START fond je pilot-inicijativa koja je pokrenuta kako bi odgovorila na potrebu za nedostajućim finansijskim sredstvima za pokretanje ili implementaciju trans-nacionalnih projekata od javnog interesa, relevantnih za Dunavski region, odnosno koji odgovaraju ciljevima i/ili aktivnostima u odabranoj Prioritetnoj tematskoj oblasti definisanim u Akcionom planu EU Strategije Dunavskog regiona.

 

Prioritetne tematske oblasti:

• PA 02 Energija

• PA 03 Kultura i turizam

• PA 04 Kvalitet voda

• PA 05 Ekološki rizici

• PA 09 Ljudi i veštine

• PA 10 Institucionalna saradnja i kapaciteti

 

Ko može da aplicira: Javne i privatne organizacije, nevladine i organizacije civilnog sektora, kao i internacionalne organizacije registrovane u 14 zemalja Dunavskog regiona (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka - Bavaria i Baden-Württemberg, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Moldavija, Ukrajina-Dunavski region).

 

Obavezno partnerstvo: Aplikant u partnerstvu sa najmanje 2, a najviše 3 dodatna partnera iz najmanje 2 različite zemlje Dunavske regije

 

Podrška je raspoloživa za 2 tipa projekta:

1. Realizacija određene faze ili radnog paketa većeg projekta

2. Implementacija malog projekta

 

Tipovi mogućih aktivnosti:

1. Aktivnosti vezane za pripremu projekta (priprema koncepta projekta, akcionog plana, strategije komunikacije, budžeta, pronalaženje izvora finansiranja, izgradnja partnerstva, podnošenje predloga projekta za finansiranje, i dr.)

2. Aktivnosti vezane za implementaciju projekta (organizacija specifičnih radionica, seminara, obuka, učešće u javnim događajima, sprovođenje istraživanja, studija, evaluacije, pilot-akcija relevantnih za START projekat, i dr.)

 

Trajanje projekta: 6-7-8 meseci (projekti mogu započeti sa implementacijom 01.11./01.12.2015. ili 01.01.2016. i moraju biti implementirani najkasnije do 31.07.2016. godine)

 

Iznos bespovratnih sredstava: 10.000 – 20.000 EUR

 

Minimalni iznos su-finansiranja: 10%

 

Rok za podnošenja predloga projekta: Predlozi projekata se podnose preko On-line aplikacionog alata, u periodu od 6. do 8. jula 2015. godine

 

Napomena: U okviru ovog Poziva, Aplikant može podneti samo 1 predlog projekta i ne može učestvovati u drugom predlogu projekta kao Partner. Samo kao partner, moguće je učestvovati u više predloga projekata.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2