TAF-DRP je pilot-inicijativa bespovratne pomoći EU za razvoj trans-nacionalnih projektnih ideja koji se direktno odnose na Dunavsku strategiju (EUSDR), odnosno koji odgovaraju ciljevima i/ili aktivnostima u odabranoj Prioritetnoj tematskoj oblasti definisanim u Akcionom planu EU Strategije Dunavskog regiona. Cilj je razviti projektne ideje u „zrele“ projekte koji su spremni za apliciranje kod EU programa ili drugih donatora, odnosno za implementaciju sa vlastitom finansijskom podrškom.

 

TAF DRP će podržati odabrane projektne ideje u smislu uspostavljanja jasnog puta ka implementaciji projekata kroz pružanje konsultantskih usluga od strane stručnjaka koje će angažovati TAF-DRP. Predviđen početak realizacije pomenutih usluga je kraj oktobra 2015. godine.

 

Prioritetne tematske oblasti:

• PA01A Mobilnost – Plovni putevi

• PA01B Mobilnost - Železnički, drumski i vazdušni saobraćaj

• PA 02 Energija

• PA 03 Kultura i turizam

• PA 04 Kvalitet voda

• PA 05 Ekološki rizici

• PA 06 Biološki diverzitet, pejzaž, kvalitet vazduha i zemljišta

• PA 07 Društvo znanja

• PA 08 Konkurentnost

• PA 09 Ljudi i veštine

• PA 10 Institucionalna saradnja i kapaciteti

Bezbednost

 

Tipovi mogućih aktivnosti:

• Tehničke usluge (definisanje ciljeva projekta, vremenskog plana, pojašnjenja tehničkih pitanja, pomoć oko otvorenih pitanja i dr.)

• Konceptualne/metodološke usluge (definisanje koraka u planiranju, smernice za izradu koncepta/aplikacije i dr.)

• Pravne usluge (identifikacija pravnog okvira, pojašnjenja ključnih pravnih pitanja)

• Finansijske/ekonomske usluge (priprema CBA, procene budžeta)

• Podrška u formiranju klastera/partnerstva (pomoć u identifikaciji ključnih partnera i definisanju konkretnog partnerstva)

 

Ko može da aplicira: Javne i privatne organizacije, nevladine i organizacije civilnog sektora, kao i internacionalne organizacije registrovane u 14 zemalja Dunavskog regiona (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka - Bavaria i Baden-Württemberg, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Moldavija, Ukrajina-Dunavski region).

 

Maksimalno trajanje projekta: 6 meseci

 

Vrednost sredstava predviđenih za stručnu pomoć: 15.000 – 25.000€ (sa PDV-om)

 

Rok za dostavljanje projekta: Predlozi projekata se podnose preko On-line aplikacionog alata, u periodu od 24. do 26. juna 2015. godine

 

Napomena: U okviru ovog Poziva, Aplikant može podneti samo 1 predlog projekta i ne može učestvovati u drugom predlogu projekta kao Partner. Formalno partnerstvo nije obavezno.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2