Cilj poziva: Promocija i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) kroz pokretanje i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 30 najboljih predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, u okviru četiri partije:

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom korona virusa

Maksimalni iznos pojedinačnog granta: do 1.400.000,00 RSD

Broj grantova: do 30

Obavezno partnerstvo: jedna ili više organizacija građanskog društva i jedna jedinica lokalne samouprave (grad ili opština)

Period implementacije projekata: 18 meseci

Ko može aplicirati: Organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS)

Napomena: Predlog projekta mora da bude usaglašen sa relevantnim nacionalnim i lokalnim zakonodavnim aktima i/ili strategijama (npr. zakoni, podzakonski akti, strategije, akcioni planovi, itd) i da pokazuje jasan doprinos realizaciji ciljeva nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata i akcionih planova (rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava, zaštita životne sredine, socijalna zaštita, lokalni ekonomski razvoj, razne usluge građanima, itd). Takođe, predlozi projekata treba da ponude kreativna i inovativna rešenja koja će omogućiti efikasnije sprovođenje novina iz Zakona o lokalnoj samoupravi kada je u pitanju učešće građana u kreiranje i donošenje odluke na loklanom nivou. Posebno se ohrabruje podnošenje predloga projekata koji uvode rodno osetljive pristupe, alate i usluge, kao i one koji se tiču pitanja osetljivih i marginalizovanih grupa, što će biti i dodatno vrednovano.