Prioritetne oblasti:

- Jačanje administrativnih kapaciteta u cilju jačanja vladavine prava i demokratskog upravljanja;

– Zaštita ljudskih prava, sa fokusom na prava deteta i prava manjina, zaštitu kulturne raznolikosti i etničke tolerancije;

– Povezanost – mala i srednja preduzeća, preduzetništvo, otvaranje novih radnih mesta za mlade, kulturna razmena;

– Zaštita životne sredine

Ciljevi:

– Pružanje podrške demokratskim reformskim procesima, zaštita ljudskih prava i prava manjina, jačanje vladavine prava, civilnog društva, tržišne ekonomije itd., u kontekstu podrške evropskim integracijama;

– Promovisanje povezanosti u svim oblastima, uključujući rad sa mladima, jačanje dobrosusedskih odnosa, regionalnu stabilnost i međusobnu saradnju, bezbednosnu i migracionu saradnju;

– Stimulisanje i podrška izgradnji administrativnih kapaciteta Srbije za ostvarivanje demokratskih reformskih procesa i poštovanje ljudskih prava i prava manjina, posebno u pogledu institucija koje trenutno nemaju dovoljno iskustva i kadrovskih kapaciteta za odgovarajuće funkcije i aktivnosti

Iznos finansiranja: min iznos projekta je oko 2.500 EUR; preporučeni max iznos projekta je: do oko 35.000 EUR za projekte čija je glavna svrha isporika usluga ili dobara i oko 135.000 EUR za projekte kojima je glavna svrha rekonstrukcija i/ili izgradnja

Ko može da aplicira: Direktni i indirektni budžetski korisnici; Nevladine organizacije; Opštine i opštinske asocijacije; Obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije;

Napomene: Indikativni početak projekta može biti nakon 01.03.2020. ali ne kasnije od 20. 11.2020. Projekti moraju biti završeni do 31.12.2022.g.