Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja

Vrednost:
2.000.000,00 RSD
Donator:
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Trajanje:
sep.2015.- jul 2016.

Ključni rezultati projekta

  • Povećana svest svih zainteresovanih strana i unapređena komunikacija „odozdo na gore“ u procesu kreiranja i sprovođenja nacionalnih politika u oblasti ruralnog razvoja 

 

Opšti cilj projekta

  • Doprinos unapređenju uslova za primenu aktuelnih javnih politika harmonizovanih sa standardima i normama EU u oblasti ruralnog razvoja, povećanje njihove efektivnosti i dobro upravljanje
 
Specifični cilj 1
  • Unapređenje kapaciteta lokalnih aktera za sprovođenje politika i zakonodavstva u oblasti ruralnog razvoja

Specifični cilj 2

  • Povećano učešće građana u procesima kreiranja politika ruralnog razvoj na regionalnom nivou 

Specifični cilj 3

  • Javno zagovaranje za veće učešće lokalnih i regionalnih aktera u kreiranju nacionalnih politika i procesu pregovaranja sa EU u oblasti ruralnog razvoja

PUBLIKACIJE: