Predmet Poziva je pružanje tehničke pomoći za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja u okviru Programa Exchange 5.

U okviru predmetnog poziva SKGO će u periodu od marta 2019. do aprila 2020. godine, pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama (najmanje 4) u svim fazama budžetskog ciklusa, a posebno:

  • Stručnu podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane Ministarstva finansija.
  • Tehničku podršku u unapređenju procesa planiranja kapitalnih projekata u skladu sa Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata i pratećim podzakonskim aktima.
  • Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane Ministarstva finansija. 

Ko može aplicirati: opštine, gradovi i gradske opštine u Republici Srbiji, izuzev 8 JLS kojima je podrška dodeljena na osnovu Prvog poziva iz 2017. godine.