Predmet poziva je jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou

Ko može aplicirati: Vodeći aplikant mora biti Jedinica lokalne samouprave sa teritorije RS u saradnji sa najmanje 1 partnerom/ ko-aplikanotom koji takođe mora biti lokalna samouprava iz istog ili susednog okruga

Ko-aplikanti, koji pred obaveznih, mogu učestvovati su:

- Gradska opština osnovana u Republici Srbiji, samo ako nastupa zajedno sa gradom osnivačem. U tom slučaju gradska opština može da učestvuje kao ko-aplikant: ukoliko je grad osnivač vodeći aplikant; ili ukoliko je grad osnivač ko-aplikant
- Organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji najmanje godinu dana pre pokretanja ovog javnog poziva
- Regionalne razvojne agencije osnovane u Republici Srbiji
- Institucije i organizacije osnovane od strane Republike Srbije i/ili od strane lokalne vlasti (javna komunalna preduzeća, direkcije, ustanove za obrazovanje i obuku, istraživačke institucije, ustanove visokog obrazovanja itd.)

Trajanje projekta: min 12 meseci, max 18 meseci

Vrednost projekta: iznos granta po projektu je  min 120.000 €  do max 200.000 €. Iznos sufinansiranja je min 10 % 

Rok za podnošenje koncepta projekata: 20 oktobar 2017