Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Max trajanje projekta: do 12 meseci

 

Iznos finansiranja: max iznos finansiranja od strane Fonda je 85 %, tj max 80.000,00 EUR

 

Ko može da aplicira: Uslovi koje moraju ispuniti Podnosioci Prijava za finansiranje u okviru Programa ranog razvoja, opisanim u Priručniku Programa ranog razvoja:

 • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
 • Podnosilac Prijave je mikro ili malo privredno društvo u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, uključujući i novoosnovane kompanije kako su definisane u ovom zakonu;
 • Podnosilac Prijave nije stariji od tri (3) godine u trenutku podnošenja Prijave;
 • Podnosilac Prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu);
 • Podnosilac Prijave je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (u vlasništvu srpskog državljanina- imalac pasoša).

Sredstva za realizaciju Programa ranog razvoja se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

 • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
 • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
 • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
 • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
 • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;
 • Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije