Ciljevi Programa:

  •  Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
  •  Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
  •  Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Max trajanje projekta: do 2 godine

Iznos finansiranja: koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od 300,000 evra po projektu. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane korisnika granta iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Ko može da aplicira: Uslovi koje moraju ispuniti Podnosioci Prijava za finansiranje u okviru Programa sufinansiranja inovacija, opisani u Priručniku Programa sufinansiranja inovacija:

• Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;

• Podnosilac Prijave je mikro, malo ili srednje privredno društvo u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, ne uključujući novoosnovana privredna društva kako je definisano u ovom zakonu;

• Podnosilac Prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).

Sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja inovacija se mogu koristiti za finansiranje sledećih kategorija troškova:

  • Zarade (uključujući sve pripadajuće poreze i doprinose za zaposlene koji rade na projektu);
  • Oprema i materijal za istraživanje i razvoj;
  • Poslovni prostor i podrška poslovanju;
  • Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača;
  • Stručnjaci/savetnici za istraživanje i razvoj;

Prijava patenta i prateći troškovi, sertifikacije