Program je namenjen mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. 

Oblast/sektor: projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilokog industijskog sektora.

Max trajanje projekta: do 12 meseci

Maksimalni iznos finansiranja:  do 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta, tj max 80.000,00 EUR

Ko može da aplicira:

  • Mikro ili malo privredno društvo u većinskom privatnom i većinskom srpskom vlasništvu (51% ili više) osnovano u Srbiji i ne starije od 5 godina u trenutku podnošenja prijave
  • tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba), koji šće u slučaju odobravanja projekta biti u obavezi da osnuje kompaniju