Fond finansira aktivnosti koje imaju za cilj jačanje saradnje između zemalja članica Centralne evropske inicijative i unapređenje kapaciteta kroz prenos znanja i razmenu iskustava i primera dobre prakse.

 

U skladu sa CEI Akcionim planom 2014.-2016., projekti moraju pripadati sledećim oblastima intervencije:

• Prema društvu utemeljenom na znanju

    o Istraživanje i inovacije

    o Doživotno obrazovanje i obuke

    o Informaciono društvo

• Prema održivoj ekonomiji i razvoju

    o Prevoz, logistika i dostupnost

    o Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

    o Klima, životna sredina i ruralni razvoj

    o Razvoj MSP i preduzetništva

• Prema inkluzivnom društvu

    o Interkulturna saradnja

    o Mediji

    o Civilno društvo

 

Ko može da aplicira: javna i privatna pravna lica registrovana u zemljama članicama CEI, kao i internacionalne i regionalne organizacije.

 

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 15.000€

 

Trajanje projekta: maksimalno 12 meseci (01.01.2016. – 31.12.2016.)

 

Minimalno su-finansiranje: 50%

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 20.05.2015.

 

Napomena: Obavezno poštovanje pravila A5 minimalnog kvoruma učešća – najmanje polovina plus jedan, ali nikako manje od jedne trećine partnera iz zemalja članica CEI.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cei.int/content/cooperation-activities?tab=1