Ciljevi programa

* Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja.

* Legalizacija romskih naselja.

* Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma.

 

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice.

* Nastavak efikasnih pregovora romskog civilnog društva i organa kulturne autonomije Roma sa donosiocima odluka usmerenih na unapređenje politika stanovanja Roma.

* Funkcionalna saradnja sa lokalnim samoupravama, na razvijanju i testiranju procedura legalizacije romskih naselja.

* Ojačani kapaciteti romskih OCD za ljudska prava da kontinuirano prate, prikupljaju, dokumentuju i vode postupke u slučajevima kršenja prava Roma.

 

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=128