Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija finansira projekte prekogranične saradnje rumunsko - srpske granične oblasti za period programiranja 2014-2020, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II), a uz podršku Evropske unije i vlada dve države. U okviru ovog Poziva, korisnicima je na raspolaganju ukupno 20.276.320 € bespovratnih sredstava.

Prioritetne ose i ključni indikatori:

1. Promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast

  • PA1.OI2: Podržane prekogranične strukture u oblasti tržišta rada
  • PA1.OI3: Investicije u infrastrukturu u oblasti zdravstvene zaštite i socijalnih usluga
  • PA1.OI6: Zajednički projekti koji ciljaju prilike za pametan (zeleni) rast

2. Zaštita životne sredine i upravljanje rizikom

  • PA2.OI2: Učesnici u projektnim inicijativama i događajima informisanja i podizanja svesti
  • PA2.OI3: Studije u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja vanrednim situacijama (tehničke i naučne studije, istraživanja u relevantnim oblastima)
  • PA2.OI5: Uspostavljeni/prošireni/modernizovani sistemi za praćenje u oblasti zaštite žiivotne sredine i upravljanja vanrednim situacijama na prihvatljivim teritorijama
  • PA2.COI_3: Stanovništvo koje ima koristi od protiv-poplavnih mera

3. Održiva mobilnost i pristupačnost

  • PA3.OI3: Investicije u transportnu i javnu infrastrukturu, uključujući unapređenje postojeće infrastrukture
  • PA3.OI4: Učesnici na informativnim događajima/obukama/inicijativama za podizanje svesti u oblasti prevoza i javne infrastrukture
  • PA3.OI5: Zajedničke inicijative za unapređenje javnog prevoza i intermodalne povezanosti.

4. Atraktivnosti za održivi turizam

        /

Prihvatljiva geografska oblast: tri županije iz Rumunije: Timiš, Karaš Severin i Mehedinci, i šest okruga iz Republike Srbije: Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski i Podunavski.

Iznos bespovratnih sredstava: u zavisnosti od prioritetne ose i specifičnog cilja, od 100.000-1,5 mil. €

Minimalno su-finansiranje: 15%

Partnerstvo: min. 2 partnera (jedan iz Srbije i jedan iz Rumunije), maksimalno 5 po projektu

Period implementacije projekata: u zavisnosti od prioritetne ose i specifičnog cilja, od 9-24 meseca

Ko može aplicirati: lokalne samouprave, lokalne i regionalne javne ustanove (nacionalne samo ukoliko imaju ispostave u prihvatljivoj prekograničnoj oblasti), neprofitne organizacije i NVO, organizacije civilnog društva i dr, registrovani na teritoriji obuhvaćenoj programom. 

Napomena: Od ovog Poziva, predlozi projekata i zahtevana prateća dokumentacija se podnosi isključivo elektronski, putem portala e-MS (http://ems-rors.mdrap.ro). Za projekte je pored su-finansiranja, neophodno obezbediti i pred-finansiranje, obzirom da se bespovratna sredstava isplaćuju za realizovane troškove.