Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

 

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

• Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;

• Testiranje novih proizvoda;

• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;

• Ispitivanje stranog tržišta.

 

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;

• Ispitivanje stranog tržišta.

 

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);

• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

• da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;

• da uspešno posluju prethodne dve godine;

• da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

• da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;

• da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);

• da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;

• da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

• da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

• da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

• da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;

• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

• vojnoj i duvanskoj industriji;

• trgovini;

• primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

• finansijskom sektoru;

• sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;

• organizaciji igara na sreću i lutrija.

 

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

 

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

 

Svi prateći obrasci dostupni su na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i na sajtu RRA “Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. OVDE, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510 ili na adrese: office@ras.gov.rs.

 

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.