KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave iz istog područja (u daljem tekstu: region), koje će zajedno sprovoditi mere populacione politike na teritoriji Republike Srbije u skladu sa uslovima utvrđenim javnim pozivom.

Namena sredstava: sufinansiranje  mera populacione politike jedinica lokalne samouprave koje doprinose realizaciji ciljeva utvrđenih Uredbom

1)    ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta;
2)    usklađivanje rada i roditeljstva;
3)    snižavanje psihološke cene roditeljstva;
4)    promocija reproduktivnog zdravlja adolescenata;
5)    borba protiv neplodnosti;
6)    put ka zdravom materinstvu;
7)    populaciona edukacija;
8)    aktiviranje lokalne samouprave.
 

Finansiranje Programa: Maksimalni iznos sufinansiranja može biti do 32.500.000 dinara po svim predloženim merama populacione politike podnosioca prijave.Sredstvima budžeta Republike Srbije može se sufinansirati do 85% troškova  predloženih mera populacione politike.

Uslovi: Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podnele popunjen obrazac prijave za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;
2) da su obezbedile sredstva za sufinansiranje u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno da su podnele izjavu da će sredstva za sufinansiranje biti obezbeđena odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku (u daljem tekstu: ministar) o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave;
3) da su predložene mere populacione politike u skladu sa ciljevima i namenom Programa;
4) da jedinica lokalne samouprave ima formirano telo koje sprovodi mere populacione politike ili ima lice zaduženo za sprovođenje mera populacione politike
 

Rok za podnošenje prijava: 29.05.2017.