Cilj programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Ko može da aplicira: 

  • Podnosilac prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji;
  • Podnosilac prijave je mikro ili malo privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije (Evropska komisija – 2003/361/ЕZ, definicija Еvropske Unije za mala i srednja preduzeća (engl.„SMЕs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en);
  • Podnosilac prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).
  • Podnosilac prijave je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (u vlasništvu srpskog državljanina- imalac pasoša)

Trajanje projekta : max do 12 meseci
 

Finansiranje: najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80,000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost

Rok za podnošenje prijava: 01.09.2017.

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE