Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:
Opšti uslovi
1) da je pretežna delatnost MSP proizvodnja i prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR);
2) da je u većinskom privatnom vlasništvu;
3) da je, u trenutku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
4) da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
5) da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
6) da nad njime nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
7) da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
8) da je u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan izvozni posao.
Specifični uslovi
1) da se prijava ne odnosi na učešće na sajmu koji organizuju RAS i Privredna komora Srbije;
2) da proizvodi poseduju neophodne sertifikate za plasman na željenom tržištu;
3) da je predloženi projekat (sajam) u skladu sa delatnošću koju Podnosilac prijave obavlja;
4) Programom se mogu sufinansirati projekti koje su započeti u 2019. godini, a nisu realizovani do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu. Pod ovim se podrazumeva da sajam nije održan do trenutka podnošenja prijave.
5) da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji Podnosilac prijave podnosi projekat mora da bude međunarodnog karaktera, da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i da se održava u inostranstvu. Takođe, neophodno je da se sajam održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
1. zakup izlagačkog prostora;
2. izgradnju izlagačkog prostora;
3. administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);
4. izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).
Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.
Podnosilac prijave ne može konkurisati samo za projektne aktivnosti pod rednim brojevima 3 i 4.
Trošak izrade promotivnog materijala može biti priznat u visini do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, a u maksimalnom iznosu do 60.000,00 RSD.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV.
Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukupan budžet Programa iznosi 40.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.