Cilj programa: unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

 

Ko može da aplicira:

·         da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i  idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);

·         da su u većinskom privatnom vlasništvu;

·         da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);

·         da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

·         da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

·         da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

·         da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

·         da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);

·         da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;

·         Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

Namena sredstava:

·         Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);

·         Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;

·         Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;

·         Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

·         Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;

·         Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;

·         Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;

·         Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;

·         Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

 

Finansiranje Programa:

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u

visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

 

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije