Opšti cilj je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama na nacionalnom i lokalnom nivou kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoju preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena.

Sredstva u maksimalnom iznosu podrške do 23.000.000,00 dinara po odobrenom projektu, opredeljena su za sledeće mere:

1) za programe promocije ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, u okviru sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovorima i

2) za programe razvoja i promocije ženskog inovacionog preduzetništva na lokalnom nivou, u okviru sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Namena sredstava:

1) u okviru realizacije mere iz tačke 1. Programa, sredstva se mogu koristiti za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji ženskog inovacionog preduzetništva, kao i za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji ženskog inovacionog preduzetništva u široj populaciji i

2) u okviru realizacije mere iz tačke 2. Programa, sredstva se mogu koristiti za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj inovacionih preduzetničkih veština među ženama, za realizaciju programa promocije ženskog inovacionog preduzetništva, za dodelu podsticaja ženama preduzetnicama u cilju unapređenja i razvoja njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta, kao i za druge projekte kojima se razvija i promoviše žensko inovaciono preduzetništvo na lokalnom nivou.

Ko može aplicirati: Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovorima, a u okviru realizacije mere iz tačke 1. Programa ima organizacija koja:

  • ispunjava uslove propisane Programom i
  • poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju navedene mere.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - transferi ostalim nivoima vlasti, a u okviru realizacije mere iz tačke 2. Programa ima jedinica lokalne samouprave koja: 

  • ispunjava uslove propisane Programom i
  • poseduje iskustvo u realizaciji istih ili srodnih projekata i dostavi indikatore na osnovu kojih će pratiti kako realizacija projekta doprinosi razvoju ženskog inovacionog preduzetništva na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - transferi ostalim nivoima vlasti, a u okviru realizacije mere iz tačke 2. Programa ima organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave i koja:

  • ispunjava uslove propisane Programom i
  • poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju navedene mere.

Napomena: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za podršku razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:

Vlada Republike Srbije

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

Nemanjina 11

11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu zenskopreduzetnistvo@inovacije.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška ženskom inovacionom preduzetništvu”.

Rok za dostavljanje prijava: do utroška sredstava