Opšti cilj je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno-istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o sistemskim merama koje sprovodi Vlada u cilju razvoja tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.

Krajnji cilj  je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Republici Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.

Realizacijom Programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke start-up kompanije.

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:

1) Maksimalan iznos od 23.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou;

2) Maksimalan iznos od 20.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou;

3) Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;

4) Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji;

5) Maksimalan iznos od 10.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji i

6) Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda.

Namena sredstava:

1. Izrada i sprovođenje kampanje za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u sredstvima javnog informisanja na lokalnom i nacionalnom nivou (izrada kreativnih rešenja, produkcija TV emisija, promotivne kampanje u elektronskim i štampanim medijima i sl.);

2. Organizacija manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji (organizacija konferencija, okruglih stolova, radionica, predavanja i sl.);             

3. Izrada i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;

4. Izrada i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji (sprovođenje terenskih i telefonskih istraživanja, fokus grupa i sl.);

Ko može aplicirati: Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 - usluge po ugovorima ima organizacija koja konkuriše samostalno, dok pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - transferi ostalim nivoima vlasti ima organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koja:

1) ispunjava uslove propisane Programom i

2) poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju mere za koju konkuriše.

Napomena: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:

Vlada Republike Srbije

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

Nemanjina 11

11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu promocija@inovacije.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – promocija inovacija i inovacionog preduzetništva”.

Rok za dostavljanje prijava: do utroška sredstava