Namena sredstava: za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i modeli u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova“ koji će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim

Opšti cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana

Vrednost projekta: maksimalni iznos od 40.000.000,00 dinara po odobrenom projektu

Ko može da aplicira: 

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja:  
1)    ispunjava uslove propisane ovim programom, 
2)    priloži elaborat kojim je predviđena implementacija projekta koji doprinosi ispunjenju ciljeva definisanih Programom.

Jedinica lokalne samouprave može podneti jednu prijavu na javni konkurs. Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više jedinica lokalne samouprave.
 

Rok za apliciranje:  Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom