Osnivači

Partneri
Aktuelni konkursi


Otvoreni poziv za konkurs Telenor fondacije –Uključi se digitalno

Cilj:

a) Podrška projektima fokusiranim na razvoj održivih digitalnih rešenja u četiri oblasti:

- obrazovanje,

- socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa,

- kultura i umetnost i

- zaštita životne sredine.

b) Promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženju, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

Ko može da aplicira: sve humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacijeregistrovane u Srbij

Vrednost projekta: min 1.000,00 EUR – max 15.000,00 EUR

Rok za podnošenje predloga projekata: 13.04.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.telenor.rs/sr/o-telenoru/o-nama/drustvena-odgovornost/telenor-fondacija/kako-da-aplicirate


 

Javni konkurus za su/finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog stanovanja u 2017. godini na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Cilj: realizacija projekata za izvođenje radova na objektima za stambeno zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja (u daljem tekstu: Sigurne kuće)

Vrednost projekta: do 1.000.000,00 RSD

Ko može da aplicira: udruženja, zadužbine (koje su osnovane radi ostvarivanja opštekorisnog cilja) i fondacije, upisane u Registar Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti socijalnog stanovanja

Trajanje projekta: max 4 meseca

Rok za dostavljanje predloga projekta: 13.04.2017. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-konkurus-za-sufinansiranje-projekata-udruzhenja-i-drugih-organizacija-civilnog


 

Ministarstvo pravde: Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Cilj konkursa je izbor subjekata čiji će projekat Komisija za sprovođenje Konkursa predložiti Vladi radi dodele sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Ukupan iznos sredstva predviđenih za dodelu 351.509.000,00.

Oblasti: zdravstvo, kultura, prosveta, humanitarni rad i sl.

Donacija/su-finansiranje: nije definisano

Ko može da aplicira: fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije iz oblasti javnog interesa

Trajanje projekta: max. 6 meseci, odnosno projekat mora da bude implementiran do kraja 2017. godine

Rok za dostavljanje predloga projekta: 07. april 2017.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/15221/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-prikupljenih-po-osnovu-odlaganja-krivicnog-gonjenja-.php


 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine: Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa 2017.

Opšti cilj konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa. Ukupno opredeljena sredstva u okviru ovog Konkursa iznose 20.000.000 RSD, a načelno su ravnomerno raspodeljena na 2 kruga: 1. Krug 21. mart – 15. april 2017, 2. Krug 03. jul – 21. jul 2017.

Prioritetne tematske oblasti:

1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;

2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;

3) efikasno upravljanje zemljištem;

4) unapređenje stanja fizičkih resursa;

5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;

6) prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promena;

7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;

8)ispitivanje tržišta i plasmana;

9) razvoj tržišnih lanaca;

10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;

11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;

12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala i

13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Vrednost bespovratnih sredstava: max. 1.000.000 RSD

Su-finansiranje: nije obavezno, ali je preporučeno i dodatno se boduje

Trajanje projekta: max. 5 meseci: svi projekti moraju da budu implementirani najkasnije do 31. decembra 2017. godine, a očekivani datum početka realizacije odabranih projekata je maj/jun 2017. godine.

Ko može da aplicira: udruženja, osnovana radi ostvarivanja opšte korisnog cilja, upisana u Registar Agencije za privredne registre:

– koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;

– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;

– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Potencijalni partneri: lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, škola, mediji i sl.)

Rok za dostavljanje predloga projekta u okviru 1. kruga: 10. aprila 2017. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-udruzenja-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-a-koji-su-od-javnog-interesa-2017/


 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PROJEKTIMA ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKOG RAZVOJA

Cilj programa: Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja realizuje Razvojna agencija Srbije. Program ima za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP kroz razvoj i unapređenje usluga koje Podnosioci prijava pružaju krajnjim korisnicima, a realizovaće se kroz sledeće aktivnosti:

• Promociju preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;

• Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;

• Razvoju novih usluga namenjenih MMSPP;

• Unapređenju postojećih usluga namenjenih MMSPP.

Ko može da aplicira: Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi Podnosioci prijava koji pripadaju sledećim grupama:

• Udruženjima (klaster, poslovno udruženje, nevladina organizacija i sl.);

• Regionalnim razvojnim agencijama (RRA);

• Poslovnim inkubatorima (PI);

• Naučno tehnološkim parkovima (NTP);

• Privrednim komorama (PK) i

• Naučno istraživačkim organizacijama (NIO).

Opravdani troškovi: Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu a koji ispunjavaju sledeće uslove:

• da su nastali tokom realizacije projekta;

• da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

• da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

• da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;

• da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.

• da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Opravdani troškovi projekta su:

1. Troškovi pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.)

2. Troškovi izrade analiza

3. Troškovi razvoja i unapređenja usluga za MMSPP

4. Troškovi za povećanje vidljivosti projekta

5. Troškovi upravljanja projektom: (mogu biti u maksimalnoj visini do 20% ukupne vrednosti projekta)

Finansiranje Programa: Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 80.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV. Bespovratna sredstva po projektu se odobravaju u rasponu od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara. Svaki Podnosilac prijave može da kandiduje najviše dva projekta, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-projektima-za-unapredenje-ekonomskog-razvoja


 

JAVNI POZIV

ZA DODELU PAKETA PODRŠKE U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE POČETNICIMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA – START UP

Program podrške početnicima za započinjanje posla – START UP (u daljem tekstu: Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

Cilj programa: Opšti cilj Programa je da kroz podršku otvaranju novih mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta, omogući unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške njihovom poslovanju i razvoju.

Ko može da aplicira: Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine, u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije.

Program se realizuje u dve faze i to:

I faza Programa – Obuke i

II faza Programa – Bespovratna sredstva i mentoring.

Namena sredstava:

Prihvatljive projektne aktivnosti

• nabavka osnovnih sredstava;

• adaptacija i/ili rekonstrukcija poslovnog prostora;

• nabavka materijala i sirovina u visini do 20% neto vrednosti projekta.

Projektne aktivnosti koje se neće finansirati

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

• organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

• promet nafte i naftnih derivata;

• primarnu poljoprivrednu proizvodnju;

• bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;

• aktivnosti povezane sa političkim partijama.

Finansiranje Programa: Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 120.000.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju u iznosu do 1.000.000 dinara bez PDV, što predstavlja do 70% ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno do 50% za uslužne delatnosti. Odabrani korisnik je u obavezi da obezbedi sopstveno učešće od minimum 30% od ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno minimum 50% za uslužne delatnosti.

Rok za podnošenje prijava: 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017.

Prijave za I fazu Programa sa potrebnom dokumentacijom u dva primerka (original i fotokopija) dostaviti poštom ili lično na adresu najbliže RRA.

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Dodatne informacije i dokumentacija: http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-pocetnicima-za-zapocinjanje-posla-start-up


 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PROMOCIJE IZVOZA

Cilj programa: Kroz Program promocije izvoza, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

KOMPONENTA 1 – INDIVIDUALNI NASTUP NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

KOMPONENTA 2 – ORGANIZACIJA KOMPANIJSKIH MISIJA U INOSTRANSTVU

Ko može da aplicira:

KOMPONENTA 1 - Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada

KOMPONENTA 2 - Ova komponenta je namenjena udruženjima (klasterima, NVO), regionalnim razvojnim agencijima i privrednim komorama.

Namena sredstava:

KOMPONENTA 1 - Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

1. zakup i izgradnju izlagačkog prostora;

2. 2.izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i

3. organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

KOMPONENTA 2 - U okviru ove komponente, prihvatljive projektne aktivnosti su:

1. priprema i realizacija putovanja;

2. organizovanje poslovnih sastanaka;

3. organizovanje posete privrednih subjekata i organizacijama koje mogu biti partneri učesnicima kompanijske misije;

4. izrada (dizajn i štampa) promotivnog materijala

Finansiranje Programa:

KOMPONENTA 1 - RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

KOMPONENTA 2 - RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.

Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 RSD.

Rok za podnošenje prijava:

KOMPONENTA 1 - otvoren do utroška sredstava.

KOMPONENTA 2 - 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-promocije-izvoza


 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE IZVOZNICIMA

Cilj programa: Cilj Programa je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS). Program se sastoji iz 2 komponente:

KOMPONENTA 1 – PRIPREMA ZA IZVOZ

KOMPONENTA 2 – UNAPREĐENJE KAPACITETA IZVOZNIKA

može da aplicira:

KOMPONENTA 1 – Za dodelu bespovratnih sredstava mogu da konkurišu klasteri, regionalne razvojne agencije, privredne komore, udruženja, fakulteti i instituti a koji mogu da konkurišu samostalno ili kao članovi Konzorcijuma. Druge organizacije koje se bave podrškom privredi (poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi i sl.), kao i privredna društva i preduzetnici kod kojih konsultantske aktivnosti predstavljaju pretežnu delatnost, mogu da konkurišu jedino kao članovi Konzorcijuma.

KOMPONENTA 2 – Za Komponentu 2 pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju lica kategorisana kao MMSPP, u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju APR na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada . MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti.

Namena sredstava:

U okviru Komponente 1 mogu se realizovati sledeće vrste aktivnosti:

1. Razvoj programa obuka i održavanje obuka za sticanje opštih znanja i veština potrebnih za izvoz;

2. Razvoj programa individualnog savetovanja/ mentoringa za MMSPP;

3. Razvoj programa obuka i održavanje obuka i/ili savetovanja za pripremu plana izvoza prilagođenog privrednom subjektu;

4. Organizovanje sticanja praktičnih iskustava u oblasti izvoza.

U okviru Komponente 2 mogu se realizovati sledeće aktivnosti:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja u funkciji podizanja konkurentnosti na inostranim tržištima

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda i sl.) u funkciji priprema proizvoda za inostrana tržišta

3. Izrada plana izvoza

4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrana tržišta

5. Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima

6. Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje

7. Okupljanje izvoznika po tržištima

Finansiranje Programa:

KOMPONENTA 1 – RAS sufinansira do 60% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara po projektu

KOMPONENTA 2 – RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV-a. Podnosilac prijave može konkurisati za jednu ili više aktivnosti, s tim što maksimalan ukupni iznos bespovratnih sredstava ne može preći 1.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava:

KOMPONENTA 1 – 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

KOMPONENTA 2 – do utroška sredstava.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-izvoznicima


 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIM, SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA

Cilj programa: Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.

KOMPONENTA 1: PODIZANJE KAPACITETA MMSPP ZA POSLOVANJE I MENADŽMENT

KOMPONENTA 2: PODRŠKA UMREŽAVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATAKOMPONENTA

KOMPONENTA 3: PODRŠKA KREIRANJU LANACA DOBAVLJAČA

Ko može da aplicira: Mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici za KOMPONENTU 1 i 3; i klasteri, poslovna udruženja, zadruge, poslovni inkubatori za KOMPONENTU 2.

Namena sredstava:

KOMPONENTA 1:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;

3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

5. Marketing novog proizvoda.

KOMPONENTA 2:

1. nabavka zajedničke proizvodne opreme;

2. infrastrukturno opremanje zajedničkog postojećeg ili novog radnog prostora;

3. adaptacija zajedničkog postojećeg ili novog radnog prostora;

4. razvoj zajedničkog procesa proizvodnje.

KOMPONENTA 3:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);

2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;

3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme.

Rok za podnošenje prijava:

KOMPONENTA 1: 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

KOMPONENTA 2: 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

KOMPONENTA 3: do utroška sredstava.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-konkurentnosti-mmspp


 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INOVATIVNIM MIKRO, MALIM, SREDNJIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA

Cilj programa: Cilj Programa podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Programa) je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

Ko može da aplicira: Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (koji vode prosto ili dvojno knjigovodstvo) koji kumulativno ispunjavaju sledeće opšte uslove:

• da je pretežna delatnost Podnosioca prijave proizvodnja ili prerada;

• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

• da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;

• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

• da su pozitivno poslovali u 2016. godini;

• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

• da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;

• da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći.

Namena sredstava: Kroz Program će se podržati sledeće aktivnosti:

• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda;

• unapređenje postojećeg procesa proizvodnje;

• otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.

Finansiranje Programa: Programom se mogu finansirati i projektne aktivnosti koje su započete (ugovor sa Isporučiocem zaključen u tekućoj godini), a nisu realizovane i plaćene do trenutka objavljivanja Javnog poziva (06.03.2017). Raspoloživa sredstva se odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projektne aktivnosti bez PDV, a u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 30.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv će trajati 60 dana od dana objavljivanja. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške inovativnim MMSPP u 2017. godini

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

Dodatne informacije i dokumentacija: http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-inovativnim-mmspp


 

Konkurs - Sloboda izražavanja i javno informisanje, Fondacija za otvoreno društvoSrbija

Teme/projekti koji:

- Sprovode građanski nadzor nad radom institucija nadležnih za transparentnost vlasništva u medijima, zaštitu konkurencije, kontrolu državne pomoći i oglašavanje organa javne vlasti i javnih preduzeća; prate tokove budžetskog novca opredeljenog za javni interes u informisanju, analiziraju učinak i reaguju na nepravilnosti u tom procesu;

- Doprinose unapređivanju efektivnosti i transparentnosti rada javnih medijskih servisa, i medijskih (samo)regulatornih mehanizama, efikasnosti sprovođenja njihovih odluka, ili vode građanski nadzor nad njihovim radom u cilju otvaranja javnog prostora, očuvanja pluralizma u informisanju, ostvarivanja prava nacionalnih manjina na informisanje na maternjem jeziku, i suzbijanja lažnih vesti;

- Afirmišu i obezbeđuju slobodu izražavanja i neutralnost Interneta, doprinose samoregulaciji u digitalnom javnom prostoru i unapređuju bezbednost novinara-profesionalaca i građana kao izvora informacija.

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna i medijska udruženja), on-line mediji, nezavisni državni organi i druge javne institucije

Rok za dostavljanje predloga projekta: 19.03.2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/sloboda-izra%C5%BEavanja-i-javno-informisanje.html


 

Konkurs - Učešće građana u demokratskom upravljanju, Fondacija za otvoreno društvoSrbija

Teme/projekti koji:

- doprinose informisanom učešću što većeg broja organizacija građanskog društva kao i neformalnih grupa građana u reformskim procesima;

- omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća građana;

- doprinose otvorenosti i participativnosti procesa pregovora Srbije sa EU o članstvu.

Ko može da aplicira: organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 19.03.2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-gra%C4%91ana-u-demokratskom-upravljanju.html


 

Konkurs - Inkluzija Roma, Fondacije za otvoreno društvoSrbija

Teme/projekti koji:

- doprinose otvaranju dijaloga unutar romske zajednice o običajima i obrascima života koji otežavaju lični razvoj i društvenu pokretljivost pripadnika zajednice, predlažu nove održive modele emancipacije i podržavaju članove zajednice da usvoje nove prakse;

- zagovaraju uvođenje novih afirmativnih mera i programa (samo)zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se povećala zapošljivost pripadnika romske zajednice i smanjila zavisnost porodica od dečijeg rada.

Ko može da aplicira: prvenstveno romska udruženja građana, javne institucije i policy instituti

Rok za dostavljanje predloga projekta: 26.03.2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/inkluzija-roma.html


 

Konkurs - Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu, Fondacija za otvoreno društvoSrbija

Teme/projekti koji:

• zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; i/ili predlažu modele njihove primene naročito u oblasti obrazovanja i javnog informisanja;

• doprinose približavanju stavova i postizanju konsensusa između „većine“i „manjina“ o potrebi i načinima jačanja interkulturalizma ili doprinose unapređenju interkulturnih kompetencija građana i javnih i drugih institucija (škola, medija, institucija kulture i sl.);

• doprinose širenju razumevanja građana o ciljevima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu naročito u oblasti obrazovanja s ciljem da se obezbedi kvalifikovano i efektivnoučestvovanje roditelja, prosvetnih radnika, njihovih udruženja i drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica, kao i približavanju njihovih stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja;

• zagovaraju primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući sprovođenje Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU (politički kriterijumi i poglavlja 23, 26 i 10); kontrolišu sprovođenje preporuka Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta REM i/ili drugih organa i tela nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; i vrše građanski nadzor nad radom ovih tela i organa;

• unapređuju primenu prava na informisanje na maternjem jeziku, a naročito ostvarivanje slobode medija na jezicima etničkih manjina.

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina

Rok za dostavljanje predloga projekta: 26.03.2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/prevazila%C5%BEenje-segregativnog-multikulturalizma-ka-interkulturalizmu.html


 

NLB Banka: VI Konkurs za proizvodnju organskih ideja

Cilj konkursa je da poljoprivredni proizvođači i prerađivači organske hrane osmisle ideju koja može da doprinese razvoju njihove proizvodnje, a najbolji projekti će dobiti nagrade koje će im omogućiti da svoju ideju lakše započnu i uspešnije realizuju.

Osnovne smernice:

• Projekat mora biti u skladu sa osnovnim principima organske proizvodnje i prerade hrane

• Da je podnosilac projekta registrovano poljoprivredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju ili u procesu sertifikacije (individualni i grupni sertifikati)

• Projekata mora imati minimalne elemente koji su definisani konkursom

Dodatne:

• Prednost imaju proizvođači koji proizvode i gaje domaće – autohtone sorte biljaka i rase životinja

• Povezanost više vrsta proizvodnje (biljna - stočarska - prerada)

• Realna izvodljivost projekta - da se nagradom može većim delom ili kompletno završiti

• Veći broj članova porodice uključen u proizvodnju

Vrednost bespovratnih sredstava:

1. nagradom u iznosu neto 1.000.000 RSD (od čega se 300.000 RSD isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u NLB Banci, a ostatak od 700.000 RSD po priloženim fakturama vezanim za projekat).

2. nagradom u iznosu neto 300.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci)

3. nagradom u iznosu neto 200.000 RSD (isplata na tekući račun u NLB Banci)

Ko može da aplicira:individualni poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, i koji su sertifikovani za organsku proizvodnju i preradu hrane kao i oni koji su u procesu sertifikacije. To uključuje i male proizvođače kooperante.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 21. aprila 2017. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.nlb.rs/strana/18871/nlb-organic


 

Ambasada Poljske: Mali grantovi 2017

Projekti u okviru „Malih grantova” treba da doprinesu poboljšanju uslova za razvoj i jačanje potencijala određene zajednice i da doprinesu realizaciji četiri tematska prioriteta navedena u Višegodišnjem programu razvojne saradnje 2016-2020.

Oblasti/Teme:

1) ljudski kapital:

- poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite;

- inkluzivno obrazovanje i dostupnost visokog obrazovanja;

- građansko obrazovanje;

- socijalna integracija lica koja spadaju u ugrožene grupe;

2) preduzetništvo i privatni sektor:

- konkurentnost i inovativnost mikro i malih preduzeća;

- socijalno preduzetništvo;

- preduzetništvo, sa fokusom na žensko preduzetništvo i preduzetništvo mladih;

- obučavanje i stručno usavršavanje;

3) održivi razvoj poljoprivrede i seoskih područja:

- bezbednost prehrambenih proizvoda;

- jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje;

- pristup tržištu;

- upotreba modernih tehnologija u poljoprivredi;

- modernizacija lokalne infrastrukture;

4) zaštita životne sredine:

- obnovljivi izvori energije;

- energetska efikasnost;

- upravljanje vodnim resursima;

- upravljanje otpadom;

- sprečavanje posledica prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom;

- promocija održivog razvoja;

- borba protiv klimatskih promena i njihovih posledica;

- zaštita prirodnih resursa.

Vrednost bespovratnih sredstava/minimalno su-finansiranje:N/A

Trajanje projekta: svi projekti moraju da budu implementirani najkasnije do 31. decembra 2017.godine.

Ko može da aplicira:nevladine organizacije, ustanove od javnog značaja, administracija na centralnom i lokalnom nivou, katoličke verske misije i lokalni centri drugih veroispovesti, kao i verski motivisane organizacije

Rok za dostavljanje predloga projekta: 3. aprila 2017. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.belgrad.msz.gov.pl/sr/dogaaji/konkurs__mali_grantovi_2017____prijem_projektnih_prijava;jsessionid=1226CCE5E1D10CCB0CBF44C1259AF83F.cmsap5p


 

JAVNI POZIV za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti– Komesarijat za izbeglice i migracije

Cilj programa: pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje izbeglica kroz dohodovne aktivnosti

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju zadate kriterijume

Maksimalni iznos sredstava: 2.000.000,00 dinara zajedno sa učeđćem JLS, vrednost jednog paketa po porodičnom domaćinstvu iznosi 200.000 din

Rok za podnošenje prijava: 10.03.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER


 

JAVNI POZIV za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i pobolјšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala– Komesarijat za izbeglice i migracije

Cilj programa: pomoć jedinici lokalne samouprave u stvaranju i pobolјšanju uslova stanovanja porodica izbeglica nabavkom građevinskog materijala

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju zadate kriterijume

Maksimalni iznos sredstava: 5.500.000,00 dinara zajedno sa učeđćem JLS, min iznos jednog paketa građevinskog materijala po porodičnom domaćinstvu iznosi 200.000 din, a max 550.000 din

Rok za podnošenje prijava: 10.03.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER


 

JAVNI POZIV za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i pobolјšanju uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant)– Komesarijat za izbeglice i migracije

Cilj programa: stvaranje i pobolјšanje uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant)

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju zadate kriterijume

Maksimalni iznos sredstava: do 4.200.000,00 dinara

Rok za podnošenje prijava: 10.03.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER


 

Konkurs - Suzbijanje ekstremizma, Fondacije za otvoreno društvo Srbija

Teme/projekti koji:

se kritički odnose prema ekstremističkim idejama i praksama; afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i akcija koje šire netrpeljivost i podstiču društvenu zatvorenost i marginalizaciju;

doprinose očuvanju i širenju realnog i digitalnog javnog prostora za demokratsko aktivističko delovanje;

razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču građanina da se uključi u upravljanje javnim dobrima i u ostvarivanje javnog interesa u lokalnoj zajednici.

Ko može da aplicira: organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana i profesionalna udruženja, institucije kulture) i javne institucije.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 12.03.2017. godine

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/suzbijanje-ekstremizma.html


 

Konkurs - Unapređivanje demokratskih praksi i institucija, Fondacije za otvoreno društvo Srbija

Teme:

Doprinos očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja; identifikuju sistemske probleme u primeni ovog prava i predlažu načine njihovog razrešavanja;

Zagovaranje širenja prava na pristup informacijama od javnog značaja u pravcu otvaranja podataka i njihove upotrebljivosti (open data), javnosti procesa ugovaranja (open contracting), javno-privatnih partnerstava i promovišu otvorenost poslovnog sektora;

Unapređenje svesti, znanja i praksi zaštite podataka o ličnosti;

Unapređenje javnosti rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkam

Ko može da aplicira: organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore), univerziteti, policy instituti, državni i lokalni organi vlasti.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 12.03.2017. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/unapre%C4%91ivanje-demokratskih-institucija-i-praksi.html


 

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU U 2017. GODINI

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Cilj programa:

- podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

- podsticanje zapošljavanja;

- podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja;

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.

Namena sredstava:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017-godini/


 

Trag fondacija – Program Aktivne zajednice

Program omogućava finansijsku podršku inicijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Ko može da aplicira: registrovane i neformalne grupe

Prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora.

Maksimalna vrednost projekta: 350.000 RSD

Rok za podnošenje predloga projekata: tokom cele godine ( Napomena: Odluke o dodeli grantova se donose tri puta godišnje).

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/aktivne-zajednice.php


 

Objavljeni javni pozivi i konkursi za aktivne mere zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje dana 07.02.2017. je objavila 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017 godini.

1. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini

2. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

3. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

4. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

5. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini

6. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini

7. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini

8. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

9. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci

10. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini

11. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini

Iznos subvencija NSZ: Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180.000 dinara, a 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april 2017.

Više informacija I prateća dokumantacija na: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi


 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 600.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom Programu su 2.400.000.000,00 dinara.

Cilj programa: Podrška investicijama, širenju poslovanja I razvoj izvoza i uključivanje domaćih privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema.

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave finansijske izveštaje za prethodne dve godine od godine u kojoj se podnosi zahtev u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja ( preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i paušalci).

Namena sredstava:

-izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),

-kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje

– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Sufinansiranje Programa: Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/5857-2/


 

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. Godini, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Oblasti/Teme

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

v) edukacija i treninzi u turizmu;

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

i) realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikuplјanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).;

Donacija: Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. a za projekte navedene pod g), d), đ), e),ž), z) i i) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Ko može da aplicira: destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlјa turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture

Rok za dostavljanje predloga projekta:

(a), b) i v) - 31.03.2017. godine.

g), d), đ), e),ž), z) i i) – 01.10.2017.godine

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotacija-2017/?lang=lat


 

POKRENI SE ZA POSAO

Konkurs za novi, osmi ciklus nаciоnаlnog donatorskog programa POKRENI SE ZA POSAO, kојi sprovodi NVO ENECA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji otvoren je 25. oktobra i trajaće do 31. januara naredne godine. Program ima za cilj da pоdrži pоkrеtаnjе i unapređivanje mаlih i pоrоdičnih prеduzеćа širom Srbiјe.

Krоz prоgrаm POKRENI SE ZA POSAO ove godine će novih 100 preduzetnika dоbiti bеspоvratnа srеdstvа zа kupоvinu оprеmе nеоphоdnе zа pоkrеtаnjе ili unаprеđеnjе sоpstvеnоg biznisа. Оsim tоgа kоrisnicimа ćе kao i do sada nа rаspоlаgаnju biti veliki broj obuka, kao i sаvеtоdаvnа pоmоć еkоnоmskih stručnjаkа, kојi ćе ih uputiti u оsnоvе mаlоg prеduzеtništvа.

Prоgrаm оbеzbеđuје:

- bespovratna sredstva u iznosu do 250.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti;

- poslovne i stručne obuke;

stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Kome je program namenjen

„Pоkrеni sе zа pоsао“ program namenjen je osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаka. Uslovi konkursa:

- prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;

- dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa;

- popunjen prijavni obrazac.

Rok za prijavu: 31. januar 2017.

Dodatne informacije i dokumentacija: Klikni ovde


 

JAVNI POZIV MALIM PREDUZEĆIMA ZA PODRŠKU U NABAVCI OPREME

Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv malim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme.

Kroz ovaj Program, koji predstavlja kombinaciju povoljnih bankarskih kredita i bespovratnih sredstava države, Ministarstvo privrede sufinansira nabavku proizvodne opreme u iznosu od 25 odsto vrednosti opreme, dok se 70 odsto troškova nabavke finansira iz kredita banaka partnera na Programu, a pet odsto je učešće samog preduzetnika.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) proizvodnih mašina i opreme, kao i novih delova, specijalizovanih alata za mašine i opremu, a iznos odobrene bespovratne pomoći do 25 procenata od vrednosti opreme ne može biti veći od 2.500.000 dinara.

Privredni subjekti koji su zainteresovani za učešće u Programu, zahtev za bespovratnu pomoć podnose zajedno sa kreditinim zahtevima u jednoj od banaka ili lizing kuća koja je partner na Programu.

Banke partneri Ministarstva u realizaciji Programa su CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, ERSTE BANK, UNICREDIT BANK SRBIJA, BANCA INTESA, a od ove godine partneri su i dve lizing kompanije INTESA LEASING i UNICREDIT LEASING SRBIJA.

One su za učesnike ovog Programa ponudile posebne, povoljnije uslove kredita, koji ne moraju biti obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već pre svega zalogom na opremu koja se nabavlja.

Ministarstvo privrede realizuje ovaj Program u cilju povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja, kao i kreiranja novih radnih mesta. Za ovaj program opredeljeno je 542.000.000 dinara bespovratnih sredstava.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.


 

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

• Novi dizajn proizvoda i ambalaže;

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;

• Testiranje novih proizvoda;

• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;

• Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

• Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;

• Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);

• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

• da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;

• da uspešno posluju prethodne dve godine;

• da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

• da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;

• da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);

• da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;

• da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

• da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

• da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

• da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;

• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

• vojnoj i duvanskoj industriji;

• trgovini;

• primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

• finansijskom sektoru;

• sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;

• organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i na sajtu RRA “Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. OVDE, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510 ili na adrese: office@ras.gov.rs.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini. Listu Akreditovanih regionalnih razvojih agencija pogledajte OVDE.


 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni glasnik RS”, broj 113/15) i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

PROGRAMA PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond)

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva.

Ciljevi programa su :

– podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

– podsticanje zapošljavanja;

– podsticanje održivog i sveobuhvatnog razvoja;

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 150.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 350.000.000,00 dinara.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda.

Krediti Fonda po ovom Programu odobravaće se sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i kamatnom stopom uz primenu valutne klauzule od 1,5% godišnje uz garanciju banke ili 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Prednost će imati zahtevi privrednih subjekata čiji su osnivači prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja po Programu Standardizovanog seta usluga, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda. Adrese Fonda su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE


 

Fond braće Rockfeller – Program za Zapadni Balkan

Fond pomaže stvaranje povoljnog pravnog, fiskalnog i političkog okruženja za članstvo u EU, poklanjajući posebnu pažnju demokratskoj praksi i zahtevima održivog razvoja. Fond sprovodi sledeće Programe širom regiona Zapadnog Balkana:

DEMOKRATSKA PRAKSA

Cilj: Poboljšanje rada, transparentnosti i odgovornosti vlade

Strategije:

* Unapređivanje kapaciteta građanskog društva u nadgledanju kvaliteta upravljanja javnim sektorom i pružanja usluga.

* Jačanje istraživačkih i obrazovnih praksi medija i nevladinih organizacija.

* Jačanje kapaciteta vladinih i nevladinih institucija za sprovođenje temeljnih analiza politika.

Cilj: Izgradnja kapaciteta i efikasnosti građanskog društva radi jačanja participativne demokratije

Strategije:

* Jačanje organizacionih i finansijskih kapaciteta civilnog sektora.

* Podsticanje domaće filantropije i solidarnosti u društvu.

ODRŽIVI RAZVOJ

Cilj: Izgradnja kulture i prakse održivog razvoja

Strategije:

* Doprinos participativnim i inkluzivnim pristupima u kreiranju i implementaciji strategija održivog razvoja.

* Podrška obrazovnim reformama da koncepte i prakse održivog razvoja ukljuce u nastavni plan i program.

* Uvodjenje i ohrabrivanje pristupa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u ekonomski i infrastrukturni razvoj.

IZGRADNJA MIRA

Cilj: Jačanje osnova za pomirenje i trajni mir

Strategije:

* Podrška naporima da se uspostavi i raširi istina o zverstvima i masovnim kršenjima ljudskih prava tokom godina konflikta u regionu.

* Doprinos regionalnim inicijativama koje uključuju različite države i zajednice u transformaciji konflikta radi stvaranja uslova za trajni mir.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva, javna administracija i druge organizacije

Trajanje projekta: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekta: N/A

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.rbf.org/program/pivotal-place-western-balkans/guidelines


 

Međunarodni Fond za otvoreno društvo – Inicijativa za mentalno zdravlje

Inicijativa za mentalno zdravlje je deo Programa za javno zdravlje Fonda za otvoreno društvo i obezbeđuje nepovratna sredstva za projekte koji stimulišu nacionalnu reformu u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i politika zapošljavanja. Inicijativa takođe pruža tehničku podršku i obuke korisnicima sredstava.

Ciljevi programa:

Cilj Inicijative je održivi razvoj kvalitetnih usluga u zajednici kao alternative institucionalizaciji osoba sa posebnim potrebama ili problemima sa mentalnim zdravljem, prema razvoju nacionalnih politika koje promovišu socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom.

Ko može da aplicira:

Inicijativa finansira projekte nevladinih organizacija koje su fokusirane na život u zajednici, de-institucionalizaciji i prevenciju institucionalizacije, kao i projekte organizacija koje se bave zagovaranjem u oblasti lokalnih i nacionalnih politika, sa ciljem promocije života u zajednici za lica sa posebnim potrebama.

Teme:

• Stanovanje uz podršku

• Rane intervencije

• Inkluzivno obrazovanje

• Zapošljavanje uz podršku lica sa posebnim potrebama

Napomena: Inicijativa ne podržava projekte koji su na ikakav način povezani sa unapređenjem kapaciteta rezidencijalnih ustanova za lica sa posebnim potrebama, uključivo renoviranje, opremanje, organizaciju događaja u instituciji i sl.

Rok za dostavljanje projekta: N/A. Potrebno je dostaviti Pismo o nameri, koje sadrži osnovne informacije o svrsi i ciljevima organizacije, projektu za koje se traži finansiranje, iznos, prihodi organizacije za poslednju fiskalnu godinu, osnovni biografski podaci o liderima organizacije.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative


 


Kreditne linije Fonda za razvoj Republike Srbije

Fond za razvoj Republike Srbije će u 2015. godini odobriti ukupno pet milijardi dinara kredita privrednicima. Ova sredstva će biti plasirana kroz više kreditnih linija, po najpovoljnijim uslovima na tržištu, sa kamatama već od dva posto.

- Krediti za održavanje tekuće likvidnosti

- Kratkoročni krediti

- Krediti za početnike (preduzetnici i privredna društva)

- Investicioni krediti

- Krediti za preduzetnike

- Krediti za trajna i obrtna sredstva

Sredstva su dostupna tokom čitave godine, odnosno do njihovog utroška. Rokovi otplate su do 10 godina, a iznosi od 300.000 rsd za početnike, do maksimalnih 200 miliona, koliko mogu dobiti kompanije, pretežno koje se bave izvozom.

Sve informacije, kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDE.


 


JISA - Jedinstveni informatički savez Srbije: ECDL - Program pomoći informatičkom obrazovanju, Lokalne inicijative, Stalni konkurs

ECDL - Program pomoći informatičkom obrazovanju podržava društvenu inicijativu da svaki građanin bude osposobljen za upotrebu računara: da poznaje osnovne korisničke operacije, upotrebu interneta, pisanje pisama i tabelarne kalkulacije a gde je moguće i više od toga. Cilj programa je uvođenje evropskih standarda za prepoznavanje informatičkih kvalifikacija (ECDL - European Computer Driving Licence) i na taj način omogućavanje jednakih šansi svima, za uspeh i karijeru u uslovima evropskih integracija. Program je zasnovan na osnovu preporuka Evropske Komisije, EUPAN – evropske mreže državnih administracija, kao i zaključaka Nacionalne komisije za analizu usklađenosti nastavnog predmeta “računarstvo i informatika” sa evropskim ECDL standardima. Implementacijom evropskih standarda želi se doprineti jačanju civilnog sektora, sa naglaskom na saradnji i interakciji privatnih i javnih entiteta u regionu i šire.

Pravo apliciranja imaju: državne obrazovne institucije

Iznos pojedinačnog granta: 120.000 - 1.700.000 RSD

Napomena: Preporuka je da operativni troškovi (zakup prostora, tekući troškovi, troškovi komunikacije, i honorari) padaju na teret primaoca donacije.

Rok za apliciranje: stalno otvoren

Dodatne informacije: http://www.jisa.rs; donacije@jisa.rs


“Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji”

EBRD Small Business Support


"Program podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji" je projekat finansiran od strane Evropske unije sa 3.5 miliona evra, koji sprovodi Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (EBRD) Small Business Support tim, usko sarađujući sa Ministarstvom privrede Republike Srbije. Program će za 240 preduzeća obezbediti potrebne tehnike, veštine i know-how kako bi bila inovativna, privukla finansijere, stekla odgovarajuće ekspertize i postala poslovni lideri, povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u Srbiji.

Svu prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDE