Osnivači

Partneri
Aktuelni konkursi

Konkurs za FINANSIRANјE I SUFINANSIRANјE PROGRAMA I PROJEKATA ZA SPROVOĐENјE CILjEVA NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE I PROGRAMA „MLADI SU ZAKONˮ

Cilј konkursa: pruža podršku udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u sprovođenju različitih omladinskih aktivnosti

Deo konkursa A-1) Sprovođenje cilјeva Nacionalne strategije za mlade

Oblast A-1)-1: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih;

Oblast A-1)-2: aktivizam i aktivno učešće mladih;

Oblast A-1)-3: zdravlјe, blagostanje, populaciona edukacija mladih;

Oblast A-1)-4: bezbednost mladih;

Oblast A-1)-5: socijalna uklјučenost mladih;

Oblast A-1)-6: mobilnost mladih;

Oblast A-1)-7: informisanje mladih;

Oblast A-1)-8: kultura i kreativnost mladih.

Deo konkursa A-2) Podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlјa, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih

Deo konkursa B) Sprovođenje programa MLADI SU ZAKON

Oblast B-1: Podrška sprovođenju omladinskih volonterskih projekata i volonterskih kampova na teritoriji odabrane grupe okruga

Max vrednost projekta:

A-1) do 3.000.000,00 dinara

A-2) 3.000.000,00 dinara.

B) do 1.200.000,00 dinara

Ko može da aplicira: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih. Partnerstvo na realizaciji programa ili projekta može se ostvariti sa različitim sektorima: javni, privatni, civilni i dodatno će se vrednovati.

Trajanje: od 10. aprila 2017. godine do najkasnije 31. januara 2018. godine. Za deo konkursa B-1 realizacija programa ili projekata treba da traje u periodu 1. maj – 30. septembar 2017. godine, a za deo konkursa B-2 u periodu 1. maj – 31. decembar 2017. godine.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 27.02.2017. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta http://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1?lang=lat


 

Konkurs za RAZVOJ I SPROVOĐENјE OMLADINSKE POLITIKE

Cilј konkursa: pružanje podrške za razvijanje sektorskih politika i jačanje međusektorske saradnje, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladih radi sticanja praktičnih znanja i veština; podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova

Oblasti konkursa:

Oblast 1: podrška aktivnom učešću mladih, razvoju međuresornih programa i umrežavanje svih aktera omladinske politike kroz aktivno učešće mladih (obuka i mentorstvo mladih udruženja), jačanje kapaciteta organizacija članica, učešće u izradi AP NSM za period 2018-2020, podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova, podsticanje regionalne omladinske saradnje i razmene s cilјem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i druge evropske vrednosti, podrška programu nediskriminacije i radu za intenziviranje rada sa ranjivim grupama mladih, podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlјa, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih.

Oblast 2: standardizacija omladinskog rada kroz akreditaciju novih udruženja, profesionalizaciju lјudskih resursa, priznavanje i prepoznavanje omladinskog rada, podrška programu nediskriminacije i radu za intenziviranje rada sa ranjivim grupama mladih, obuka za omladinske lidere; podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlјa, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih.

Oblast 3: podizanje kapaciteta koordinatora kancelarija za mlade, analiza rada i ispunjenosti standarda rada KZM, razvoj servisa u kancelarijama za mlade, podrška izradi/reviziji lokalnih strateških dokumenata, obuke koordinatora za omladinskog radnika, formiranje funkcionalnih i održivih Saveta za mlade, podrška odrganizaciji okruglih stolova za izradu AP NSM i Izmene i dopune Zakona o mladima, aktivnosti za ostvarivanje međunarodne saradnje, podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlјa, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih.

Max vrednost projekta:

7.000.000,00 dinara za oblast konkursa 1

6.500.000,00 dinara za oblast konkursa 2

6.500.000,00 dinara za oblast konkursa 3

Ko može da aplicira: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih. Partnerstvo na realizaciji programa ili projekta može se ostvariti sa različitim sektorima: javni, privatni, civilni i dodatno će se vrednovati.

Trajanje: od 10. aprila 2017. godine do najkasnije 31. januara 2018. godine.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 27.02.2017. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta http://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1?lang=lat


 

Konkurs za STIMULISANјE RAZLIČITIH OBLIKA ZAPOŠLjAVANјA, SAMOZAPOŠLjAVANјA I PREDUZETNIŠTVA MLADIH

Cilј konkursa: podrška aktivnostima i projektima kojima se razvijaju servisi, usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošlјivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju, a u cilјu stimulisanja različitih oblika zapošlјavanja, samozapošlјavanja i preduzetništva mladih.

Oblasti konkursa:

Oblast 1: Sprovođenje programa omladinskog preduzetništva (neformalno obrazovanje u oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa, pokretanje biznis inkubatora, habova, preduzetničkih firmi, preduzetništvo u polјoprivredi i kreativnoj industriji uz podršku mentora, promocija uspešnih mladih preduzetnika...);

Oblast 2: Sprovođenje programa koji povećavaju zapošlјivost mladih (neformalno obrazovanje u svrhu zapošlјavanja i povećanja zapošlјivosti, radne/stručne prakse u malim i srednjim preduzećima, organizacijama civilnog društva, obuke za deficitarna zanimanja);

Oblast 3: Razvijanje i sprovođenje programa koji razvijaju preduzetnički duh i finansijsku pismenost kod mladih u osnovnim i srednjim školama;

Oblast 4: Sprovođenje programa za povećanje zapošlјivosti mladih koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada (npr. mladi bez kvalifikacija, mladi Romi i Romkinje, mladi sa invaliditetom, mladi koji su izašli iz sistema institucionalne brige i druge osetlјive grupe stanovništva prepoznate različitim strateškim dokumentima);

Oblast 5: Razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju zapošlјivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju (razvoj inovativnog rešenja koje je kroz projekat na praktičan način provereno i predloženo za dalјe sprovođenje), karijerno vođenje i savetovanje.

Max vrednost projekta: nije ograničena

Ko može da aplicira: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih. Partnerstvo na realizaciji programa ili projekta može se ostvariti sa različitim sektorima: javni, privatni, civilni i dodatno će se vrednovati.

Trajanje: od 10. aprila 2017. godine do najkasnije 31. januara 2018. godine.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 27.02.2017. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1?lang=lat


 

Evropa za građane i građanke- Bratimljenje gradova

Prioritetne oblasti: Demokratski angažman i građansko učešće-Bratimljenje gradova (Finansijska podrška projektima koji spajaju širok krug građana iz pobratimljenih gradova/opština povodom tema koje su u skladu sa ciljevima programa.)

Ko može da aplicira: Gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije koje su pravno lice koje predstavlja lokalne vlasti i registrovane su u zemlji učesnici u programu.

Broj partnera: Projekat mora da uključuje gradove/opštine/organizacije iz najmanje 2 zemlje učesnice u programu od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.

Trajanje projekta: max 9 meseci

Maksimalna vrednost projekta: 25.000,00 €

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.03.2017. godine.

Napomena: Nije neophodno da su gradovi/opštine već pobratimljeni.Prioritet će biti dat projektima koji targetiraju godišnje prioritete ovog programa.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en i http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-programu/


 

Evropa za građane i građanke – Mreže gradova

Prioritetne oblasti: Demokratski angažman i građansko učešće -Mreže gradova(Gradovi/opštine i udruženja koji rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi mogu da požele da razviju mrežu gradova da bi njihova saradnja bila održiva)

Ko može da aplicira: Aplikant: gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje i ostali nivoi lokalne vlasti koji postoje u zemljama učesnicama u rogramu. Partneri: NVO, gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje i ostali nivoi lokalne vlasti koji postoje u zemljama učesnicama u programu. Organizacije koje su pravno lice i poseduju specifičnu ekspertizu vezanu za temu projekta koje postoje u zemljama učesnicama u programu.

Broj partnera: Projekat mora da uključi gradove/opštine/regije/organizacije iz bar 4 zemlje učesnice u programu od kojih makar jedna mora da bude članica EU.

Trajanje projekta: max 24 meseca

Maksimalna vrednost projekta: 150.000,00 €

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.03.2017. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en i http://civilnodrustvo.gov.rs/


 

Evropa za građane i građanke – Evropsko sećanje

Teme: Projekti koji se odnose na uzroke totalitarnih režima u savremenoj evropskoj istoriji (posebno, ali ne isklјučivo, nacizam koji je doveo do Holokausta, fašizam, stalјinizam i totalitarne komunističke režime) i koji odaju počast žrtvama njihovih zločina.

Projekti koji se tiču drugih značajnih momenata u novijoj evropskoj istoriji. Posebno aktivnosti koje ohrabruju toleranciju, uzajamno razumevanje, interkulturni dijalog i pomirenje kao sredstva prevazilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti. Poseban akcenat se stavlјa na mlađe generacije.

Ko može da aplicira: lokalne/regionalne vlasti, neprofitne organizacije, civilno društvo, udruženja preživelih, odbori/udruženja z abratimljenje gradova, kulturne, obrazovne i straživačke organiyacije, organizacije mladih. Projekat mora uključiti organizacije iz najmanje jedne države članice. Prednost se daje transnacionalnim projektima.

Maksimalna vrednost donacije: 100.000 €

Maksimalno trajanje projekta: 18 meseci

Rok za podnošenje predloga projekata: 01. 03. 2017.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en i http://civilnodrustvo.gov.rs/


 

JAVNI POZIV za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije, Ministarstvo privrede

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat

Namena sredstava:

1) prethodna studija opravdanosti;

2) studija opravdanosti;

3) studija o proceni uticaja na životnu sredinu;

4) generalni projekat;

5) idejno rešenje;

6) idejni projekat;

7) projekat za građevinsku dozvolu;

8) projekat za izvođenje.

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni i lokalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

2) revitalizaciju braunfild lokacija;

3) razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture

Sufinansiranje Ministartstva:

1) do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;

2) do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;

3) do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;

4) do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Rok za podnošenje prijava: 13.02.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-sufinansiranje-jedinica-lokalne-samouprave-za-izradu-projektno-tehnicke-dokumentacije/


 

JAVNI POZIV za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, Ministarstvo privrede

Cilj programa:

Cilј raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata.

Namena sredstava:

1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);

2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;

3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena;

4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);

5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat

Sufinansiranje Ministartstva: do 50% vrednosti projekta bez PDV-a

Rok za podnošenje prijava: 17.02.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-prijavu-projekata-za-podrsku-unapredjenja-lokalne-i-regionalne-infrastrukture-gradimo-zajedno/


 

JAVNI POZIV za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu, Ministarstvi privrede

Cilj programa: podrška razvoju poslovne infrastrukture, stvaranje povolјnih uslova za privlačenje investicija unapređenjem privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat

Namena sredstava:

1) mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona;

2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilјu povezivanja poslovnih zona sa okruženjem

Sufinansiranje Ministartstva: do 60% vrednosti projekta bez PDV-a

Rok za podnošenje prijava: 02.02.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/ministarstvo-privrede-pomaze-lokalne-samouprave-3658-miliona-dinara-za-poslovne-zone/


 

Konkurs Ministarstva kulture i informisanja – GRADOVI U FOKUSU 2017

Predmet konkursa:

podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS.

Ciljevi programa:

1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;

2. obogaćen kulturni život;

3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;

4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Ko može da aplicira: Jedinice lokalne samouprave

Rok za dostavljanje predloga projekta: 06.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-gradovi-u-fokusu-2017


 

Konkurs Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za podsticajna sredstva za reciklere

Predmet konkursa: je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa - tregerica za višekratnu upotrebu za 2016. godinu

Ko može da aplicira: operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada, proizvođači plastičnih kesa - tregerica.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 31.01.2017.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-3/


 

Javni poziv Fonda za očuvanje kulturnog nasleđa - Ambasada SAD

Javni poziv ima za cilj očuvanje kulturnih znamenitosti ili objekata koji su od istorijskog ili kulturnog značaja za očuvanje kulturne baštine Srbije

Ko može da aplicira: nevladine organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, muzeji, ministarstva kulture, ili slične institucije iorganizacije koje su u stanju da pokažu da imaju neophodnu iskustvo i kapacitete za upravljanje projektima za očuvanje kulturnog nasleđa u saradnji sa nacionalnim kulturnim autoritetima u zemlji domaćinu.

Predlozi projekata mogu se odnositi na sledeće oblasti:

• Kulturne znamenitosti: Ovo može uključivati (ali nije ograničeno na) istorijske objekate i lokalitete, spomenike, arheološke lokalitete i sl. (Predlozi u ovoj kategoriji mogu da uključe, na primer, restauraciju jednog istorijskog objekta, arheološko istraživanje kao komponentu plana očuvanja, planiranje upravljanjem očuvanja lokacije, ili dokumentaciju za potrebe očuvanja lokaliteta )

• Predmeti i zbirke koje pripadaju muzejima, kulturnim/istorijskim lokalitetima, ili sličnim institucijama. Ovo uključuje arheološke i etnografske predmete, slike, skulpture, rukopise, fotografske i filmske kolekcije, kao i opšte aktivnosti očuvanja muzeja (Predlozi u ovoj kategoriji mogu da uključe, na primer, konzervacije vezane za objekat, prikupljanje predmeta; procenu potreba kolekcija ili njenog stanja, strategiju za poboljšanje stanja očuvanosti; popis kolekcije za potrebe očuvanja; stvaranje bezbednih okruženja za skladištenje ili izlaganja zbirki; ili specijalizovane obuke vezane za čuvanje i održavanje kolekcija.)

• Oblici tradicionalnog kulturnog izražavanja: Ovo se odnosi na tradicionalnu muziku, rituale/običaje, znanje, jezike, ples, dramu i zanate. (Predlozi u ovoj kategoriji mogu uključivati dokumentovanje i audio-vizuelno snimanje tradicionalnih muzičkih i plesnih formi kao deo tradicionalnog izraza i ostvarivanje dostupnosti informacija i snimaka ili pomoć za obuku u očuvanje tradicionalne umetnosti ili zanata kojima preti izumiranje.

Iznos bespovratnih sredstava: 10.000 –75.000 USD

Rok za dostavljanje predloga projekta: 20.12.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://serbia.usembassy.gov/us-ambassadors-fund-for-cultural-preservation.html


 

Ambasada Republike Češke – Mali lokalni projekti 2017

Cilj konkursa je dodela bespovratnih sredstava za lokalne projekte koji imaju izraženu „socijalnu“ komponentu, ali takođe i razvojnu.

Ko može da aplicira: škole, vrtići, zdravstvene ustanove, državne institucije, nevladine organizacije, centri za kulturu i drugi.

Iznos odobrenih sredstava: 200.000 – 500.000 CZK (cca. 900.000 - 2.2 mil. RSD)

Su-finansiranje: (aplikant, donator, …) nije obavezno, ali se preporučuje

Maksimalno trajanje projekta: do 6 meseci (april - oktobar 2017.)

Rok za dostavljanje predloga projekata: 30.11.2016.

Napomena: Identifikacioni formular predloga projekta popunjava se na engleskom jeziku i dostavlja putem mejla na adresu Dejan_Zdrale@mzv.cz.

Formular možete preuzeti OVDE.


 

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija – Godišnji poziv za dodelu donacija za unapređenje i podršku razvoju deomokratije

UNDEF podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promovišu ljudska prava i ohrabruju učesnike svih grupa u demokratskim procesima. Poziv je globalan, a prednost kod učešća imaju organizacije civilnog društva i učesnici iz nerazvijenih zemalja.

Biće ocenjivani projekti koji se tiču jedne ili više ključnih oblasti:

• Aktivizam zajednice

• Vladavina prava i ljudska prava

• Alati za znanje

• Osnaživanje žena

• Angažovanje mladih

• Mediji i sloboda informisanja

• Jačanje interakcije sa Vladom

Ko može da aplicira: OCD i NVO koje se bave promocijom demokratije, nezavisna i ustavna tela, globalan i regionalna među-vladina tela, organizacije i asocijacije.

Iznos odobrenih sredstava: 100.000 – 300.000 $

Trajanje projekta: 24 meseca

Rok za dostavljanje predloga projekata: 15.11. – 31.12.2016.

Napomena: predlozi projekata se podnose isključivo putem on-line sistema prijave.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.un.org/democracyfund/apply-funding


 

Grad Požarevac: Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstva polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Požarevca u 2016. godini

Svrha Konkursa je dodela podsticaja za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, radi stvaranja uslova za očuvanje, unapređenje, podsticaj i razvoj polјoprivredne proizvodnje na teritoriji Grada Požarevca, u skladu sa Programa podrške sprovođenja polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Požarevca za 2016. godinu.

Podsticaje je moguće ostvariti za sledeće mere u odabranim sektorima:

1. Mera 101: Investicije u fizička sredstva polјoprivrednih gazdinstava

2. Mera 103: Investicije za preradu i marketing polјoprivrednih i ribarskih proizvoda

3. Mera 303: Investicije za preradu i marketing polјoprivrednih i ribarskih proizvoda

Ko može da aplicira: registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije Grada Požarevca upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom u 2016. godini.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava: 600.000 RSD

Intezitet pomoći: 30 – 80% u zavisnosti od pojedinačne mere/šifre investicije

Rok za dostavljanje predloga projekata: 30 dana od objavljivanja Konkursa (24.11.2016.)

Napomena: Podnosilac zahteva ima pravo da učestvuje u okviru 2 (dve) mere sektora investicija u fizičkim sredstvima polјoprivrednih gazdinstava.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://pozarevac.rs/en/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-investicije-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-na-teritoriji-grada-pozarevca/


 

Ministarstvo rudarstva i energetike: Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16

Svrha Poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti Zgrada u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini (Sl. Glasnik RS 13/16).

Sredstva mogu biti korišćena za sledeće namene:

1) ugradnje kotlova na biomasu;

2) unapređenje termo-tehničkih sistema u Zgradama putem:

(1) zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom,

(2) zamena ili ugradnje efikasnih sistema za klimatizaciju,

(3) ugradnja toplotnih pumpi;

3) kombinovanje mera:

(1) iz tač. 1) i/ili 2) ovog odelјka;

(2) zamene spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);

4) ugradnja solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave

Maksimalni iznos odobrenih sredstava:

1) do 22% ukupne vrednosti projekta, odnosno najviše do 2.500.000,00 dinara, iz Budžeta Republike Srbije (izvor finansiranja 01);

i

2) do 50% neto vrednosti projekta (oslobođeno PDV-a), odnosno do 50.000,00 USD, iz sredstava GEF.

Rok za dostavljanje predloga projekata: 24.11.2016.

Napomena: svaka jedinica lokalne samouprave može da aplicira sa samo jednim projektom.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php


 

Javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2016. godini -MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Predmet poziva:

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Sredstva budžetskog fonda: minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike I mikro privredna društva je 500.000 dinaram, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara

Ko može da aplicira: privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.11.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dedelu-kreditnih-sredstav/


 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj – Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje (CBC) kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

Cilj Programa je podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija i organizacija u pograničnim oblastima susednih država. Obzirom na sve veći značaj ovih programa, kao i rastući interes organizacija i institucija iz Srbije za uključivanje u iste, Nacionalna agencija za regionalni razvoj je pripremila Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu su-finansiranje učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je 6 programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda 2014.-2020. godine, i to:

• Mađarska-Srbija

• Rumunija-Srbija

• Bugarska-Srbija

• Hrvatska-Srbija

• Srbija-Bosna i Hercegovina

• Srbija-Crna Gora.

Kroz Program podrške NARR, moguće je aplicirati za su-finansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

Ko može da aplicira: svi legitimni korisnici Programa prekogranične saradnje, koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

• Da je u većinskom domaćem vlasništvu, registrovan na teritoriji Republike Srbije

• Ispunjava opšte uslove poziva Programa prekogranične saradnje

• Ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Projekat predložen za su-finansiranje treba da bude usmeren ka postizanju sledećih posebnih ciljeva:

• Jačanje konkurentnosti MSPP,

• Kreiranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta,

• Unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja,

• Unapređenje kvaliteta radne snage,

• Podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo,

• Unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSPP,

• Optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture,

• Jačanje inovativnosti u MSPP,

• Stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanca vrednosti,

• Internacionalizacija poslovanja MSPP,

• Podrška ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu,

• Podrška ravnomernom regionalnom razvoju,

• Unapređenje i jačanje saradnje sa institucijama susedskih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou,

• Promocija važnosti pridruživanja EU za razvoj konkurentnosti MSPP,

• Unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 10% od vrednosti udela u budžetu projekta za svakog partnera/aplikanta iz Srbije.

Rok za dostavljanje prijava: do utroška sredstava ili do 31.12.2016. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: : http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-podrshku-projektima-prekogranichne-saradnje


 

Kreativna Evropa- Potprogram Kultura, EVROPSKA KOMISIJA

Finansijska podrška za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.

Oblasti/teme:

- Saradnja između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;

- Inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije;

- Mreže koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;

- Uspostavljanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela.

Program: Moguće je konkurisati u dve kategorije:

• Evropski projekti saradnje malog obima

• Evropski projekti saradnje velikog obima

Ko može da aplicira: u zavisnosti od kategorije neophodno je partnerstvo od min jednog vodećeg partnera i dva partnera na projektu iz min 3 različite zemlje EU obuhvaćene programom odnosno jednog vodećeg i 5 partnera na projektu iz 6 različitih zemalja

Trajanje projekta: max 48 meseci

Rok za podnošenje predloga projekta: 23.11.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kreativnaevropa.rs/lat/2016/09/27/javni-poziv-za-podnosnje-projekata-u-okviru-evropskih-projekata-saradnje-2/


 

Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo * - Delegacija EU u RS

Oblast 1: Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji

Oblast 2: Podrška povratku

Ko može da aplicira: Vodeći partner - organizacije civilnog društva u partnerstvu sa min jednim a maksimalno 3 partnera koji mogu biti grad ili opština

Vrednost bespovratnih sredstava: Oblast 1: min 250.000 –max 500.000 € i Oblast 2: min 200.000 –max 400.000 €

Iznos granta : min 65 % , max 95 %

Trajanje projekta: 18-24 meseca

Minimalno su-finansiranje: 5%

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 15.11.2016.

Napomena: Za sve grantove iznad 60.000 € obavezna je registracija aplikanta u PADOR sistemu.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://europa.rs/otvoreni-tenderi/


 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Konkurs za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2016. godini

Svrha dodele subvencija kao namenskih bespovratnih sredstava po ovom Programu, je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu.

Predmet konkursa je dodela sredstava za sledeće namene:

1. Unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat (nabavka opreme i adaptacija i uređenje radnih rpostorija; ne uključuje nabavku sirovina!)

2. Unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda starog zanata

3. Plaćanje zakupnine za prodajno-proizvodne prostore

Ko može da aplicira: privredna društva, zadruge i preduzetnici koji se (1) nalaze u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti i (2) bave sledećim tradicionalnim zanatima: tkanjem, ćilimarstvom, vezom, opančarstvom, filigranstvom, ikonopisom I terzijskim radom.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava: 60.000 – 200.000 RSD

Maksimalno trajanje projekta: do 9 meseci (završetak najkasnije do 24.07.2017.)

Rok za dostavljanje predloga projekata: 24.10.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: Klikni ovde.


 

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. Godini

Mera sufinansiranja jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili više jedinica lokalne samouprave koje zajedno učestvuju u izradi projektno-tehničke dokumentacije

Namena bespovratnih sredstava:

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu sledećih vrsta projektno-tehničke dokumentacije:

- prethodna studija opravdanosti;

- studija opravdanosti;

- studija o proceni uticaja na životnu sredinu;

- generalni projekat;

- idejno rešenje;

- idejni projekat;

- projekat za građevinsku dozvolu;

- projekat za izvođenje

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava:

Projektno-tehnička dokumentacija od značaja za regionalni razvoj koja je predmet sufinansiranja od strane Ministarstva je dokumentacija koja se odnosi na:

- razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);

- revitalizaciju braunfild lokacija;

- razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Sufinansiranje Ministartstva:

- do 30% za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe;

- do 50% za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe;

- do 70% za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe;

- do 90% za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

Rok za podnošenje prijava: 22.07.2016.

Rok za realizaciju : 15.11.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-program-podsticanja-ravnomernog-regionalnog-razvoja-u-2016-godini/


 

„Demokratija, to sam ja”- TRAG FONDACIJA

Konkurs ima za cilj da podrži inicijative koje koriste kulturne, umetničke i medijske sadržaje i na inovativan način otvaraju debatu u javnosti o ulozi i položaju građana u zajednici, ali i u društvu u celini.

Indikativna lista oblasti:

Ostvarivanje prava na rad;

Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva;

Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju;

Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje;

Biračko pravo građana (aktivno i pasivno);

Pravo na pravično suđenje;

Ljudska prava i građanske slobode i građanska prava kroz ustavnu reformu

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva koje su registrovane i deluju na teritoriji Republike Srbije.

Vrednost bespovratnih sredstava: do 3.000 $

Rok za dostavljanje predloga projekta: 12.10.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.tragfondacija.org/pages/posts/konkurs-bdquodemokratija-to-sam-jardquo-2039.php


 

Telenor fondacija - Uključi se digitalno

Promovisanje uloge i značaj digitalizacije i nude inovativna rešenja zasnovana na modernoj tehnologiji (izrada mobilnih aplikacija, korišćenje savremenih tehnologija na inovativan način,inovativna upotreba društvenih mreža u svrhu edukacije i promocije, i sl.).

Ko može da aplicira: humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Srbiji.

Cilj konkursa:

a) Podrška projektima fokusiranim na razvoj održivih digitalnih rešenja u četiri oblasti:

– obrazovanje,

– socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa,

– kultura i umetnost i

– zaštita životne sredine.

b) Promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženju, pre svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika

Vrednost projekta:

– Minimalna vrednost projektaje 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

– Maksimalna vrednost može iznositi 15.000 EURu dinarskoj protivvrednosti.

Trajanje projekta: max 12 meseci

Rok za dostavljanje predloga projekta: 18.10.2016.

Napomena: Za sve grantove iznad 60.000 € obavezna je registracija aplikanta u PADOR sistemu.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.telenor.rs/sr/o-telenoru/o-nama/drustvena-odgovornost/telenor-fondacija/kako-da-aplicirate

Australijska Ambasada: Program direktne pomoći - Poziv za dostavljanje predloga projekata male vrednosti

Program direktne pomoći podržava lokalne razvojne projekte male vrednosti, koji imaju direktan pozitivan uticaj na zajednicu.

Prioriteti:

• Promocija ljudskih prava i slobode izražavanja sa fokusom na izgradnju demokratskih institucije

• Osnaživanje žena i devojaka, sa fokusom na ekonomsko osnaživanje

• Podrška ranjivim grupama, uključujuću osobe sa invaliditetom

• Podizanje svesti o zaštiti životne sredine

• Promocija omladinskog sporta i inkluzija žena i devojaka

Vrednost projekta: n/a

Ko može da aplicira: Nevladine organizyacije, Organizacije civilnog društva i druge organizacije kojima su potrebna sredstva za realizaciju navedenih prioriteta

Rok za dostavljanje predloga projekta: 16.09.2016. godine.

Rezultati konkursa: 15.10.2016.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://serbia.embassy.gov.au/bgde/Direct_Aid_Program.html


 

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za dodelu bespovratnih sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu

Bespovratna podsticajna sredstva se mogu dobiti:

1. U primarnoj proizvodnji biljnih kultura za proizvodnju: žitarica,industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja,povrća,voća,grožđa i cveća.

2. U primarnoj stočarskoj proizvodnji za proizvodnju: mleka (kravljeg i kozijeg), mesa i jaja(tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”,proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa i jaja i kunića radi proizvodnje mesa),konzumne ribe, meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Finansiranje:

Subvencionisanje cene nove opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a, a u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je od 3-6 milona dinara dinara u zavisnosti od investicije.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Ko može da aplicira: fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga,srednje škole i naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede

Rok za dostavljanje predloga projekta: do 15.otobra 2016.g.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://subvencije.rs/vesti/bespovratna-sredstva-za-prikljucnu-mehanizaciju-i-opremu-ministarstva-poljoprivrede-u-2015-oj-godini/


 

Javni konkurs Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini

Cilj konkursa: unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine.

Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena; sprovođenje Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije.

Ko može da aplicira: Udruženja, zadužbine, fondacije

Rok za dostavljanje predloga projekta: 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na internet stranici Ministarstva

Finansiranje: najviše do 900.000 RSD, odnosno max 80 %

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/otvoren-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-projektima-zastite-zivotne-sredine-koje-realizuju-udruzenja-i-druge-organizacije-civilnog-drustva-u-2016-godini/


 

Razvoj trajnih stambenih rešenja i unapređenje fizičke infrastrukture u neformalnim romskim naseljima u opštinama Republike Srbije -Vlada Republike Srbije - Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU)

ROK ZA DOSTAVLJANJE KONCEPTA PROJEKTA PRODUŽEN DO 23. SEPTEMBRA 2019! Preuzmi Corrigendum (hyperlink sa pdf dokumentom iz priloga!)

Ko može da aplicira: lokalne samouprave u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva

Sektori ili teme:

- Socijalno stanovanje

- Socijalno stanovanje u zaštićenom okruženju

- Socijalna inkluzija i integracija i prateće aktivnosti

Vrste aktivnosti ( između ostalog obuhvataju ):

- Stvaranje trajnog stambenog rešenja

- Unapređenje pristupa u Romskim naseljima

- Razvoj fizičke infrastrukture ( snabdevanje vodom, kanalizaciona mreža,atmosferska kanalizacija)

Vrednost po projektu: min 100.000-max 1.000.000 €

Iznos bespovratnih sredstava: min 51%, max 85 %

Trajanje projekta: 12-20 meseca

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 09.09.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=353


 

K O N K U R S za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Ciljevi:

- Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije

- Unapređivanje položaja Roma kroz obezbeđenje ostvarivanja prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu.

- Unapređenje pristupa uslugama socijalne zaštite radi smanjenja siromaštva i povećanja socijalne uključenosti Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa, sa akcentom na programe prevencije nasilja nad Romkinjama i nasilja u porodici, trgovine ljudima, integracije povratnika po ugovoru o readmisiji

Period implementacije projekta: 4 meseca

Maksimalna vrednost projekta: 700.000,00 RSD

Ko može da aplicira: Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre

Rok za dostavljanje predloga projekta: 14.09.2016. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/projekti-l/konkursi


 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2016. godini

Predmet konkursa je sufinansiranje programa nevladinih organizacija koji doprinose postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva u Srbiji.

Teme:

– Bezbednost dece na internetu

– Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja

– Kursevi programiranja za decu

– Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja

– Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike

– Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama

Ko može aplicirati: udruženja, zadužbine i fondacije, koje imaju status nevladinih organizacija

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000 RSD

Rok za dostavljanje predloga projekata: 26.09.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-it-201/?lang=lat


 

K O N K U R S za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešće u programu –projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji RS „ Završi započeto“

Prioritetne oblasti:

Završetak izgradnje sportskih objekata – predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Period implementacije projekta: realizacija u 2016.godini

Maksimalna vrednost projekta: n/a

Sopstveno učešće: min 10 %

Ko može da aplicira: Predlog programa-projekta podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.08.2015. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/konkursi-kategorija/javni-poziv-za-prijavu-jedinica-lokalnih-samouprava-radi-ucesca-u-programu-projektu-zavrsetak-izgradnje-sportskih-objekata-na-teritoriji-republike-srbije-zavrsi-zapoceto/?lang=lat


 

Ministarstvo omladine i sporta - Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Predmet konkursa:

1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

2. Javni konkurs za programe i projekte za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Ko može da aplicira:

• Konkurs 1: lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima;

• Konkursi 2 i 3: udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava:

• Konkurs 1: do 1,5/2,5 miliona RSD (deo A/B konkursa)

• Konkurs 2: do 3/2 miliona RSD (deo A/B konkursa)

• Konkurs 3: do 8 miliona RSD

Maksimalno trajanje projekta: 6-8 meseci, u zavisnosti od Konkursa

Rok za dostavljanje predloga projekata: 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 16. avgusta 2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: Ministarstvo će tokom trajanja konkursa organizovati „otvorena vrata” za konsultacije u vezi objavljenih konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 8. avgusta 2016. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs.

http://www.mos.gov.rs/vesti/omladina/objavljen-novi-krug-javnih-konkursa-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora/


 

Objavljen je Javni poziv Mentoring za MMSP i zadruge.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDE.


 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika

Razvojna agencija Srbije raspisala je 25.05.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda ili sertifikacija ili resertifikacija)

• implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;

• sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;

• resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta.

2. Priprema za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda,...)

• usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici/e koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

• da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova;

• da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

• da su osnovani najkasnije 25. maja 2014. godine;

• da uspešno posluju prethodne dve godine;

• da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

• da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Program se sastoji iz tri komponente i ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 70.000.000,00 dinara. Od toga budžet za:

1. Komponentu I- Unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, iznosi 43.000.000,00 RSD;

2. Komponentu II- Podrška ženskom preduzetništvu, iznosi 15.000.000,00 RSD;

3. Komponentu III- Podrška mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima u nedovoljno razvijenim područjima, iznosi 12.000.000,00 RSD.

U okviru Komponente I za bespovratna sredstva mogu da konkurišu sva privredna društva/preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja ispunjavaju uslove za učešće u Programu.

U okviru Komponente II za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnice, osnivači preduzetničke radnje, ili privredni subjekti gde žena/e imaju većinsko vlasništvo i istovremeno obavljaju rukovodeću funkciju (direktor ili zamenica direktora).

U okviru Komponente III za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnici/e i privredna društva čije sedište se nalazi u gradovima i opštinama koji su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstani u treću ili četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Privredni subjekat može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava. Za odabranu aktivnost privredni subjekat angažuje stručnog pružaoca usluga. Pružaoci usluga ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici. Privredni subjekat može, izuzetno, da angažuje stranog pružaoca usluge koji nema predstavništvo u Republici Srbiji, ukoliko na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može realizovati predmetnu aktivnost.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

• vojnoj i duvanskoj industriji;

• trgovini;

• primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

• finansijskom sektoru;

• sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;

• organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Rok za podnošenje prijava je 8. jul 2016. godine.

Programom se finansiraju i aktivnosti koje su započete u 2016. godini, (zaključenje ugovora sa pružaocem usluge, ugovorna prava i obaveze), a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane privrednog subjekta (korisnika sredstava), moraju biti završena do 31. januara 2017. godine. Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 14. februar 2017. godine.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na adresu: office@ras.gov.rs ili Regionalnoj razvojnoj agenciji “Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. office@rra-bp.rs

Prateća dokumentacija


 

Javni poziv -Ministarstvo omladine i sporta za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu-projektu: „Završi započeto“

Predmet poziva:

Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Ovim projektom predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena>

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu

Finansiranje: obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora

Ko može da aplicira: Predlog programa-projekta podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.08.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mos.gov.rs/konkursi-kategorija/7715/


 

JAVNI POZIV ZA DODELU PAKETA PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA PODRŠKE POČETNICIMA ZA ZAPOČINJANJE POSLA - START-UP

Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up (u daljem tekstu: Projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA).

Opšti cilj Projekta je razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetnika.

Paket podrške obuhvata: realizaciju obuka, bespovratna sredstva i mentorsko praćenje MMSP i preduzetnika. Projekat će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati osetljive ciljne grupe, kroz edukaciju o pokretanju i vođenju posla, obuke za započinjanje biznisa i izradu biznis plana, bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih poslovnih ideja i mentoring za privredne subjekte u ranoj fazi razvoja.

Ciljna grupa

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje.

Ciljnu grupu čine četiri kategorije:

• “žene”;

• “mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva);

• „teško zapošljive kategorije“ (stariji od 45 godina (u trenutku objavljivanja Javnog poziva) - posebno viškovi koji su ostali bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru, osobe sa invaliditetom i osobe bez stručnih kvalifikacija);

• lica iz devastiranih područja (u skladu sa trenutno važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014) devastirana područja čine 19 jedinica lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište, Tutin), koja registruju delatnost na tom području.

Uslovi za učešće u Projektu

1. U prvoj fazi Projekta (obuke):

• imaju poslovnu ideju vezanu za obavljanje delatnosti proizvodnje, prerade ili pojedinih uslužnih delatnosti (IT sektor, inovativne delatnosti i kreativne industrije);

• evidentirani su u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;

• za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija.

2. U dugoj fazi Projekta (bespovratna sredstva i mentoring):

• završene obuke predviđene Projektom;

• izrađen biznis plan;

• obezbeđeno sopstveno učešće – minimalno 50% sredstava od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta.

Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Projekta, odnosno promene poslovne ideje nisu dozvoljene.

Uslov za dodelu bespovratnih sredstava i mentoringa jeste registracija privrednog društva odnosno preduzetničke radnju u Agenciji za privredne registre.

Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja maksimalno do 20% vrednosti projekta, a ne mogu se koristiti za:

• organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

• promet nafte i naftnih derivata;

• primarnu poljoprivrednu proizvodnju;

• bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;

• uslužne delatnosti (sem navedenih)

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 100.000.000,00 dinara.

Planirana raspodela budžeta po kategorijama korisnika bespovratnih sredstava:

• “žene” - 30% od ukupnog budžeta Projekta;

• „mladi” u starosnoj dobi od 18-30 godina – 30% od ukupnog budžeta Projekta;

• „teško zapošljive kategorije“ – 20% od ukupnog budžeta Projekta;

• lica iz devastiranih područja – 20% od ukupnog budžeta Projekta.

Agencija zadržava pravo povećanja odnosno smanjenja procenta raspodele budžeta do 10% između navedenih kategorija u zavisnosti od kvaliteta i broja primljenih projektnih predloga.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a, što predstavlja do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, uz obavezu korisnika da obezbedi sopstveno učešće od minimum 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta.

Korisnici koji za realizaciju svoje poslovne ideje dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara imaju obavezu da pored samozapošljavanja zaposle najmanje jedno lice u roku od šest meseci od datuma potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da posluje minimum dve godine i u tom periodu nije mu dozvoljeno otuđenje osnovnih sredstava i smanjenje broja zaposlenih u okviru Projekta.

Zainteresovana lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu paketa podrške.

Opravdani troškovi projekta

U skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao opravdani troškovi, za koje se odobravaju bespovratna sredstva Projekta biće prihvaćeni troškovi:

- početnog ulaganja u materijalnu imovinu u korist implementacije projekta i

- operativni troškovi poslovanja.

Pod materijalnom imovinom podrazumevaju se: zgrade, postrojenja, mašine i oprema, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju ako ih koristi isključivo korisnik sredstava, a mogu biti:

• ulaganja u nabavku proizvodnih mašina i proizvodne opreme (u trenutku objavljivanja javnog poziva oprema ne sme biti starija od 5 godina od godine proizvodnje i mora biti kupljena od registrovanog privrednog subjekta);

• stavljanje u funkciju radnog prostora i proizvodnih procesa rada (što podrazumeva adaptaciju i/ili rekonstrukciju proizvodnog prostora).

Sredstvo obezbeđenja

Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem ili ugovorno jemstvo pravnog lica ili saglasnost dva žiranta. Korisnici koji dobiju sredstva u iznosu preko 500.000,00 dinara u obavezi su da pored jednog od navedenih sredstava obezbeđenja u Registar upišu i založno pravo na opremi u korist Agencije.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za učešće u Projektu je:

U prvoj fazi Projekta (obuke):

• popunjena i potpisana prijava sa opisom poslovne ideje (Obrazac 1),

• overena kopija lične karte ili očitana lična karta,

• potpisana Izjava o prihvatanju uslova Javnog poziva (Obrazac 2);

• potvrda o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine (izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova);

• potpisana Izjava da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija (Obrazac 3);

• Uverenje da je lice prijavljeno na evidenciju lica koja traže zaposlenje (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);

• dokument kojim se dokazuje da podnosilac prijave pripada kategoriji teže zapošljivih lica:

o za lica koja su ostala bez posla tokom privatizacije ili u preduzećima u procesu restrukturiranja ili nakon racionalizacije u javnom sektoru – Rešenje o prestanku radnog odnosa;

o za lica sa invaliditetom – Rešenje o procenjenoj radnoj sposobnosti (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);

o za lica bez stručnih kvalifikacija – Uverenje o stepenu stručne spreme (izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje);

• pismo preporuke ili pismo o namerama (ukoliko postoji).

U dugoj fazi projekta (bespovratna sredstva i mentoring):

• prijava za dodelu bespovratnih sredstava (Obrazac 4);

• izrađen biznis plan;

• profaktura/ugovor/ponuda sa specifikacijom osnovnih sredstava za koja se podnosi prijava.

Dokumentacija za II fazu Projekta podnosi se u roku od 10 dana od poslednjeg dana obuke. Izabrani korisnici dužni su da pre potpisivanja ugovora sa Razvojnom agencijom Srbije dostave Rešenje o registraciji delatnosti, dokaz da imaju obezbeđena sredstva za sufinansiranje investicije (izvod sa namenski otvorenog računa sa iznosom u vrednosti sopstvenog učešća u projektu) i sredstvo obezbeđenja (menica i menično ovlašćenje dužnika ili ugovorno jemstvo pravnog lica ili dva žiranta). U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), svako odabrano privredno društvo i preduzetnik po ovom projektu, dužno je da otvori namenski račun u Upravi za trezor, na koji će mu biti transferisana bespovratna sredstva od strane Agencije. Korisnici koji dobiju sredstva u iznosu preko 500.000,00 dinara u obavezi su da pored jednog od navedenih sredstava obezbeđenja u Registar upišu i založno pravo na opremi u korist Agencije.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od korisnika, ali samo za kompletne zahteve.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Svi prateći obrasci dostupni su u elektronskom obliku na sajtu Agencije, na adresi www.ras.gov.rs i sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510 ili na adrese: sasa.veljic@ras.gov.rs i svetlana.nikolic@ras.gov.rs.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene Razvojnoj agenciji Srbije će biti diskvalifikovane.

Prijave za I fazu Projekta, sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti do 20.05.2016. godine poštom ili lično na adresu akreditovane Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ doo, Požarevac:

Stari korzo 30/3

Požarevac 12000

012/510 824; 511 823

e-mail: office@rra-bp.rs

Svu prateću dokumentaciju možete preuzeti OVDE


 

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME

Dana 16.11.2015. godine, Ministarstvo privrede objavilo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini. Opšti cilj Programa jeste povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacija, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu, kroz učešće u sufinansiranju nabavke nove i polovne opreme, kao i novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Sve detalje možete saznati u Javnom pozivu i ostaloj pratećoj dokumentaciji.

Informacija o uslovima izabranih banaka

Javni poziv za privredne subjekte

Obrazac br.1

Obrazac br.2

Obrazac br.3 - za banke

Ugovor sa krajnjim korisnikom

Uredba - Podrska malim preduzecima


 

Poziv za dostavljanje predloga projekata koji unapređuju oblast socijalne inkluzije „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja” - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija Republike Srbije

Cilj poziva je da doprinese pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju RS kroz iniciranje aktivnosti koje smanjuju nejednakosti, a jačaju socijalnu zaštitu, koheziju, inkluziju, privredu i zapošljivost, u skladu sa ciljevima Strategije EU 2020 i sa opipljivim rezultatima za ranjive i marginalizovane grupe u Srbiji

Vrednost pojedinačnog projekta : min 60.000 EUR - max 200.000 EUR

Iznos granta: min 60% -max 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova

Ko može da aplicira: Pravno neprofitno lice i to za:

Oblast/Lot 1: Socijalne usluge u zajednici

Vodeći partner:NVO, lokalne samouprave, organizacije iz sistema socijalne i zdravstvene zaštite. Partneri: Nezavisni državni organi, organizacije iz sistema zdravstva i obrazovanja, javna preduzeća, javne organizacije iz oblasi kulture, NVO, NZS

Oblast/Lot 2: Socijalne biznis inicijative

Vodeći partner:NVO, privrednici koji se bave socijalnim biznisom.

Partneri: organizacije iz sistema obrazovanja, javne organizacije iz oblasi kulture, NVO, Sindikati, Privredne komore, lokalne samouprave, privrednici koji funkcionišu kao socijlano preduzeće ili obezbeđuju zapošljavanje ili rade sa osobama koje nisu na tržištu rada

Oblast/Lot 3: Prevencija odustajanja i ranog napuštanja školovanja

Vodeči partner:NVO, lokalne samouprave, obrazovne i naučne ustanove.

Partneri: Saveti nacionalnih manjina, nezavisni državni organi koji rade u oblastima relevantnim za ovaj poziv

Trajanje: min 12, a max 24 meseca

Napomene:

- Vodeći partner ne može aplicirati sa više od jednog projekta po lotu, ali može biti partner na drugom predlogu projekta u istom lotu u isto vreme

- Partner može aplicirati u svojstvu partnera na više projekata

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 15.07.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=350

 

Smart Start –Poziv za podnošenje aplikacija- Podrška uticaju civilnog društva kroz društveno/socijalno preduzetništvo i inovacije u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj

Cilj projekta: Pomoć u stvaranju uslova za društveno/socijalno preduzetništvo organizacija civilnog društva (OCD) i unapređenje njihove održivosti, finansijske sposobnosti i društvenog uticaja u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj

Finansiranje: max 6.170 EUR po organizaciji, minimalno učešće OCDa je 10 %

Ko može da aplicira: Organizacije civilnog društva

Rok za dostavljanje predloga projekta: 13.06.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.crnps.org.rs/2016/smart-start-podrska-uticaju-civilnog-drustva-kroz-socijalno-preduzetnistvo-i-inovacije

 

Javni konkurs -Ministarstvo rudarstava i energetike za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave

Predmet poziva:

je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)

- Unapređenje termičkog omotača objekta

- Unapređenje termotehničkih sistema u objektima

- Unapređenje, odnosno modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima

- Unapređenje termičkog omotača energetskih sistema – kombinovano

- Modernizacija sistema javnog osvetljenja u jedinicama lokalne samouprave

Sredstva budžetskog fonda: do 100 % za projekte iz devastiranih područja I do max 70 % u ostalim jedinicama lokalne samouprave

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave

Rok za dostavljanje predloga projekta: 16.05.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

COSME JAVNI POZIV ZA KOMERCIJALIZACIJU PROTOTIPA PROIZVODA ZASNOVANOG NA MODERNOM DIZAJNU I INOVACIJAMA

Naziv: Javni poziv za mala i srednja preduzeća za komercijalizaciju prototipa proizvoda zasnovanog na modernom dizajnu i inovacijama (COS-DESIGN-2015-3-06: Design-based consumer goods II)

Opis: Cilj javnog poziva za komercijalizaciju protoipa proizvoda zasnovanog na modernom dizajnu i tehnologijama je da podrži plasman novih, inovativnih proizvoda, smanji vreme potrebno za plasman na tržištu I poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

Kome je namenjen: Na ovaj javni poziv mogu da se prijave mala i srednja preduzeća iz Srbije, ili konzorcijum formiran od strane malih i srednjih preduzeća

Rok za prijavu: Prijava se podnosi elektronski do 14 aprila 2016 do 17 časova. Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva vrši se preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji kompanija mora da otvori kako bi aplicirala za sredstva iz COSME programa

Pristup Portalu

Period za evaluaciju prijave: april – jul 2016. godine. Informacije o kompanijama kojima su odobrena sredstva biće objavljene u septembru 2016. godine. Potpisivanje ugovora biće sprovedeno tokom perioda novembar-decembar 2016. Godine.

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijava na javni poziv dostupna je na linku Evropske komisije Evropske komisije

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 4.000.000 evra

Prosečna vrednost sredstava po projektu: 800.000 do 1.000.000 evra. Očekuje se da će biti finansirano 4-5 projekata.

Vrsta javnog poziva: Grant

Visina učešća: maksimalno do 50% ukupne vrednosti projekta

 

Javni konkurs -Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Tematske oblasti:

- unapređenje bezbednosti saobraćaja –edukacija dece školskog i predškolskog uzrasta u saobraćaju,mladih i starih vozača, ranjivih kategorija (osobe sa invaliditetom, Romi, i sl)

- unapređenje bezbednosti puteva i kretanja – putno-pružni prelazi, modernizacija i ažuriranje evidencije saobraćajne signalizacije, uspostavljanje i uređivanje „zone škole i sl“

- afirmacija nautičkih potencijala vodnih puteva u RS

- Regionalni prostorni planovi kao instrumenti za usmeravanje regionalnog razvoja

- unapređenje uslova socijalnog stanovanja ( višestruko diskriminisane grupe žena i sl.)

- pretvaranje napuštenih pruga i nekorišćenih staničnih zgrada u objekte koji imaju različite namene

- promocija i unapređenje alternativnih vrsta mobilnosti

Maksimalna vrednost projekta: do 1.500.000,00 rsd, max 80% od vrednosti projekta

Ko može da aplicira: Udruženja,zadužbine i fondacije

Rok za dostavljanje predloga projekta: 28.03.2016. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-gradevinarstva-saobracaja-i-infrastrukture-0

 

Javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2016. Godini - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Oblast I

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

v) edukacija i treninzi u turizmu;

Oblast II

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

Donacija: Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v)-Oblast I, može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. a za projekte navedene pod g), d), đ), e),ž), z) i i) –Oblast II može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

Ko može da aplicira: turističke organizacije, destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture

Rok za dostavljanje predloga projekta:

Oblast I (a), b) i v) 31.03.2016. godine.

Oblast II g), d), đ), e),ž), z) i i) 01.10.2016. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotaci/

 

EU INTERREG V B – Jadransko-Jonski Program Trans-nacionalne saradnje 2014-2020 (ADRION): Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata

Opšti cilj Programa ADRION je podsticanje inovacija u oblasti politika i upravljanja među partnerskim državama, kroz korišćenje bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa i unapređenje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije na teritoriji obuhvaćenoj Programom, odnosno EU Strategijom za Jadransko-Jonski region (EUSAIR).

Projekti moraju biti u skladu sa sledećim prioritetnim osama i specifičnim ciljevima

Prioritetna osa 1: Inovativan i pametan region

Specifični cilj 1.1.: Podrška razvoju regionalnog inovacionog sistema za Jadransko-Jonsko područje

Prioritetna osa 2: Održivi region

Specifični cilj 2.1.:Promocija održive valorizacije i očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa kao razvojne osnove u Jadransko-Jonskom području.

Specifični cilj 2.2.: Unapređenje kapaciteta u oblasti usluga od trans-nacionalnog značaja vezanih za ranjivost životne sredine, fragmentaciju i očuvanje eko-sistema u Jadransko-Jonskom području.

Prioritetna osa 3: Povezan region

Specifični cilj 3.1.: Unapređenje kapaciteta za usluge integrisanog transporta i mobilnosti, kao i multi-modalnost u Jadransko-Jonskom području.

Zemlje (ili njihovi delovi) koje učestvuju u Programu: Italija, Hrvatska, Grčka, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija

Ko može da aplicira: pravna lica (tela-organizacije) osnovane u skladu sa nacionalnim zakonima zemlje-partnera u Programu, sa registrovanim sedištem u zemlji/delu zemlje koji su obuhvaćeni Programskom teritorijom. Indikativna lista prihvatljivih tela-organizacija:

- Nacionalna, regionalna i lokalna javna tela (uključivo EGTC organizacije i tela iz EU zemalja),

- Telo osnovano u skladu za javnim zakonom i asocijacije koje su osnovali jedno ili više javnih tela i funkcionišu u skladu sa javnim zakonom,

- Privatna tela, uključivo privatne kompanije, koje imaju status pravnog lica i posluju najmanje 2 godine prethodno datumu podnošenja predloga projekta,

- Međunarodne organizacije koje posluju u skladu sa nacionalnim zakonima bilo koje Programske zemlje, najmanje 2 godine prethodno datumu podnošenja predloga projekta.

Obavezno partnerstvo: najmanje 3 partnerske organizacije iz 3 različite Programske zemlje, uz uslov da je Vodeći partner iz zemlje članice EU

Trajanje projekta: max. 24 meseca

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 800.000 - 1.500.000 €

Minimalno su-finansiranje: 15%

Rok za dostavljanje predloga projekta: 25.03.2016.

Napomena: Obavezna je registracija partnera u ECAS sistemu. Predlozi projekata se podnose isključivo kroz on-line sistem ADRION Programa (e-MS).

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-call-for-project-proposals/

 

Eneca/Filip Moris – Program “Pokreni se za posao”

Program „Pokreni se za budućnost“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris više od deset godina, ima za cilj da podrži, osnaži i motiviše mlade, preduzimljive pojedince da unaprede svoja znanja i veštine i pokrenu/unaprede vlastiti posao.

Prоgrаm оbеzbеđuје:

- bespovratna sredstva u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti;

- poslovne i stručne obuke;

- stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Ko može da aplicira:

Osobe sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije, uz ispunjenje sledećih uslova:

- prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;

- dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa;

- popunjen prijavni obrazac.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 240.000 RSD

Rok za dostavljanje projekta: 29.02.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://pokrenisezaposao.rs/prijavi-se

 

INTERREG IPA prekogranična saradnje Rumunija – Srbija

Program Interreg IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija nastavlja finansiranje prekogranične saradnje rumunsko - srpske granične oblasti za period programiranja 2014-2020. g, kroz Instrumente za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlade dve države.

Ko može da aplicira: Lokalne samouprave, lokalne i regionalne javne ustanove ( nacionalne samo ukoliko imaju ispostave u prihvatljivoj prekogranicnoj oblasti), Neprofitne organizacije i NVO, organizacije civilnog društva i dr.

Partnerstvo: min 2 partnera ( jedan iz Srbije i jedan iz Rumunije), maksimalno 5 po projektu

Prioriteti:

1. Promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast:

2. Zaštita životne sredine i upravljanje rizikom;

3. Održiva mobilnost i pristupačnost;

4. Atraktivnosti za održivi turizam

Prihvatljiva geografska oblast: tri županije iz Rumunije: Timiš, Karaš Severin i Mehedinci i šest okruga iz Republike Srbije: Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski i Podunavski.

Vrednost projekta: u zavisnosti od prioritetnih osa ( za regularne projekte okvirno : 150.000-2.000.000 EUR i za strateške projekte : 2.500.000,00-12.000.000,00 EUR)

Trajanje projekta: za reglarne projekte u zavisnosti od prioritetnih osa : 9-18 meseci, osim za investicione projekte: 12-24 meseca, i za strateške projekte 12-60 meseci

Minimalno su-finansiranje: 15%

Rok za dostavljanje koncepta projekta: za regularne projekte 15. Januar 2016., za strateške 15. Mart 2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.romania-serbia.net/index.php?lang=sr

 

Trag fondacija – Program Aktivne zajednice

Program omogućava finansijsku podršku inicijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Ko može da aplicira: registrovane i neformalne grupe

Prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora.

Maksimalna vrednost projekta:400.000 RSD

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

Napomena: Odluke o dodeli grantova se donose tri puta godišnje.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/aktivne-zajednice.php


Fondacija Novak Đoković – Konkurs za prijem predloga projekata

Cilj konkursa je pružanje podrške u stvaranju ambijenta u kojem bi deca iz ugroženih zajednica imala mogućnost da se priključe kreativnoj igri kroz koju će razvijati vrednosti i veštine koje će im omogućiti dobar početak u životu i pomoći im da dosegnu svoj pun potencijal sa nadom da će u budućnosti i oni jednog dana doprineti pozitivnim promenama u društvu.

Ko može da aplicira: nacionalne i lokalne organizacije sa sličnom misijom i interesima

Fondacija podržava:

• Projekte koji se realizuju na teritoriji Srbije,

• Projekte koje su održivi i nakon završetka podrške Fondacije,

• Infrastrukturne i edukativne projekte u obrazovanju,

• Projekte usmerene na poboljšanje kvaliteta i dostupnosti ranog obrazovanja,

• Projekte usmerene na poboljšanje uslova osnovnog obrazovanja obrazovanja,

• Projekte usmerene na dostupnost sportskih sadržaja,

• Projekte usmerene na inkluziju,

• Projekte koji su podržani od strane lokalnih institucija,

• Dugoročna partnerstva sa lokalnim nevladinim organizacijama.

Fondacija NE podržava:

• Individualna pomoć u oblasti medicine i socijalnih problema,

• Individualno stipendiranje u oblasti sporta, umetnosti i obrazovanja,

• Organizacije koji su na bilo koji način politički angažovane ili u vezi sa političkim strankama,

• Crkve, manastire i religiozne organizacije,

• Događaje i inicijative za urgentnu pomoć pojedincima i lokacijama za rešavanje posledica izazvanih prirodnim katastrofama,

• Privatna preduzeća i poslovne ideje,

• Finansiranje različitih publikacija,

• Neodržive projekte i projekte sa nedefinisanom strategijom i ciljevima.

Rok za dostavljanje prijava: do 23. decembra 2015. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://novakdjokovicfoundation.org/sr/nas-rad/konkurs-za-prijem-projekata/

 


Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – Javni konkurs: Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih

Svrha ovog konkursa je unаpređenje međusektorske saradnje – pre svega civilnog sektora sa privatnim sektorom – po pitаnju zаpošljаvаnjа i zapošljivosti mlаdih i testiranje različitih modela podrške inovacijama. Opšti cilj konkursa jeste da se podrže inovativni pristupi u rešavanju problema zapošljivosti ili zapošljavanja mladih (od 15 do 30 godina) kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Specifični ciljevi konkursa:

1. Podržati kreiranje radnih mesta

2. Povećati zapošljivost mladih, njihovu mobilnost i fleksibilnost

3. Doprineti preduzetničkom učenju za mlade kroz formalnu i neformalnu edukaciju

4. Povećati zapošljivost mladih žena i muškaraca koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada

Podrška međusektorskoj saradnji će biti pružena kroz tri različita modela:

1. Podrškа rаnom rаzvoju inovаtivnih pristupа zаpošljаvаnjа mlаdih kаko bi se nekа idejа kojа bolje odgovаrа nа problem u zаjednici rаzrаdilа do fаze dа može dа se pilotira/sprovodi

2. Podrškа unаpređenju inovаtivnih pristupа zаpošljаvаnjа mlаdih, kаko bi se inovаtivno rešenje koje je rаzrаđeno primenilo, ili аko se već sprovodi dodаtno unаpredilo (rаzrаdom onih segemenаtа koji su se pokаzаli kаo potrebni nа osnovu nаučenih lekcijа tokom sprovođenjа)

3. Podrškа rаstu i širenju odnosno skаlirаnju inovаtivnih pristupа zаpošljаvаnju mlаdih, koji su se pokаzаli uspešnim u prаksi.

Ko može da aplicira: udruženja i organizacije civilnog društva (nosioci prijave) registrovani kod Agencije za privredne registre koji deluju na teritoriji Republike Srbije, kroz obaveznu saradnju sa predstavnicima privatnog sektora (partnerska organizacija). Partnerstvo više sektora (javni, privatni, civilni) dodatno će biti vrednovano.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:: 3.000 do 25.000 CHF, u zavisnosti od Modela podrške.

Rok za dostavljanje projekta: 15.12.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/otvoren-konkurs-podrska-inovativnim-pristupima-za-povecanje-zaposljavanja-i-zaposljivosti-mladih-rok-15-12-2015/

 


Fondacije za otvoreno društvo, Kancelarija za Romske inicijative – Fond za mogućnosti

Kancelarija za Romske inicijative poziva potencijalne aplikante iz Albanije, Bugarske, Češke, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovačke i Španije da ukoliko odgovaraju propisanim uslovima, apliciraju za bespovratna sredstva za hitne akcije.

Ciljevi programa:

Podrška aktivnostima koje promovišu strukturne promene u korist Roma ili odgovaraju na anti-Romske događaje i trendove.

Ko može da aplicira:

Romske i pro-Romske organizacije, neformalne grupe, mreže i individualci.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:: 15.000 $

Rok za dostavljanje projekta: N/A

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916

 


Erste banka – Program sponzorstava

Erste Banka teži dugoročnim i stabilnim partnerstvima, nastoji da strateški pruža podršku projektima i programima, da bude uključena od samog početka i da partnerima, pored finansijske pomoći pruži i druge oblike podrške, poput savetodavne, promotivne i organizacione.

Osnovne propozicije programa:

1.Oblast kojom se projekat bavi mora biti u skladu sa oblastima koje su prioritet za Banku, a to su:;

• kultura i umetnost (projekti i programi koji se bave aktuelnim temama u društvu, kreativne industrije, savremena umetnost, umetnost i inkluzija i sl)

• popularizacija nauke (na inovativan način zanimljiv široj javnosti)

• preduzetništvo (mikropreduzetništvo, socijalno preduzetništvo, startup, coworking)

• sport (omladinski i seniorski, individualni ili grupni sportovi koji su deo sportskih udruženja/klubova, incijative za podršku razvoja sportskih navika i disciplina).

2. Geografska rasprostranjenost – Banka isključivo podržava projekte koji se realizuju u mestima u kojima posluje.

3. Vidljivost i promocija podrške Banke – važno je da postoji prostor da se partnerstvo promoviše na adekvatan način, a predlozi inicijatora projekta su uvek dobrodošli.

Ko može da aplicira:

1. isključivo registrovane organizacije civilnog društva (udruženja građana, društvene organizacije, fondovi i fondacije, omladinske organizacije i sl),

2. institucije (obrazovne institucije, kulturni centri i sl),

3. mediji.

Važna napomena: jedan podnosilac može maksimalno da podnese tri prijave, ali se po jednom podnosiocu može maksimalno podržati jedan program/projekat.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:: 1.000.000 RSD (sa uračunatim PDV-om)

Rok za dostavljanje projekta: 30.11.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.erstebank.rs/rs/O_nama/Drustveno_odgovorno_poslovanje/Programa_sponzorstava

 


Fondacija “Sećanje, odgovornost I budućnsot” (EVZ)/Program Evropljani za mir - Poziv za dostavljanje predloga projekata za 2015. godinu. „Pazi: Diskriminacija! Projekti na temu isključenosti nekad - i sad“

Fondacija EVZ kroz Program Evropljani za mir promoviše projekte susrete mladih iz Nemačke i zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope i Izraela. Program Evropljani za mir jača istorijsku svest i podstiče mlade ljude da se aktivno posvete ljudskim pravima i međunarodnom razumevanju.

Prioritetna tema: Diskriminacija i društvena isključenost nekad i sad; referentan period je istorija nacional-socijalizma i II. Svetskog rata u Evropi.

Ko može da aplicira: institucije i asocijacije u oblasti obrazovanja i vanškolske nastave ; obavezno partnerstvo najmanje jednog partnera iz Nemačke i najmanje jednog partnera iz zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.

Maksimalna vrednost donacije: 30.000€

Maksimalno trajanje projekta: N/A, projekti moraju biti implementirani u periodu od 01. jula 2016. do 31. avgusta 2017. godine

Rok za podnošenje predloga projekata: 01. decembar 2015.

Napomena: donacija finansira isključivo troškove organizovanih susreta, pa je neophodno su-finansiranje

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html

 


Ministarstvo privrede/Program podrške realizaciji mera od lokalnog i regionalnog značaja u 2015. godini – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za su-finansiranje učešća jedinica lokalne samouprave za realizaciju regionalnih i lokalnih projekata

Svrha konkursa je su- finansiranje učešća lokalnih samouprava u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj u 2015. godini. Programom su predviđene 2 mere:

1. Mera su-finansiranja učešća jedinica lokalne samouprave razvrstanih u prvu, drugu i treću grupu prema stepenu razvijenosti za realizaciji regionalnih i lokalnih projekata (Mera 3.1.)

Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave razvrstane u prvu, drugu i treću grupu prema stepenu razvijenosti.

Namena sredstava: Moguće je Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet su-finansiranje od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri), uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.),

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime,

3) revitalizacija braunfild lokacija,

4) uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje,

5) projekti javno-privatnog partnerstva.

Uslovi za dobijanje sredstava:

1) da su jedinice lokalne samouprave podnele popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Javnim pozivom,

2) da su jedinice lokalne samouprave obezbedile sredstva za su-finansiranje projekta u svom budžetu,

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi.

Finansijski okvir: Ministarstvo će u određenom procentu su-finansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za su-finansiranje projekta koji su obezbedile jedinice lokalne samouprave, bez PDV-a, a u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 70% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz 3. grupe, bez PDV-a,

2) do 60% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz 2. grupe, bez PDV-a,

3) do 50% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz 1. grupe, bez PDV-a.

Rok za podnošenje prijave: 01. oktobra 2015. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.

Napomena: Projekat koji je predmet zahteva za su-finansiranje treba da bude odobren/potpisan ugovor najranije 01. januara 2014. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu. Takođe, su-finansirane projektne aktivnosti moraju da budu realizovane najkasnije do 30. juna 2016. godine.

2. Mera su-finansiranja učešća jedinica lokalne samouprave razvrstanih u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti za realizaciji regionalnih i lokalnih projekata (Mera 3.2.)

Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti.

Namena sredstava: Moguće je Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet su-finansiranje od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i klasteri), uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.),

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti

3) projekti iz oblasti socijalne infrastrukture,

4) urbano-ruralni projekti,

5) projekti javno-privatnog partnerstva,

6) projekti promocije nerazvijenog područja.

Uslovi za dobijanje sredstava:

1) da su jedinice lokalne samouprave podnele popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Javnim pozivom,

2) da su jedinice lokalne samouprave obezbedile sredstva za su-finansiranje projekta u svom budžetu,

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi.

Finansijski okvir: Ministarstvo će su-finansirati do 80% opravdanih troškova od ukupnog iznosa neophodnog za su-finansiranje projekta koji su obezbedile jedinice lokalne samouprave, bez PDV-a.

Rok za podnošenje prijave: 01. oktobra 2015. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.

Napomena: Projekat koji je predmet zahteva za su-finansiranje treba da bude odobren/potpisan ugovor najranije 01. januara 2014. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu. Takođe, su-finansirane projektne aktivnosti moraju da budu realizovane najkasnije do 30. juna 2016. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-Programa-podrshke-realizaciji-mera-od-regionalnog-i-lokalnog-znachaja-u-2015.-godini

http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-programa-podrske-realizaciji-mera-od-regionalnog-i-lokalnog-znacaja-u-2015-godini/

 


Ambasada SR Nemačke u Beogradu – Mikro projekti

Ambasada finansira samo svrsishodne projekte, koji imaju samoodrživost od najmanje 2 godine.

Primeri sprovedenih projekata: Sprave za dečje igralište, Renoviranje škole (prozori, vrata, pod, krov, mokri cvor i sl.), Tehnicka pomoc udruženjima, Izgradnja staklenika udruženju poljoprivrednika radi samozapošljavanja, Opremanje učionice didaktickim materijalom, Sanacija socijalnih centara, Ortopedska pomagala, Uređenje parka i sadenje drveća i sl.

Ko može da aplicira: institucije, udruženja i ostale vrste organizacija samoudruživanja gradana

Maksimalni iznos odobrenih sredstava: Do 25.000 eur

Maksimalno trajanje predloženih programa: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekata: 31.12.2015. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.belgrad.diplo.de/Vertretung/belgrad/sr/05/Wirtschaftliche__Zusammenarbeit/Wirtschaftliche__Zusammenarbeit.html

 


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine/Uprava za poljoprivredno zemljište – Konkurs za dodelu sredstava na teritoriji Republike Srbije osim na teritoriji AP u 2015. godini

Svrha konkursa je izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2) Poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava obradivog poljoprivrednog zemljišta,

3) Komasaciju i investicione radove u komasaciji,

4) Uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva,

5) Nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2015. godini,

6) Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta,

7) Melioracija livada i pašnjaka,

8) Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta,

9) Studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju i

10) Studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Ko može aplicirati:

1) Jedinica lokalne samouprave,

2) Fizičko lice,

3) Poljoprivredna savetodavna i stručna služba: privredno društvo i preduzetnik,

4) Naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i institut u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija,

5) Ustanova: srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina,

6) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnik,

7) Udruženje vodokorisnika,

8) Zemljoradnička zadruga.

Iznos sredstava za sufinansiranje: u zavisnosti od teme projekata

Rok za dostavljanje predloga projekata: u zavisnosti od teme projekta

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-na-teritoriji-rs-osim-na-teritoriji-autonomnih-pokrajna-u-2015-godini/#more-2261

 


Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2015 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ko može da aplicira: operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm.

Tematske oblasti:

za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni;

za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni;

za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);

za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);

za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;

za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera –145,50 dinara po kilogramu;

za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm – 6.010,00 dinara po toni;

za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm koje sadrže biorazgradive aditive –8.414,00 dinara po toni;

Trajanje projekta: /

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 31.01.2016.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava/

 


Kreditne linije Fonda za razvoj Republike Srbije

Dana 11.09.2015. godine u Službenom glasniku Republike Srbije br 78/2015 objavljen je „Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije za 2015. godinu“. U okviru ovih Programa postoji veliki broj specifičnih kreditnih linija koje su namenjene pravnim licima sa teritorije Republike Srbije. Fond za razvoj je u potpunosti u vlasništvu Republike Srbije, a više o Programima možete pročitati u našem Info listu br 5

 


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Javni poziv za podnošenje predloga projekata za stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Predmet oglašavanja: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj:

1. Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

2. Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom

3. Izjednačavanje mogućnosti i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Sredstva za Stalni otvoreni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Aplicirati mogu isključivo:

1. registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;

2. direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Rok za dostavu predloga projekata: 27.11.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.minrzs.gov.rs/lat/konkursi


Ambasada Japana – Program za osnove potrebe stanovništva (POPOS)

POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć lokalnim zajednicama u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, očuvanje životne sredine i socijalna zaštita.

Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo.

Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu) a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

Ko može da aplicira: Zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO, lokalne samouprave...

Maksimalna vrednost projekta: 10 miliona japanskih jena

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.yu.emb-japan.go.jp/srpski_verzija/donacije.html#uputstva


Fond Ambasade Kraljevine Norveške

Ko može da aplicira: Institucije, NVO, javne ustanove, udruženja.

Prioritetne oblasti podrške:

- Vladavina prava, principi dobrog upravljanja i borba protiv korupcije

- Reforma sektora odbrane i bezbednosti

- Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, ugrožene grupe i rodna ravnopravnost

- Ekonomski razvoj i preduzetništvo

- Energetika, zaštita životne sredine i klima

Napomena: Posebno važne ciljne grupe su manjine, deca, mladi i zene. Infrastruktura će biti podržana samo ukoliko podnosioci projekta osiguraju sufinansiranje.

Maksimalna vrednost projekta: do 100.000 evra

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.norveska.org.rs/News_and_events/Development-support/Embassy-Fund/The-Embassy-Fund--NOW-OPEN-FOR-PROPOSALS-/Embassy-Fund-2012---Call-for-application/#.VNx-d7dxJdh


Ambasada Holandije – Program MATRA

Opšti cilj Programa MATRA jeuspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom za dijalog Vlade i civilnog društva, izgradnja kapaciteta i osnaživanje institucija civilnog društva i Vlade, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva, neprofitne obrazovne institucije i državne institucije

Program primarno podržava lokalne inicijative koje su usmerene na vladavinu prava i promovišu proces promena u sledećim oblastima:

- zakonodavstvo i pravosuđe

- državna uprava/javni red/policija

- ljudska prava i integracija manjina

Maksimalna vrednost projekta: do 50.000 evra

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://serbia.nlembassy.org/organization/departments/development-assistance/development-assistance.html


Otvoreni konkursi Fonda za otvoreno društvo

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo primaju se na razmatranje tokom cele godine na osnovu javnog konkursa objavljenog na sajtu Fondacije i na osnovu pozivnih konkursa.

Pravo podnošenja projekta imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije.

Fondacija neće razmatrati:

* predloge projekata koji nisu u skladu sa programskim ciljevima Fondacije;

* zahteve podnosilaca koji su dobijali finansijsku podršku Fondacije za realizaciju projekata, a nisu u predvođenom roku podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;

* zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim projektima;

* nepotpune predloge projekata i zahteve koji nisu podneti na obrascu Fondacije i shodno uputstvu za podnošenje projekata.

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija podržava projekte u okviru sledećih programa:

Unapređenje kvaliteta i efektivnosti javnih politika

Ciljevi programa

* Uspostavljanje nacionalnih i regionalnih mehanizama (platformi) za artikulisanje stavova i interesa građana prema državnim organima odgovornim za proces pregovaranja sa EU.

* Podsticanje državnih i lokalnih organa vlasti (zagovaranje) za sprovođenje politika i zakonodavstva već harmonizovanih sa vrednostima, standardima i normama EU.

* Unapređenje primene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređenje kvaliteta pregovaračke pozicije Srbije u procesu pridruživanja EU.

* Unapređeno i informisano učešće građana u procesima evropskih integracija i evropeizacije domaćih politika.

* Efektivnija primena Briselskog sporazuma i bolja informisanost javnosti o tome.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=17


Transparentnost i odgovornost

Cilj programa

* Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.

* Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.

* Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1131


Poštovanje prava nacionalnih manjina

Ciljevi programa

* Razvoj manjinskih politika i prakse poštovanja prava nacionalnih manjina.

* Unapređenje uslova za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Intenzivirana interetnička razmena.

* Povećano razumevanje prava i interesa pripadnika nacionalnih manjina.

* Unapređenje manjinske kulturne autonomije.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=72


Inkluzija Roma

Ciljevi programa

* Otvoren proces izrade Strategije za inkluziju Roma 2015-2025. sa fokusom na politikama stanovanja.

* Legalizacija romskih naselja.

* Uspostavljanje mehanizma civilnog društva za zaštitu prava Roma.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Romsko civilno društvo učestvuje u izradi politika zasnovanih na interesima romske zajednice.

* Nastavak efikasnih pregovora romskog civilnog društva i organa kulturne autonomije Roma sa donosiocima odluka usmerenih na unapređenje politika stanovanja Roma.

* Funkcionalna saradnja sa lokalnim samoupravama, na razvijanju i testiranju procedura legalizacije romskih naselja.

* Ojačani kapaciteti romskih OCD za ljudska prava da kontinuirano prate, prikupljaju, dokumentuju i vode postupke u slučajevima kršenja prava Roma.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=128


Unapređenje poštovanja prava LGBTIQ osoba

Ciljevi programa

* Intenziviranje dijaloga između pripadnika LGBTIQ manjine i “većine”.

* Unapređenje zaštite individualnih ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređeno razumevanje LGBTIQ identiteta od strane „većine“ i de-tabuizacija LGBTIQ identiteta (kroz studije, kulturu, umetnost, medije).

* Povećana efikasnost i efektivnost rada državnih organa u zaštiti ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=131


Inkluzivno obrazovanje

Ciljevi programa

* Osiguranje održivosti koncepta inkluzivnog obrazovanja u obrazovnom sistemu.

* Efektivna zaštita prava na kvalitetno obrazovanje za sve.

* Stvaranje modela interkulturalnog obrazovanja.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Formirana proaktivna “Mreža prijatelja inkluzivnog obrazovanja” koja se sastoji od nastavničkih (uključujući i nastavnike na manjinskim jezicima) i roditeljskih udruženja (uključujući i roditelje dece sa smetnjama u razvoju).

* Održiva primena Nacionalnog okvira za praćenje inkluzivnog obrazovanja i formulisane preporuke za delotvorno sprovođenje inkluzivnih obrazovnih politika.

* Vođenje strateških postupaka s ciljem sprečavanja diskriminacije u obrazovnom sistemu.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=135


Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Cilj programa

* Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.

* Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“.

* Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji na inovativne načine razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1741


Javni interes u medijima

Cilj programa

* Aktivno učešće građana u ostvarivanju „prava na objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje“.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Ojačane sposobnosti OCD da učestvuju u formulisanju novih politika javnog informisanja i uvedu zapostavljena pitanja u tekuće javne rasprave o novim medijskim politikama i zakonodavstvu.

* Intenzivirane aktivnosti OCD na odbrani slobode medija i nezavisnog novinarstva.

* Uspostavljen građanski nadzor nad poštovanjem javnog interesa u medijima (dostupnost i raznolikost medijskih sadržaja, transparentno i svrsishodno trošenje javnih sredstava i resursa, odgovornost i pouzdanost (samo)regulatornih mehanizama).

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1742


The German Marshall Fund of the United States – Balkanski fond za demokratiju

Balkanski fond za demokratiju kroz grantove podržava demokratiju, dobro upravljanje i evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi. Podržani projekti obično ostvaruju svoje ciljeve kroz javne debate, razvoj liderstva, rad na politikama, građansku edukaciju, zagovaranje, monitoring, najbolje prakse, umrežavanje i slične aktivnosti.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, nacionalne vlade, obrazovne institucije, mediji.

Prioritetne oblasti podrške:

- građanski aktivizam

- osnaživanje i razvoj liderstva mladih

- odgovorna vlada i dobro upravljanje

- razvoj filantropije i kulture davanja

- evroatlantske integracije

- dijalog i pomirenje.

Okvirna vrednost projekta: 20.000-50.000 američkih dolara

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

Napomena: Zainteresovani aplikanti se pozivaju da pošalju mejl na engelskom jeziku sa kratkim opisom svoje projektne ideje i indikativnim iznosom budžeta na adresu balkantrust@gmfus.org, na temelju kojeg će dobiti preporuku za podnošenje detaljnog predloga projekta, ukoliko postoji mogućnost podrške. Odluke o dodeli grantova se donose tri puta godišnje (januar, april i septembar)

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.gmfus.org/grants-fellowships/grantmaking-programs/balkan-trust-for-democracy/KREDITI FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE


Dana 1. avgusta 2014. godine, u Službenom glasniku Republike Srbije br. 81/2014 objavljen je „Program Fonda za razvoj Republike Srbije za 2014.godinu“ i „Program Fonda za razvoj Republike Srbije za reprogram kredita, finansijsko restrukturiranje, reorganizaciju privrednih subjekata i sporazumno regulisanje obaveza za 2014.godinu“. U okviru ovih Programa, postoji veliki broj specifičnih kreditnih linija, koje stoje na raspolaganju pravnim licima sa teritorije Republike Srbije. Fond za razvoj je u potpunosti u vlasništvu Republike Srbije, a ciljevi dodele kreditnih sredstava su:

-Podsticanje privrednog razvoja

-Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

-Unapređenje konkurentnosti domaće privrede

-Podsticanje razvoja proizvodnog zanatrstva i uslužnih delatnosti

-Podsticanje zapošljavanja

-Podsticanje razvoja tržišta kapitala

Trenutno, Fond za razvoj Republike Srbije ima aktivan niz kreditnih linija:

-Krediti za privredne subjekte sa poplavljenih područja

-Krediti sa subvencionisanom kamatom

-Krediti za privredna društva na osnovu posebnih akata vlade

-Investicioni krediti

-Kratkoročni krediti

-Krediti za početnike

-Krediti za preduzetnike

-Krediti za trajna i obrtna sredstva

-Reprogram

Više informacija o kreditnim linijama Fonda za razvoj, možete naći OVDE 


Ministarstvo kulture i informisanja - OTVORENI POZIV 2015. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Cilj poziva je sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove, a realizuju se u 2015. godini:

* Program EU: Kreativna Evropa

* Program EU: prekogranična saradnja (IPA)

* UNESKO

* Centralno evropska incijativa

* Evropska kulturna fondacija

* drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Napomena: ne podržavaju se projekti finansirani iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava . Otvoreni poziv ne važi za sufinansiranje projekata iz audiovizuelnog sektora. Na Otvoreni poziv se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

Prioritet pri odlučivanju će imati projekti finansirani iz gore navedenih fondova u oblasti kulture i umetnosti.

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

( * struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

( ** struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarastvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju projekta)

U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije u izveštavanju prema ministarstvu i

-prihvatljivi troškovi projektnih aktivnosti, nastali od dana raspisivanja otvorenog poziva

Konkurs je otvoren od 12.02.2015. do 01.09.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/otvoreni-poziv-2015--za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-koji-su-podrzani-kroz-medjunarodne-fondove-


Javni konkurs -Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Tematske oblasti:

unapređenje bezbednosti dece školskog i predškolskog uzrasta u saobraćaju,

edukacija stanovništva o značaju ekoloških vidova saobraćaja,

značaj i unapređenje vodnog saobraćaja,

značaj i unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu,

- identifikacija i podrška lokalnim samoupravama

Početak realizacije projekta: Oktobar 2015.g.

Period implementacije projekta: do 2 meseca

Maksimalna vrednost projekta: do 500.000,00 rsd, max 80% od vrednosti projekta

Ko može da aplicira: Udruženja,zadužbine i fondacije

Rok za dostavljanje predloga projekta: 28.09.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-udruzhenja-i-drugih-organizacija-civilnog

 

Australijska Ambasada: Program direktne pomoći - Poziv za dostavljanje predloga projekata male vrednosti

Program direktne pomoći podržava lokalne razvojne projekte male vrednosti, koji imaju direktan pozitivan uticaj na zajednicu. U fokusu su teme iz oblasti ljudskih prava i slobode izražavanja, osnaživanje žena i devojaka, ranjivih grupa (uključujuću osobe sa invaliditetom), pitanja zaštite životne sredine i oblasti kulture i sporta. Potrebno je da projekti predviđaju praktične i opipljive rezultate koji će poboljšati situaciju u zajednici u oblasti npr. smanjenja siromaštva, obrazovanja-škola, zdravstvene zaštite, ruralnog razvoja, ravnopravnosti polova, zaštite životne sredine i sl.

Period implementacije projekta: do 8 meseci (projekti moraju biti završeni najkasnije do 30. juna 2016. godine)

Vrednost projekta: n/a

Ko može da aplicira: pravna i fizička lica, bez ograničenja

Rok za dostavljanje predloga projekta: 30.09.2015. godine.

Napomena: grantovi ne mogu biti namenjeni za finansiranje tekućih i operativnih troškova.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://serbia.embassy.gov.au/bgde/Direct_Aid_Program.html

 

Kreativna Evropa – Podrška za Evropske projekte saradnje

Ko može da aplicira: organizacije kulturnog i kreativnog sektora

Prioriteti programa:

- Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca sa ciljem da im se omogući međunarodna saradnja i internacionalizacija karijera i aktivnosti

- Jačanje učešća publike kao sredstva za podsticanje interesa i poboljšanja pristupa evropskim kulturnim i kreativnim delima materijalne i nematerijalne kulturne baštine

- Podsticanje kreativnosti, inovativnog pristupa stvaranju i novim načinima obezbeđivanja efekta prelivanja na druge sektore

Kategorija 1- projekti saradnje koji uključuju vodećeg aplikanta i najmanje još dva partnera iz najmanje 3 zemlje.

Kategorija 2 – projekti saradnje koji uklučuju vodećeg aplikanta i najmanje 5 drugih partnera iz najmanje 6 zemalja

Vrednost bespovratnih sredstava: Kategorija 1: max 200.000,00 EUR, iznos donacije max 60 %; Kategorija 2: max 2,000.000 €, iznos donacije max 50 %

Trajanje projekta: za obe kategorije max 48 meseci

Rok za dostavljanje projekta: 07.10.2015

Napomena: Teme su iste za sve projektne predloge, razlika po kategorijama je samo u iznosu granta. Aplikanti moraju imati ECAS broj.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Svrha konkursa: ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji obuhvaćaju podršku sledećim programima:

1. Programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu

2. Programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti.

Korisnici podsticaja:

1. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. Preduzetnik

3. Pravno lice

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: maksimalan iznos definisan je po vrsti podsticaja

Trajanje projekta: N/A

Period za dostavljanje predloga projekata: 01. septembra – 15. novembra 2015. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/konkursi_2015/KONKURS_NEPOLJOPRIVREDNE_2015

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije – Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u republici Srbiji u okviru projekta „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisuje konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja svojim statutom prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, osnovne principe ljudskih prava, kao i unapređenje i zaštitu položaja, ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba.

Ko može da aplicira: udruženja registrovana u registru udruženja koje vodi Agencija za privredne registre i koja statutom prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, osnovne principe ljudskih prava, kao i unapređenje i zaštitu položaja, ljudskih prava i sloboda LGBT osoba.

Prioritet za finansiranje imaće projekti kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

Opšti cilj je stvaranje okruženja koje promoviše različitosti, insistira na priznavanju jednakih prava za sve, socijalnoj inkluziji LGBTI osoba i poštovanju demokratskih principa građanskog društva.

Specifični ciljevi kampanje uključuju:

- Povećanje nivoa informisanosti o temama i izazovima koji su značajni za LGBTI populaciju u Srbiji;

- Otklanjanje postojećih predrasuda i stereotipa o pripadnicima/ama LGBTI populacije;

- Smanjenje stigme i diskriminacije prema LGBTI populaciji;

- Promociju osnovnih i drugih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Reublike Srbije, bez obzira na individualne karakteristike uključujući i seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 444.400 RSD

Trajanje projekta: 2 – 4 meseca / okvirno oktobar 2015. – januar 2016. godine

Rok za dostavljanje predloga projekta: 24. avgust 2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/projekti-l/konkursi

 

Fond Kanade za Srbiju – Poziv za dostavljanje predloga projekata za 2015. godinu.

Fond Kanade finansira projekte male vrednosti koji unapređuju demokratski, ekonomski, kulturni i društveni život građana Srbije. Projekti odabrani za finansiranje moraće da pokažu dugoročnu održivost, visoku vidljivost i naglase jednakost polova.

Prioritetne teme:

1. Sprečavanje seksualnog i rodnog nasilja

2. Zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući ranjive grupe poput seksualnih manjina

3. Podrška demokratskoj tranziciji i povećanju demokratskog učešća, posebno žena i manjinskih grupa

4. Osnaživanje vladavine prava i borba protiv destabilizujućeg uticaja kriminala i korupcije, uključujući jačanje kapaciteta sektora bezbednosti

5. Jačanje ekonomskog upravljanja, uključujući izgradnju slobodnog tržišta i efektivno povoljnog okruženja za biznise

6. Sprečavanje ranih, prisilnih i dečjih brakova

Ko može da aplicira: N/A

Maksimalna vrednost projekta: 25.000 kandaskih dolara

Maksimalno trajanje projekta: N/A, svi projekti moraju da budu implementirani najkasnije do 26. februara 2016. godine.

Rok za podnošenje predloga projekata: 30. avgust 2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.crnps.org.rs/wp-content/uploads/Canada-Fund-for-Serbia-2015.pdf

 

Austrijska razvojna agencija, Austrijska asocijacija gradova i opština, Centar za istraživanje javne administracije – Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Jačanje administrativnih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana i Republike Moldavije (BACID)

Cilj programa je jačanje upravljačkih struktura u zemljama regiona i njihova priprema za potencijalno pristupanje Evropskoj uniji, sa fokusom na lokalni i regionalni nivo vlasti. Program je utemeljen na Strategiji Evropske unije za Dunavski region i Strategiji za Jugoistočnu Evropu 2020. Fond BACID je dizajniran kao grant-šema, koja omogućava finansiranje projekata prenosa znanja Austrijskih institucija ili stručnjaka partnerima iz ciljnih zemalja. Cilj Fonda je jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih nivoa vlasti za uvođenje i implementaciju relevantnih zajedničkih politika Evropske unije.

Ko može da aplicira: fizičko ili pravno lice registrovano u Austriji, javna i/ili privatna organizacija iz privrednog ili ne-profitnog sektora, osnovani pre najmanje 12 meseci od datuma raspisivanja poziva. Obavezno je partnerstvo sa najmanje 1 institucijom iz jedne ili više zemalja korisnika (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Moldavija ili drugih zemalja u slučaju da se radi o regionalnim i prekograničnim organizacijama), od kojih mogu učestvovati: lokalni ili regionalni organ vlasti, javno preduzeće ili institucija, asocijacija regionalnih/lokalnih organa vlasti, nacionalni organ vlasti nadležan za pitanja lokalnog/regionalnog upravljanja, NVO ili druge organizacije civilnog društva, regionalne i prekogranične organizacije.

Prioritetne teme:

II. Održivi grad:

1. Zdravstvena i socijalna zaštita

2. Izgradnja kapaciteta – ljudski resursi

3. Zeleni gradovi

4. Upravljanje rizicima od nepogoda

5. Turizam

6. Kulturno nasleđe

7. Kultura i kreativne industrije

8. Industrijsko restrukturiranje

9. Opštinske finansije

10. Održiva administracija

11. Usluge od opšteg interesa

12. Promocija gradova

13. Održiva urbanizacija

14. Urbana bezbednost

15. Upravljanje otpadom

Vrsta prihvatljivih aktivnosti:

1. Stručna podrška i mentoring

2. Radionice, seminari i obuke

3. Priprema izveštaja, studija, istraživanja i drugih dokumenata

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 6.000 €

Obavezno su-finansiranje: finansijsko i ne-finansijsko učešće

Maksimalno trajanje projekta: 6 meseci

Rok za podnošenje predloga projekata: 21. oktobar 2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.respaweb.eu/0/news/106/call-for-proposals-has-been-launched-under-the-bacid-fund-bu

 

Ministarstvo privrede/Program podrške realizaciji mera od lokalnog i regionalnog značaja u 2015. godini – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za su-finansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

Svrha konkursa je obezbeđenje sredstava za su-finansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Su-finansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanje akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Sl. Glasnik RS“ br. 74/10, 4/12) i to na sledeći način:

1) U iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u 3. grupu po stepenu razvijenosti,

2) U iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u 4. grupu po stepenu razvijenosti,

3) U iznosu od 75% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u devastirana područja.

Korisnici sredstava: jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću i četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti i devastirana područja, osnivači ARRA.

Rok za dostavljanje zahteva za su-finansiranje: 01. oktobra 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Mera-sufinansiranja-godishnje-chlanarine-jedinica-lokalne-samouprave-za-rad-i-poslovanje-ARRA2

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini, a koji se sastoji iz dva projekta (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: NARR) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

1. Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

Osnovni cilj Projekta je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

• novi dizajn proizvoda i ambalaže;

• elektronska prezentacija.

II grupa aktivnosti:

• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

• testiranje novih proizvoda i

• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);

2. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

3. da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;

4. da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;

5. da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7. da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu:

• I grupa aktivnosti od 50.000,00 do 200.000,00 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara

• II grupa aktivnosti od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 30.000.000,00 dinara.

2. Projekat podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava

Osnovni cilj Projekta je razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena - preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

1. uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda/sertifikacija/resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

2. poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

3. poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

4. testiranje novih proizvoda;

5. izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;

6. novi dizajn proizvoda i ambalaže;

7. elektronsku prezentaciju preduzeća i

8. edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je pretežna delatnost proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);

2. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

3. da učešće žene/a u vlasništvu privrednog društva iznosi najmanje 25% i da istovremeno žena/e upravlja/ju poslovanjem (žena/e je/su upisana/e u Agenciji za privredne registre kao direktor ili zamenik direktora), odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;

4. da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;

5. da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;

6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7. da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara za sve aktivnosti, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara.

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 65% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 10.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti mogu podneti prijave po osnovu oba projekta, ali bespovratna sredstva ne mogu biti odobrena za istu aktivnost.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. - 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 19.08.2015. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci Projekta podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga dostupni su na LINKU

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci Projekta podrške ženskom preduzetništvu dostupni su na LINKU

Za detaljnije informacije možete se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;

 

JAVNI POZIV - Program podrške razvoju inovativnih klastera u 2015. godini

U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2015. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava

Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Klasteri su pravna lica, geografske koncentracije međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga, preduzeća u povezanim sektorima i povezanih institucija u područjima u kojima međusobno konkurišu, ali i sarađuju.

Ciljevi Programa

1) da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

2) da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);

3) da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;

4) da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

5) da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6) da im za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2015. godinu;

7) da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

8) da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

9) da preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja mogu biti:

1) Troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, procesa ili usluga;

2) Troškovi izrade i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

3) Sajmske aktivnosti klaster organizacije.

Klasteri mogu, u okviru jednog zahteva, konkurisati samo sa jednim projektom koji je u skladu sa vizijom i strategijom rada klastera koju su usvojile sve članice, kao i sa operativnim planom za tekuću godinu. U realizaciji projekta mora da učestvuje minimum šest članova klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2015. godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 27.08.2015. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na LINKU

Za detaljnije informacije možete se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;

 

K O N K U R S Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. Godini, -MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Predmet: sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2015. godini

Maksimalna vrednost projekta: Putni troškovi – prevoz:

individualni - do 50.000,00 dinara

grupni - do 200.000,00 dinara

Ko može da aplicira: Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture);Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

Trajanje poziva: od 3. jula do 1. oktobra 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/poziv-za-sufinansiranje-mobilnosti-umetnika-i-profesionalaca-u-oblasti-kulture-i-umetniosti-u-2015

 

Fondacija Robert Bosch u saradnji sa MitOst e.V. – Akteri urbane promene

Cilj Programa je postizanje održivog i participativnog urbanog razvoja kroz kulturne aktivnosti. Akteri iz oblasti kulture, civilnog društva, javne administracije i privatnog sektora imaju kroz ovaj Program priliku da ojačaju svoje kompetencije u među-sektorskoj saradnji, kroz inovativne lokalne projekte, konsultacije vezane za proces i razmenu širom Evrope.

Ko može da aplicira: organizacije iz oblasti kulture, javne administracije, civilnog i privatnog sektora iz 47 zemalja članica Saveta Evrope, Kosova i Belorusije.

Vrsta projekata koji se finansiraju: oblast urbanog ili razvoja zajednice kroz kulturne aktivnosti (npr. socijalna inkluzija, participacija, kulturna različitost, odgovorno korišćenje resurs i dr.). Projekti moraju biti relevantni za razvoj grada, inovativni na lokalnom nivou i moraju angažovati lokalnu zajednicu i građane.

Vrednost i vrsta podrške:

- Na lokalnom nivou: bespovratna pomoć za realizaciju lokalnog projekta u iznosu od 5.000 EUR i dodatnih individualizovana podrška lokalnom projektu od strane eksperata u iznosu do 5.000 EUR

- Na međunarodnom nivou: učešće u radionicama i na predavanjima koja realizuju međunarodni eksperti, edukativne sesije sa kolegama iz sektora koje moderiraju iskusni treneri, finansijska podrška i podrška vezana za sadržaj za stručnu praksu, nadoknada svih troškova svih putnih troškova i smeštaja vezanih za prethodno navedene aktivnosti.

Trajanje projekta: 18 meseci

Rok za dostavljanje predloga projekta: 13.09.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/47964.asp

 

Balkanski fond za umetnost i kulturu – Poziv za podnošenje predloga projekata saradnje u umetnosti i kulturi (COLABs)

Fond podržava razvojne projekte saradnje u oblasti savremene umetnosti i kulture u zemljama Zapadnog Balkana. Cilj je negovanje inkluzivnih, demokratskih i naprednih društava, kroz jačanje sektora kulture i ohrabrivanja regionalne saradnje i integracije. U tom smislu, Fond podržava unapređenje nezavisne kulturne scene u regionu, kroz podršku autentičnih kulturnih produkcija, stimulisanje učešća i podizanje kapaciteta kulturnih aktera.

Ko može da aplicira: Partnerstvo od najmanje 2 nezavisne kulturne organizacije, mreže, fondacije i/ili udruženja iz najmanje 2 zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora). Dodatni partneri mogu biti i iz zemalja EU.

Projekti konkretno moraju da doprinesu:

- Širenju dostupnosti i učešća u kvalitetnim, inovativnim i atraktivnim kulturnim programima

- Povećanju saradnje i dugoročnih partnerstava između nezavisnih kulturnih organizacija u regionu

- Povećanju među-sektorske saradnje

- Povećanju kapaciteta nezavisnih kulturnih aktera

Maksimalna vrednost projekta: 50.000 evra

Maksimalno trajanje projekta: 24 meseca

Rok za podnošenje predloga projekata: 06.09.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.balkansartsandculture.fund/news/call-for-submission-of-proposals-for-collaboration-projects-in-arts-and-culture-colabs1

 

Evropa za građane i građanke – Mreže gradova

Prioritetne oblasti: Demokratski angažman i građansko učešće -Mreže gradova(Gradovi/opštine i udruženja koji rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi mogu da požele da razviju mrežu gradova da bi njihova saradnja bila održiva)

Maksimalna vrednost projekta: 150.000,00 €

Ko može da aplicira: Aplikant: gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje i ostali nivoi lokalne vlasti koji postoje u zemljama učesnicama u rogramu. Partneri: gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje i ostali nivoi lokalne vlasti koji postoje u zemljama učesnicama u programu. Organizacije koje su pravno lice i poseduju specifičnu ekspertizu vezanu za temu projekta koje postoje u zemljama učesnicama u programu.

Broj partnera: Projekat mora da uključi gradove/opštine/regije/organizacije iz bar 4 zemlje učesnice u programu od kojih makar jedna mora da bude članica EU.

Trajanje projekta: max 24 meseca

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.09.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en

http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-programu/

 

Evropa za građane i građanke- Bratimljenje gradova

Prioritetne oblasti: Demokratski angažman i građansko učešće-Bratimljenje gradova (Finansijska podrška projektima koji spajaju širok krug građana iz pobratimljenih gradova/opština povodom tema koje su u skladu sa ciljevima programa.)

Maksimalna vrednost projekta: 25.000,00 €

Ko može da aplicira: Gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije koje su pravno lice koje predstavlja lokalne vlasti i registrovane su u zemlji učesnici u programu.

Broj partnera: Projekat mora da uključuje gradove/opštine/organizacije iz najmanje 2 zemlje učesnice u programu od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.

Trajanje projekta: max 9 meseci

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.09.2015. godine.

Napomena: Nije neophodno da su gradovi/opštine već pobratimljeni.Prioritet će biti dat projektima koji targetiraju godišnje prioritete ovog programa.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en

http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-programu/

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj – Javni poziv za finansijsku podršku poslovnim inkubatorima

Opšti cilj Programa podrške razvoju poslovnih inkubatora je da se kroz podršku razvoju poslovnih inkubatora pospeši lokalni ekonomski razvoj, kreiraju nova radna mesta u MSPP sektoru i doprinese ubrzanju rasta i razvoja preduzetništva i inovativnosti.

Svrha javnog poziva je pružanje finansijske podrške unapređenju funkcionisanja i stimulisanje razvoja postojećih poslovnih inkubatora.

Ko može da aplicira: svi poslovni inkubatori, tj. privredna društva koja se bavi poslovnom inkubacijom nezavisno od delatnosti njegovih stanara, a koja ispunjavaju sledeće propisane uslove za učešće u Programu:

• Da su registrovani na teritoriji Republike Srbije

• Da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću

• Da su osnovani zaključno sa 31.12.2013. godine

• Da imaju najmanje 1 stalno zaposlenog u menadžment timu

• Da je bar 1 novoosnovano preduzeće postalo stanar inkubatora u prethodne 2 godine

• Da inkubator nije koristio podsticajna sredstva po istom osnovu iz drugih budžetskih izvora finansiranja

• Inkubator je dužan da obezbedi sredstva za sufinansiranje pre podnošenja zahteva za odobrenje sredstava po ovom Programu, ukoliko pojedine projektne aktivnosti prevazilaze odobrene iznose

Predmet finansiranja mogu biti sledeće projektne aktivnosti:

• Podrška operativnom poslovanju poslovnog inkubatora

• Podrška menadžment timu poslovnog inkubatora

• Podrška marketing aktivnostima poslovnog inkubatora

• Infrastrukturni projekti

• Oprema poslovnih inkubatora

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000 RSD (bez PDV-a)

Trajanje projekta: N/A – krajnji rok za realizaciju svih podržanih aktivnosti i sva plaćanja je 20.10.2015.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 15.06.2015. – do utroška sredstava, a najkasnije do 01.10.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: : http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-finansijsku-podrshku-poslovnim-inkubatorima

 

Ministarstvo rudarstva i energetike/Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa

U okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine i UNDP sprovode projekat: „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”. Cilј Projekta je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju izvora energije i razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji. Sredstva u ukupnom iznosu od 1,6 miliona USD za finansiranje projekata iz ovog javnog poziva, obezbeđuje Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

Svrha Poziva: obezbeđivanje bespovratnih finansijskih sredstava kao podrške investitorima za izgradnju do 8 postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa.

Ko može da aplicira: privredna društva, zadruge i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva).

Trajanje projekta: N/A

Iznos bespovratnih sredstava: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekta: 15. oktobar 2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mre.gov.rs/latinica/energetska-efikasnost-obnovljivi-izvori.php

 


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Osnovni ciljevi Konkursa:

1. Unapređenje kvaliteta turističke ponude i inteziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

    a. izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog sadržaja

    b. restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete

    c. nabavku rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima

    d. unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude

    e. dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira

2. izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture

3. usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu

• Poljoprivreda, životna sredina i klimatske promene

Ko može da aplicira: Privredno društvo i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rok za dostavljanje predloga projekata: 01.11.2015.

Minimalni iznos kreditnih sredstava:

- za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike: 500.000 RSD

- za privredna društva: 2.000.000 RSD

Napomena: učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% od ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstava se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava u iznosu do 20% od ukupno odobrenih kreditnih sredstava. Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu. Rok otplate dodeljenih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka u trajanju od 12 meseci od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za „greenfield“ investicije u turističku infrastrukturu i suprastrukturu, za koje je odložni rok 24 meseca. Otplata kreditnih sredstava vrši se u tromesečnim anuitetima.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude/?lang=lat

 


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2015. godini

Svrha konkursa je finansiranje projekata kojima se obezbeđuje:

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa

c) edukacija i treninzi u turizmu

Takođe, sredstva mogu biti namenjena i za:

d) izradu planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu

e) izradu planske i projektne dokumentacije

f) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnju ili unapređenje postojeće komunalne infrastrukture

g) uređenje javnih površina

h) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme

i) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja

j) realizaciju posebnih turističkih potreba.

Ko može da aplicira: turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva i druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave; pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnih, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastructure i suprastrukture za projekte razvoja, kao i nevladine organizacije.

Iznos sredstava za sufinansiranje projekata:

- za projekte iz oblasti a,b,c: do 50% od ukupne vrednosti projekta

- za projekte iz oblasti d-j: do 100% ukupne vrednosti projekta

Rok za dostavu predloga projekata:

- za projekte iz oblasti a,b,c: 30.04.2015. godine

- za projekte iz oblasti d-j: 01.09.2015. godine

Dodatne informacije i dokumenta: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-za-razvoj-turizma-u-2015/


Trag fondacija – Program Aktivne zajednice

Osnovni cilj Tragovog programa Aktivnih zajednica je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji putem finansijske pomoći inicijativama, koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim sektorima. Specifični ciljevi programa su: 1. Podrška ljudima/organizacijama da prepoznaju potrebe svoje zajednice i da spremno i odgovorno osmisle načine za rešavanje problema, 2. Podsticanje kreativnog i efikasnog načina rešavanja problema sa kojima se zajednice u Srbiji suočavaju, 3. Podsticanje korišćenja lokalnih resursa u izvođenju aktivnosti – znanja i veštine ljudi, spremnost da se uloži novac, roba, rad, vreme, ideje, dobra volja, i iskoriste prirodni i društveni potencijali sredine.

Prioritetne oblasti/teme: nema ograničenja: kultura, socijalna inkluzija, međuetnička tolerancija i saradnja, rad sa mladima, međugeneracijska saradnja, ekologija, uređivanje javnih prostora, uticanje na javne politike, uticaj na proces donošenja odluka u lokalnim zajednicama, itd.

Osnovni kriterijumi:

1. Inicijativa se mora odnositi na vašu lokalnu zajednicu

2. Važno je da postoji aktivno učešće ljudi u vašoj inicijativi

3. Potrebno je da vaša inicijativa ima potencijal da donese širu dobrobit lokalnoj zajednici.

Ko može da aplicira: udruženja registrovana prema Zakonu o udruženjima kao i neformalne grupe (neregistrovana udruženja) na koje se isti Zakon primenjuje i koja su neprofitna, osnovana u lokalnoj zajednici i kojima upravljaju ljudi iz te zajednice, iz Srbije, imaju godišnji budžet koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara, do sada nisu bila nosioci projekta koji je finansiran iz fondova Evropske unije.

Maksimalna vrednost donacije: 350.000 RSD

Rok za podnošenje predloga projekata: 3. septembar 2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/aktivne-zajednice.php

 

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja -MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Tema: informisanje-sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Republike Srbije; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Iznos granta: 450.000 - 4.500.000 dinara, sopstveno učešće 20 %

Ko može da aplicira: izdavač medija, pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja.

Rok za konkurisanje: 30. septembar 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/-k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-u-2015--godini

 

Trag fondacija – „Perspektiva za održivost“

Konkurs ima za cilj podstcanje organizacija i mreža organizacija civilnog društva, kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive.

Teme/ciljevi:

Projekti s kojima se organizacije prijavljuju nisu tematski ograničeni. Ipak, potrebno je da budu u skladu s misijom organizacije odnosno mreže, kao i da budu relevantni za širu zajednicu i veći broj ljudi. Potrebno je i da imaju potencijal za prikupljanje sredstava i da budu dugoročno održivi. Realan plan održivosti projekta podrazumeva da bude orijentisan na nezavisne izvore finansiranja kao što su donacije od pojedinaca, privrede i ekonomskih aktivnosti organizacija/mreža. Organizacije koje budu uključene prikupljaće sredstva za svoje projekte u zajednicama u kojima deluju, a i šire, uz finansijsku podršku od 3000 USD i konsultativnu pomoć Trag fondacije. Trag će im takođe dodeliti i donaciju jednaku prikupljenom iznosu do maskimalne sume predviđene programom, koja iznosi 9000 USD

Ko može da aplicira: civilne organizacije

Vrednost granta: 9.000 USD

Rok za podnošenje predloga projekata: 05.10.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/perspektiva-za-odrzivost---program-namenjen-inovativnim-fandrejzing-i-filantropskim-praksama.php

 

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite- Konkurs Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ciljevi:

1. Uspostavljanje usluga socijalne zaštite

2. Razvoj i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite i poboljšanje njihovog kvaliteta

3. Poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva.

Period implementacije projekta: ne duže od 8 meseci

Maksimalna vrednost projekta: 1.500.000,00 rsd

Ko može da aplicira: Lokalne samouprave treće i četvrte grupe i devastirana područja

Rok za dostavljanje predloga projekta: 18.11.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.minrzs.gov.rs/lat/konkursi

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Javni poziv za dodelu subvencija za razvoj tradicionalnih zanata u 2015. godini

Svrha konkursa je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i promovisanje tradicionalnih zanata na Svetskoj izložbi EXPO Milano 2015.

Namena sredstava:

1) unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat (nabavka opreme i adaptacija i uređenje radnih prostorija; ne uključuje nabavku sirovina),

2) unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda starog zanata,

3) promovisanje tradicionalnih zanata u svetu kroz učešće na Svetskoj izložbi EXPO Milano 2015 u okviru Srpskog paviljona u septembru mesecu 2015. godine.

Ko može da aplicira: isključivo privredni subjekti – privredna društva, zadruge i preduzetnici, upisani u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, pod uslovom da se nalaze u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu privredu, I da se bave sledećim tradicionalnim zanatima: tkanjem, ćilimarstvom, vezom, opančarstvom, filigranstvom, ikonopisom i terzijskim radom.

- za namene 1) i 2): 50.000 / 100.000 RSD

- za namenu 3): 200.000 RSD

Maksimalno trajanje projekta: 6 meseci

Rok za dostavljanje predloga projekata: 03. avgust 2015.

Napomena: moguće je konkurisati sa samo jedim zahtevom za dodelu subvencija i isključivo za 1 od 3 navedene namene.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/slider/raspisan-konkurs-za-dodelu-subvencija/?lang=lat

 

Međunarodni fond Virginia Gildersleeve (VGIF) – Grantovi za lokalne projekte u oblasti osnaživanja žena u zemljama u razvoju

Fond podržava lokalne inicijative organizacija koje vode žene, a koje su usmerene na osnaživanja žena i devojčica u zemljama u razvoju širom sveta.

Ko može da aplicira: organizacije koje vode i većinom upravljaju žene, uključujući i direktorku projekta i učesnike u projektu/korisnike.

Oblasti podrške:

- Ekonomsko osnaživanje

- Razvoj zajednice

- Zdravstvena i nutricionistička podrška

- Obuke u oblasti opismenjavanja i liderstva

- Edukativni seminari i radionice

- Promocija edukacije u oblasti znanosti,tehnologije, inžinjeringa i matematike za devojke (STEM)

- Ljudska prava žena

Maksimalna vrednost projekta: 7.500 USD

Maksimalno trajanje projekta: većinom do 1 godine

Rok za dostavljanje Pisma o namerama: 31.07.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://vgif.org/our-work/for-grantseekers/

 

K O N K U R S za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešće u programu –projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji RS „ Završi započeto“

Prioritetne oblasti:

Završetak izgradnje sportskih objekata – predviđeno je finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za korišćenje sportskih objekata od svih segmenata populacije.

Period implementacije projekta: realizacija u 2016.godini

Maksimalna vrednost projekta: n/a

Sopstveno učešće: min 10 %

Ko može da aplicira: Predlog programa-projekta podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.08.2015. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/konkursi-kategorija/javni-poziv-za-prijavu-jedinica-lokalnih-samouprava-radi-ucesca-u-programu-projektu-zavrsetak-izgradnje-sportskih-objekata-na-teritoriji-republike-srbije-zavrsi-zapoceto/?lang=lat

 

K O N K U R S za godišnje programe –projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području RS

Prioritetne oblasti:

Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti.

Period implementacije projekta: realizacija u 2016.godini

Maksimalna vrednost projekta: n/a

Sopstveno učešće: min 10 %

Ko može da aplicira: Predlog programa-projekta podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.08.2015. godine.

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/konkursi-kategorija/javni-poziv-za-godisnje-programe-projekte-u-oblasti-sporta-kroz-izgradnju-opremanje-i-odrzavanje-sportskih-objekata-na-podrucju-republike-srbije/?lang=lat

 

Evropska Komisija/Program za civilno društvo i medije 2014-2015 – Podrškaregionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva

Opšti cilj Poziva je stimulisanje povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo ipluralističke medije, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva i medija za efektivnije iodgovornije delovanje, unapređenje njihovih kapaciteta za dijalog sa Vladom i uticaj na politike iprocese donošenja odluka. Specifični ciljevi podrazumevaju umrežavanje OCD na regionalnom i EUnivou, jačanje OCD u cilju osiguravanja njihove održivosti, što će doprineti povećanju uvažavanjauloge OCD u procesima donošenja odluka i reformi od strane javnih institucija.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva ili formalna mreža OCD iz zemalja korisnika IPA II(Zapadni Balkan i Turska)

Predviđene teme/lotovi:

Lot 1: Integracija Roma

Lot 2: Anti-diskriminacija

Lot 3: Sloboda medija

Lot 4: Socijalna inkluzija

Lot 5: Neregularna migracija i azil

Lot 6: Dijalog i pomirenje

Lot 7: Vladavina prava i dobro upravljanje

Lot 8: EU integracije i reforma javnog sektora

Lot 9: Održivi socio-ekonomski razvoj

Vrednost bespovratnih sredstava: 600.000-1.200.000€

Trajanje projekta: 36-48 meseci

Minimalno su-finansiranje: 10%

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 06.07.2015.

Napomena: Obavezno je partnerstvo od najmanje 5 organizacija iz zemalja korisnika IPA II (ZapadniBalkan i Turska), a OCD ili mreže OCD iz zemalja članice EU mogu da budu samo partneri. Obavezna jeregistracija u PADOR sistemu. Koncept projekta se podnosi on-line kroz sistem PROSPECT.

Dodatne informacije i dokumentacija: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ddo=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150147

 


„START – Projektni Fond Dunavske regije“ – 2. Poziv za dostavljanje predloga projekata

START fond je pilot-inicijativa koja je pokrenuta kako bi odgovorila na potrebu za nedostajućim finansijskim sredstvima za pokretanje ili implementaciju trans-nacionalnih projekata od javnog interesa, relevantnih za Dunavski region, odnosno koji odgovaraju ciljevima i/ili aktivnostima u odabranoj Prioritetnoj tematskoj oblasti definisanim u Akcionom planu EU Strategije Dunavskog regiona.

Prioritetne tematske oblasti:

• PA 02 Energija

• PA 03 Kultura i turizam

• PA 04 Kvalitet voda

• PA 05 Ekološki rizici

• PA 09 Ljudi i veštine

• PA 10 Institucionalna saradnja i kapaciteti

Ko može da aplicira: Javne i privatne organizacije, nevladine i organizacije civilnog sektora, kao i internacionalne organizacije registrovane u 14 zemalja Dunavskog regiona (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka - Bavaria i Baden-Württemberg, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Moldavija, Ukrajina-Dunavski region).

Obavezno partnerstvo: Aplikant u partnerstvu sa najmanje 2, a najviše 3 dodatna partnera iz najmanje 2 različite zemlje Dunavske regije

Podrška je raspoloživa za 2 tipa projekta:

1. Realizacija određene faze ili radnog paketa većeg projekta

2. Implementacija malog projekta

Tipovi mogućih aktivnosti:

1. Aktivnosti vezane za pripremu projekta (priprema koncepta projekta, akcionog plana, strategije komunikacije, budžeta, pronalaženje izvora finansiranja, izgradnja partnerstva, podnošenje predloga projekta za finansiranje, i dr.)

2. Aktivnosti vezane za implementaciju projekta (organizacija specifičnih radionica, seminara, obuka, učešće u javnim događajima, sprovođenje istraživanja, studija, evaluacije, pilot-akcija relevantnih za START projekat, i dr.)

Trajanje projekta: 6-7-8 meseci (projekti mogu započeti sa implementacijom 01.11./01.12.2015. ili 01.01.2016. i moraju biti implementirani najkasnije do 31.07.2016. godine)

Iznos bespovratnih sredstava: 10.000 – 20.000 EUR

Minimalni iznos su-finansiranja: 10%

Rok za podnošenja predloga projekta: Predlozi projekata se podnose preko On-line aplikacionog alata, u periodu od 6. do 8. jula 2015. godine

Napomena: U okviru ovog Poziva, Aplikant može podneti samo 1 predlog projekta i ne može učestvovati u drugom predlogu projekta kao Partner. Samo kao partner, moguće je učestvovati u više predloga projekata.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2

 


TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU IDEJU U OBLASTI PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva (European Enterprise Promotion Awards EEPA), je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da prepozna i nagradi izuzetne primere podrške i promocije preduzetništvu širom Evrope. Partner je Ministarstvo Privrede Republike Srbije. Pored 28 zemalja članica EU, u takmičenju za najblji model u oblasti promocije preduzetništva, učestvuju i Srbija, Island, Norveška i Turska.

Sve detalje ovog takmičenja možete naći u Flajeru , a u prilogu je i Aplikacioni formular .

Rok za prijavu je 12. jun 2015. godine.


EUREKA- multilateralni poziv 2015 za projekte prekogranične saradnje Dunavskog regiona

EUREKA- multilateralni poziv 2015 za projekte prekogranične saradnje Dunavskog regiona

Prioritetne oblasti: Istraživanje i razvoj

- Kreiranje novih ili unapređenje postojećih inovativnih proizvoda, tehnologija ili usluga (nema tematskih ograničenja); Projekti tipa industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja

Period implementacije projekta: do 36 meseci

Maksimalna vrednost projekta: 50.000,00 €, max 50%

Ko može da aplicira: naučnoistraživačke, inovacione, privredne i druge organizacije

Broj partnera: minimum 2 partnera iz 2 zemlje Dunavskog regiona (Austrija , Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Mađarska, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Slovačka) /p>

Rok za dostavljanje predloga projekta: 17.06.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-saradnja/naucna-saradnja/info/1779-eureka-2

http://www.eurekanetwork.org/c/document_library/get_file?uuid=74042780-39b9-43c2-b4be-5fb75b2fb5cd&groupId=10137


Centralna evropska inicijativa (CEI) – CEI Program razmene znanja (KEP) Italija

Program je instrument koji podstiče saradnju i omogućava unapređenje kapaciteta, tehničku podršku i prenos znanja i iskustva zemalja Centralne evropske inicijative koje su članice EU prema onima koje nisu članice EU.

Prioritetne oblasti:

• Evropske integracije , unapređenje kapaciteta, tržišna ekonomija

    o Pomoć u procesu evropskih integracija

    o Jačanje vladavine prava kroz uvođenje EU standarda

    o Jačanje kapaciteta centralne administracije

    o Podrška u ekonomskoj transformaciji

    o Podrška reformama druge generacije

    o Unapređenje uslova na lokalnom tržištu rada i razvoj mikro i MSP

    o Jačanje administrativnih struktura na regionalnom i lokalnom nivou

    o Jačanje socijalnog napretka u zemljama korisnicima

• Planiranje i razvoj infrastrukture

    o Tehnička pomoć za razvoj infrastrukture

    o Razvoj geografskog informacionog sistema

• Poljoprivreda, energija i životna sredina

    o Energija

    o Životna sredina

    o Razvoj poljoprivrede i ruralnih sredina

Ko može da aplicira: javna i privatna pravna lica, internacionalne organizacije i NVO aktivne u oblastima od javnog interesa, npr. nacionalni, regionalni i lokalni organi, obrazovne/istraživačke institucije, ekološke organizacije i dr.

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 40.000€

Maksimalno trajanje projekta: 2 godine

Minimalno su-finansiranje: 50%

Rok za dostavljanje predloga projekata: 01.07.2015.

Napomena: Obavezno partnerstvo između najmanje 1 „organizacije pružalaca zananja“ iz CEI-EU zemlje i 1 „organizacije primalaca znanja“ iz CEI zemlje koja nije članica EU.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cei.int/content/kep-italy-call-proposals-2015-open

 


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Javni konkurs za dodelu sredstava za programe razvoja informacionog društva u Srbiji u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu. Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:

• Bezbednost dece na internetu

• Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike

• Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike

• Digitalizacija kulturne baštine

• Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Ko može da aplicira: udruženja, zadužbine i fondacije koje imaju status nevladinih organizacija i upisane su u nadležni registar

Maksimalni iznos odobrenih sredstava: 2.000.000 RSD

Maksimalno trajanje predloženih programa: 9 meseci od zaključenja ugovora

Rok za dostavljanje predloga projekata: 5.6.2015. godine

Dodatne informacije i dokumentacija: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-u-oblasti-razvoja-informacionog-drustva/

 


„TAF-DRP - Tehnička pomoć za projekte Dunavske regije“ – 3. Poziv za dostavljanje predloga projekata

TAF-DRP je pilot-inicijativa bespovratne pomoći EU za razvoj trans-nacionalnih projektnih ideja koji se direktno odnose na Dunavsku strategiju (EUSDR), odnosno koji odgovaraju ciljevima i/ili aktivnostima u odabranoj Prioritetnoj tematskoj oblasti definisanim u Akcionom planu EU Strategije Dunavskog regiona. Cilj je razviti projektne ideje u „zrele“ projekte koji su spremni za apliciranje kod EU programa ili drugih donatora, odnosno za implementaciju sa vlastitom finansijskom podrškom.

TAF DRP će podržati odabrane projektne ideje u smislu uspostavljanja jasnog puta ka implementaciji projekata kroz pružanje konsultantskih usluga od strane stručnjaka koje će angažovati TAF-DRP. Predviđen početak realizacije pomenutih usluga je kraj oktobra 2015. godine.

Prioritetne tematske oblasti:

• PA01A Mobilnost – Plovni putevi

• PA01B Mobilnost - Železnički, drumski i vazdušni saobraćaj

• PA 02 Energija

• PA 03 Kultura i turizam

• PA 04 Kvalitet voda

• PA 05 Ekološki rizici

• PA 06 Biološki diverzitet, pejzaž, kvalitet vazduha i zemljišta

• PA 07 Društvo znanja

• PA 08 Konkurentnost

• PA 09 Ljudi i veštine

• PA 10 Institucionalna saradnja i kapaciteti

Bezbednost

Tipovi mogućih aktivnosti:

• Tehničke usluge (definisanje ciljeva projekta, vremenskog plana, pojašnjenja tehničkih pitanja, pomoć oko otvorenih pitanja i dr.)

• Konceptualne/metodološke usluge (definisanje koraka u planiranju, smernice za izradu koncepta/aplikacije i dr.)

• Pravne usluge (identifikacija pravnog okvira, pojašnjenja ključnih pravnih pitanja)

• Finansijske/ekonomske usluge (priprema CBA, procene budžeta)

• Podrška u formiranju klastera/partnerstva (pomoć u identifikaciji ključnih partnera i definisanju konkretnog partnerstva)

Ko može da aplicira: Javne i privatne organizacije, nevladine i organizacije civilnog sektora, kao i internacionalne organizacije registrovane u 14 zemalja Dunavskog regiona (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka - Bavaria i Baden-Württemberg, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Moldavija, Ukrajina-Dunavski region).

Maksimalno trajanje projekta: 6 meseci

Vrednost sredstava predviđenih za stručnu pomoć: 15.000 – 25.000€ (sa PDV-om)

Rok za dostavljanje projekta: Predlozi projekata se podnose preko On-line aplikacionog alata, u periodu od 24. do 26. juna 2015. godine

Napomena: U okviru ovog Poziva, Aplikant može podneti samo 1 predlog projekta i ne može učestvovati u drugom predlogu projekta kao Partner. Formalno partnerstvo nije obavezno.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2

 


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Javni konkurs za su-finansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava za kratkoročne projekte od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva. Opšti cilj konkursa je unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine

Prioritetne tematske oblasti:

• Zaštita prirodnih vrednosti

• Zaštita zemljišta

• Zaštita voda

• Upravljanje otpadom

• Ublažavanje klimatskih promena

• Sprovođenje Arhuske konvencije

• Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi

• Promocija zelene ekonomije

Ko može aplicirati: udruženja, zadužbine i fondacije upisane u nadležni Registar, koje deluju na teritoriji Republike Srbije i svoje ciljeve ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 900.000 RSD ili 80% ukupne vrednosti projekta.

Trajanje projekta: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekata: 15.06.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.mpzzs.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-udruzenja-i-drugih-organizacija-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/?lang=lat

 

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije – Javni poziv za finansiranje predloga programa od značaja za populaciju izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

Javni poziv ima za cilj finansiranje predloga projekata usmerenih na unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

o može da aplicira: nevladine organizacije registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije korisnika

Prioritet za finansiranje imaće projekti usmereni ka:

• Istraživanjima od značaja za utvrđivanje stanja i potreba korisničke populacije u procesu integracije i reintegracije i pri ostvarivanju održivog povratka,

• Programi pravne i drugih vidova pomoći

• Programi unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju,

• Programi usmereni ka očuvanju kulturnog identiteta krajnjih korisnika, kao i obeležavanje datuma od značaja.

Iznos bespovratnih sredstava: 50.000 – 500.000 RSD

Trajanje projekta: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekta: 22.06.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/javpozns.php?type1=55&lang=SER&date=0

 


Udruženje poslovnih žena Srbije - IX Konkurs „Cvet uspeha za ženu zmaja 2015“

Udruženje poslovnih žena Srbije, poziva vas da se prijavite ili pošaljete predloge uspešnih preduzetnica iz svoje opštine, regiona na deveti konkurs za nagradu „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2015”. Nagrada „CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA“ predstavlja jedinstveni podsticaj poslovnim ženama u Srbiji, koje se uspešno nose sa izazovima tranzicije i dodatno motiviše žene koje su na korak do odluke da se otisnu u svet preduzetništva. Kao brend Udruženja poslovnih žena Srbije nagrada se dodeljuje od 2007. godine. U prethodnih osam godina na ovom događaju je promovisano oko 400 žena, njih 95 je dobilo nagrade i priznanja, a 4 od njih su istovremeno proglašene i Ambasadorkama Evropske mreže ženskog preduzetništva.

Priznanja čekaju nove „Žene zmajeve 2015“

Nagrada će se dodeliti u dve kategorije: „najevropskija ženska firma“ i žensko preduzeće za „najbolji model zapošljavanja“, kao i u potkategoriji „samozapošljavanje“. Pored osnovnih nagrada, Udruženje poslovnih žena Srbije zadržava praksu da svake godine i Specijalnim priznanjima nagradi najbolje preduzetnice.

Pravo učešća na konkursu imaju sve poslovne žene u Srbiji koje su vlasnice ili imaju udela u vlasništvu preduzeća, bez obzira na vrstu delatnosti.

Potrebna konkursna dokumentacija

1. Formular prijave „Cvet uspeha 2015”

2. Izjava o istinitosti prilozenih informacija

3. Uputstvo za fotografiju

4. Upitnik

*Kandidatkinje su u obavezi da uz potrebnu dokumentaciju prilože i radnu biografiju, motivaciono (propratno pismo), kao i eventualne preporuke profesionalnih udruženja, zaposlenih, lokalne zajednice, reference (nagrade, priznanje, pohvale).

Dostavljanje prijava

Zаinteresovаne preduzetnice svoje prijаve sа prаtećom dokumentаcijom mogu poslаti:

1. na e-mail: cvet@poslovnezene.org.rs; subject: „Cvet uspehа 2015”

2. poštom nа аdresu:

Udruženje poslovnih ženа Srbije

Volginа 15

11060 Beogrаd

sа nаznаkom zа „Cvet uspehа 2015“

Rok za prijavu na konkurs je 19. jun 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.poslovnezene.org.rs/category/aktivnosti/godisnja-nagrada-za-najbolje-preduzetnice-cvet-uspeha-za-zenu-zmaja

 


Trag fondacija – Nacionalni forum za zelene ideje

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Trag fondacija će po treći put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Kriterijumi za odabir ideja: Projektna ideja treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

• Projekat je još uvek u početnoj fazi razvoja

• Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici

• Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne resurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština

• Projekat sadrži plan za ekološku održivost, tj. nacrt poslovnog plana

• Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj. ekološke održivosti

• Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje

• Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom

• Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

Ko može da aplicira: registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, kao i mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci.

Vrednost projekta: N/A

Trajanje projekta: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekata: 25.05.2015.

Napomena: Donošenje odluka o tome koje će ideje biti podržane odvija se u 2 faze: od svih podnetih prijava, Fondacija će odabrati 12 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje ideje na Nacionalnom forumu, koji će biti organizovan u junu u Beogradu. Selekcioni odbor će odabrati 3 najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom od po 5.000 $ za realizaciju u lokalnoj zajednici. Sve tri nagrađene ideje će takođe učestvovati na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler, koji će se održati u julu 2015. godine na Kosovu, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 $.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/nacionalni-forum-za-zelene-ideje.php

 


Centralna evropska inicijativa (CEI) i Austrijska razvojna saradnja (ADA) – CEI Program razmene znanja (KEP) Austrija

Program je instrument koji podstiče saradnju i omogućava unapređenje kapaciteta, tehničku podršku i prenos znanja i iskustva zemalja Centralne evropske inicijative koje su članice EU prema onima koje nisu članice EU.

Prioritetne oblasti:

• Evropske integracije i s njima povezano unapređenje kapaciteta

    o Pomoć u procesu evropskih integracija

    o Jačanje vladavine prava kroz uvođenje EU standarda

    o Jačanje kapaciteta centralne administracije

    o Jačanje administrativnih i obrazovnih struktura na regionalnom i lokalnom nivou

• Društveni i ekonomski razvoj, Inkluzija i jednakost

    o Unapređenje uslova na lokalnom tržištu rada i razvoj mikro i MSP

    o Socijalna inkluzija, socijalni dijalog

    o Jačanje društvenog napretka

• Poljoprivreda, životna sredina i klimatske promene

    o Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj

    o Životna sredina

    o Energija

Ko može da aplicira: javna i privatna pravna lica, javno-privatna partnerstva, internacionalne organizacije i NVO aktivne u oblastima od javnog interesa.

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 50.000€

Trajanje projekta: n/a; projekat mora biti implementiran do decembra 2016. godine.

Minimalno su-finansiranje: 50%

Rok za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti: 01.06.2015.

Napomena: Obavezno partnerstvo između najmanje 1 „organizacije pružalaca zananja“ iz CEI-EU zemlje i 1 „organizacije primalaca znanja“ iz CEI zemlje koja nije članica EU.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cei.int/content/kep-austria-call-proposals-2015-open

 


Mentoring za 100 novoosnovani postojećih MSPP i klastera

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje javni poziv "MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE"

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu, Lajkovcu i Loznici.

Cilj projekta: Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

Šta je mentoring? Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj. Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik. Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodi mentoring kao standarizovanu uslugu od 2011. godine. Program mentoringa u 2015. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013-2016. godine.

NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Sadržaj mentoring usluga:

1. Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;

2. Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;

3. Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;

4. Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;

5. Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

6. Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;

7. Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;

8. Obuka.

Implementacija mentoringa: Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici i to koji su početnici u poslovanju (registrovani nakon 1. marta 2014. godine) ili oni koji su registrovani pre navedenog datuma, kao i klasteri (podrška je usmerena na jačanje kapaciteta klaster menadžmenta za tehnološki razvoj i inovacije, ne pojedinačno članica klastera).

USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:

mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

2. pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);

3. izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

i klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

2. da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

3. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu.

KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u tri kategorije:

1. Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) - registrovani posle 1. marta 2014. godine;

2. Postojeći privredni subjekti - registrovani pre 1. marta 2014. godine.

3. Klasteri

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za novoosnovane privredne subjekte:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti OVDE ili u prostorijama akreditovane Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje“, Stari korzo 30/3, Požarevac);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti OVDE ili u prostorijama akreditovane Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje“, Stari korzo 30/3, Požarevac);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);

3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja - podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);

4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2014. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

Za klastere:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);

2. Izvod o registraciji klastera (ne stariji od 6 meseci original ili overena kopija);

3. Bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu (osim klastera koji su registrovani u 2015. godini);

4. Potvrda nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja Javnog poziva.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje” doo Požarevac, Stari korzo 30/3; telefon: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – MENTORING 2015.“

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15.05.2015. GODINE

BROŠURU besplatnog mentorstva preuzmite ovde.

 


Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – Program Lokalne inicijative za povećanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva

Opšti cilj Programa jeste da pružаnjem pоdrške оrgаnizаciјаmа civilnоg društvа, lоkаlnim sаmоuprаvаmа i drugim rеlеvаntnim аktеrimа iz јаvnоg i privаtnоg sеktоrа, doprinese realizaciji preporuka definisanih Drugim nacionalnim izveštajem о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smаnjеnju sirоmаštvа za period 2011-2014. gоdinе.

Svrhа Prоgrаmа је intеnzivirаnjе kоmunikаciје izmеđu instituciја i drugih rеlеvаntnih аktеrа nа nаciоnаlnоm i lоkаlnоm nivоu, znаčајnim zа krеirаnjе, implеmеntаciјu, mоnitоring i еvаluаciјu strаtеškоg i zаkоnоdаvnоg оkvirа u оblаstimа vаžnim zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа.

Projekti podržani Programom treba da doprinesu unapređenju položaja osetljivih društvenih grupa stanovništva, a naročito onih koje su najčešće ili višestruko socijalno isključeni – deca i mladi, osobe sa invaliditetom, žene, pripadnici LGBTI zajednice, nacionalne manjine, a posebno Romi, zatim izbegla i interno naseljena lica i azilanti i dr. Takođe, projekti podržani Programom treba posebno da doprinesu razvoju i unapređenju intersektorskog pristupa u cilju poboljšanja položaja osetljivih društvenih grupa.

Projekti moraju da budu usmereni na unapređenje proizvodnje u 3 poljoprivredne oblasti:

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva, uz obavezno partnerstvo sa najmanje jednom lokalnom samoupravom

Tematske oblasti:

- Zapošljavanje

- Ruralni razvoj

- Obrazovanje

- Socijalna zaštita

- Zdravstvo

- Socijalno stanovanje

- Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje

Maksimalna vrednost projekta: 12.000 € (bez PDV-a)

Trajanje projekta: 12 meseci

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 17.05.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/raspisan-konkurs-lokalne-inicijative-za-povecanje-socijalne-ukljucenosti-i-smanjenje-siromastva-rok-17-5-2015/

 


Fond za saradnju Centralne evropske inicijative (CEI) – Poziv za dostavljanje predloga projekata za 2015. godinu

Fond finansira aktivnosti koje imaju za cilj jačanje saradnje između zemalja članica Centralne evropske inicijative i unapređenje kapaciteta kroz prenos znanja i razmenu iskustava i primera dobre prakse.

U skladu sa CEI Akcionim planom 2014.-2016., projekti moraju pripadati sledećim oblastima intervencije:

• Prema društvu utemeljenom na znanju

    o Istraživanje i inovacije

    o Doživotno obrazovanje i obuke

    o Informaciono društvo

• Prema održivoj ekonomiji i razvoju

    o Prevoz, logistika i dostupnost

    o Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

    o Klima, životna sredina i ruralni razvoj

    o Razvoj MSP i preduzetništva

• Prema inkluzivnom društvu

    o Interkulturna saradnja

    o Mediji

    o Civilno društvo

Ko može da aplicira: javna i privatna pravna lica registrovana u zemljama članicama CEI, kao i internacionalne i regionalne organizacije.

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: 15.000€

Trajanje projekta: maksimalno 12 meseci (01.01.2016. – 31.12.2016.)

Minimalno su-finansiranje: 50%

Rok za dostavljanje predloga projekta: 20.05.2015.

Napomena: Obavezno poštovanje pravila A5 minimalnog kvoruma učešća – najmanje polovina plus jedan, ali nikako manje od jedne trećine partnera iz zemalja članica CEI.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.cei.int/content/cooperation-activities?tab=1

 


Komesarijat za izbeglice Republike Srbije – Javni poziv za finansiranje projekata od značaja za populaciju tražilaca azila i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

Javni poziv ima za cilj finansiranje predloga projekata usmerenih na podizanje svesti javnosti o problemima i preprekama sa kojima se tražioci azila i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji suočavaju i promovisanju i jačanju tolerancije, otklanjanju predrasuda i straha prema licima koja traže azil, kao i razvoju komunikacije i dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva registrovane na teritoriji Republike Srbije, koje se bave pitanjima od značaja za gore navedene kategorije korisnika

Prioritet za finansiranje imaće projekti usmereni ka:

• Promovisanju i jačanju tolerancije

• Izgradnji poverenja i senzibilizacije lokalne sredine

• Otklanjanje predrasuda i straha prema licima koja traže azil

• Projekti usmereni ka jačanju interkulturalne saradnje

• Projekti unapređenja informisanosti u oblastima od značaja za korisničku populaciju

• Projekti usmereni na podizanje svesti javnosti o problemima i preprekama sa kojima se tražioci azila i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji suočavaju

• Projekti usmereni ka razvoju komunikacije i dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000 - 700.000 RSD

Trajanje projekta: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekta: 22.05.2015

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=3&lang=SER&id=2202&date=0

 


Evropska Komisija – Horizon 2020: Inovativne mobilne aplikacije za e-upravu kreirane od strane MSP

Poziv pruža podršku inovativnim MSP, uključujući početnike u biznisu (start-up), koji se bave dizajnom i izradom inovativnih mobilnih aplikacija za e-upravu.

Ko može da aplicira: Mala i srednja preduzeća u partnerstvu sa drugim organizacijama

Okvirna vrednost projekta: N/A

Rok za podnošenje predloga projekata: 29.04.2015.

Napomena: Prijave projekata se obavljaju preko online portala – za podnošenje predloga projekata organizacija mora najpre biti registrovana u online registru Evropske komisije.

Dodatne informacije i dokumenta: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2352-innosup-7-2015.html


Delta Fondacija – Projekat Zasad za budućnost

Projekat „Zasad za budućnost“ ima za cilj da se kroz podršku socijalnim preduzećima (Socijalna preduzeća (SP) mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju jasnu socijalnu i javnu svrhu, ostvareni profit reinvestiraju ili su neprofitna, a koriste se preduzetništvom radi ostvarivanja svog socijalnog cilja. SP koriste profit kao sredstvo za ostvarivanje društvene koristi) unapredi postojeća poljoprivredna proizvodnja na više lokacija u Srbiji, da se time poveća zaposlenost i smanji siromaštvo.

Neophodno je da predloženi projekti imaju razrađen jasan biznis plan sa posebnim fokusom na socijalni aspekt (usmerenost na rešavanje određenog socijalnog problema, zapošljavanje ili rešavanje problema ugroženih/marginalizovanih grupa itd), ekonomsku uspešnost (visina godišnjeg obrta sredstava, organizacija poslovanja, plasman proizvoda itd), kao i da pokažu potencijal za održivost i unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Ko može da aplicira: socijalna preduzeća bez obzira na vrstu registracije (udruženja građana, zadruge, registrovana poljoprivredna domaćinstva itd.). Neophodno je da aplikanti budu registrovani i aktivno rade najmanje godinu dana u oblasti poljoprivrede ili su ostvarili partnerstvo sa organizacijom koja ima iskustvo u oblasti poljoprivrede, kao i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije.

Projekti moraju da budu usmereni na unapređenje proizvodnje u 3 poljoprivredne oblasti:

- Povrtarstvo

- Uzgoj svinja

- Voćarstvo

Vrednost projekta: 240.000 – 1.800.000 RSD

Trajanje projekta: N/A

Rok za dostavljanje predloga projekta: 08.05.2015.

Napomena: Delta Fondacija, u saradnji sa Trag fondacijom, realizovaće tokom aprila tri info tribine na kojima će predstaviti projekat Zasad za budućnost. Tribine će biti realizovane 20. aprila 2015. u Beogradu, 22. aprila 2015. u Nišu i 24. aprila u Užicu 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.deltafondacija.rs/code/navigate.php?Id=77

 


Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Cilj Konkursa je podsticanje javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, putem finansiranja projekata u oblasti informisanja.

Teme Konkursa:

1. Mitovi o EU u srpskoj javnosti (radionice, audio-vizuelni materijali, publikacije, izložbe, digitalne kampanje)

2. EU podstiče stvaranje uređenije države (konkretni efekti članstva u EU) primenom mera u pregovaračkim poglavljima 23 i 24

3. Politike Evropske unije: Prava I sigurnost potrošača u Evropskoj uniji

4. Mladi i Evropska unija – šta nam donosi članstvo

Aktivnosti koje će biti podržane:

1. Obrazovni i naučni sadržaji (debate, radionice, seminari, kvizovi, digitalne platforme, digitalne kampanje, itd.)

2. Dokumentarni/audio-video sadržaji

3. Kulturno-umetničke aktivnosti (aktivnosti, predstave, performansi, itd.)

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva

Maksimalna vrednost donatorskih sredstava: 583.000 RSD

Trajanje projekta: sve projektne aktivnosti moraju biti završene najkasnije do 01. decembra 2015. godine

Rok za dostavljanje predloga projekta: 07.05.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.seio.gov.rs/вести.39.html?newsid=1929

 


Vlada Republike Srbije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava – Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

Konkurs se sprovodi u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“. Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 60/2013), Akcionim planom za primenu Strategije prevencije („Službeni glasnik RS“, broj 107/2014).

Ko može da aplicira: udruženja, uz obavezno partnerstvo sa još najmanje jednim udruženjem.

Predlozi projekata moraju da ostvaruju sledeće ciljeve:

1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, decu i mlade u riziku od socijalnog uključivanja, kao i pripadnike LGBT populacije.

2. Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije

3. Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije), kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava.

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: do 1.000.000 RSD

Trajanje projekta: 4 meseca od potpisivanja ugovora

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 11.05.2015.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/projekti-l/konkursi/1248-konkurs-za-projekte-udruzenja-radi-unapredenja-i-zastite-ljudskih-prava-u-republici-srbiji-u-okviru-programa-sprovodenje-antidiskriminacionih-politika-u-republici-srbiji

 


Evropska Komisija – Horizon 2020: Inovativne mobilne aplikacije za e-upravu kreirane od strane MSP

Poziv pruža podršku inovativnim MSP, uključujući početnike u biznisu (start-up), koji se bave dizajnom i izradom inovativnih mobilnih aplikacija za e-upravu.

Ko može da aplicira: Mala i srednja preduzeća

Okvirna vrednost projekta: N/A

Rok za podnošenje predloga projekata: 16.12.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs


Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Program za medije 2014

Program podržava slobodu i integritet medija u zemljama koje su u procesu pristupanja EU, kroz finansijsku i tehničku podršku usmerenu na 3 oblasti: omogućavanje okruženja za slobodno izražavanje i medije, jačanje organizacija novinara i medijskih profesionalaca kao ključnih pokretača neophodne promene, pomoć medijskim kućama u unapređenju njihovog internog upravljanja, kako bi bili otporniji na vanjske pritiske i povratili poverenje svoje publike.

Opšti cilj Poziva jeste unapređenje uslova za kvalitetno istraživačko novinarstvo uključujući moderne/inovativne pristupe povećanju kvaliteta i kredibiliteta istraživačkog novinarstva. Specifičan cilj Poziva jeste podržati kvalitetnu medijsku produkciju u oblasti vladavine prava. Projekti u okviru ovog Poziva moraju da doprinesu ostvarenju 2 rezultata:

• Produkcija medijskih sadržaja od javnog značaja

• Povećanje profesionalnih kapaciteta medija i novinara.

Ko može da aplicira: štampani, elektronski i on-line mediji, novinske agencije, kuće za medijsku produkciju i asocijacije medija. Partneri mogu da budu i organizacije civilnog društva aktivne u relevantnim oblastima kojima se bavi Poziv.

Projekti se moraju baviti sektorom vladavine prava, što uključuje sledeće teme:

• Nezavisnost, transparentnost i efikasnost pravosuđa i rada sudskog sistema

• Sprovođenje zakona i borba protiv svih oblika kriminala, uključujući organizovani kriminal

• Transparentnost budžetiranja i trošenja javnih sredstava, odgovornost javnih službenika

• Zaštita ljudskih i fundamentalnih prava

Vrste aktivnosti koje mogu biti finansirane:

• Produkcija i razvoj novih elektronskih i multimedijalnih sadržaja

• Serijali dokumentaraca, dokumentarnih drama i TV filmova

• Štampani sadržaji, poput izveštaja, novih kolumni, serijala članaka

• Zajednički sadržaji ili razmena sadržaja unutar mreže lokalnih medija

• Obuke u oblasti analitičkog i istraživačkog novinarstva za lokalne medije, uključujući sub-grantove za medijske sadržaje koji odgovaraju sektorima/temama Poziva

Vrednost bespovratnih sredstava: 50.000 – 150.000 €

Trajanje projekta: 12-24 meseca

Minimalno su-finansiranje: 10%

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 05.06.2015.

Napomena: Samo pozitivno ocenjeni koncepti projekata, dostavljaju pun aplikacioni formular. Za sve grantove iznad 60.000 € obavezna je registracija aplikanta u PADOR sistemu.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/

 


Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) je program Evropske unije koji ima za cilj promociju demokratije i ljudskih prava kroz pružanje podrške inicijativama civilnog društva.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva

Sektori ili teme:

- Rad na opštim agendama u oblasti ljudskih prava i demokratske reforme

- Izgradnja konsenzusa o diskutabilnim ili kontraverznim oblastima politika

- Unapređenje političkog zastupanja i učešća

- Unapređenje inkluzije i pluralizma civilnog društva

- Povećanje bezbednosnih struktura za branioce ljudskih prava

- Aktivnosti neutralisanja zabrinjavajućih trendova smanjenja prostora za civilna društva

- Podrška aktivnostima koje imaju za cilj promociju pitanja koje obuhvataju Smernice EU za ljudska prava, Strateški okvir i Akcioni plan EU u oblasti ljudskih prava i demokratije

- Unapređenje vladavine prava i dobrog upravljanja

Vrednost bespovratnih sredstava: LOT 1: 20.000-50.000 €, LOT 2: 100.000-200.000 €

Trajanje projekta: 12-24 meseca

Minimalno su-finansiranje: 5%

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 25.05.2015.

Napomena: Teme su iste za sve projektne predloge, razlika po lotovima je samo u iznosu granta. Samo pozitivno ocenjeni koncepti projekata, dostavljaju pun aplikacioni formular. Za sve grantove iznad 60.000 € obavezna je registracija aplikanta u PADOR sistemu.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://europa.rs/kako-do-fondova/otvoreni/

 


Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenika i studenata iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć

Sredstva za stipendije obezbeđuje Udruženje osiguravača Srbije za period maj-decembar 2015. godine, u ukupnom iznosu od po 10.000,00 dinara na mesečnom nivou po učeniku, odnosno studentu iz sledećih kategorija: učenici i studenti koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenici i studenti koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenici i studenti iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Stipendiranje će se obezbediti za period od maja do decembra 2015. godine i to: od maja do decembra 2015. godine za učenike i studente iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć; od juna do decembra 2015. godine za učenike i studente koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i od jula do decembra 2015. godine za učenike i studente koji se nalaze na hraniteljskom smeštaju.

Namena sredstava je podsticaj razvoja po 10 talentovanih učenika ili studenata iz svake od navedenih kategorija, a koji postižu zapažene rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umetnosti ili sporta.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU

1. da su redovni učenici osnovnih ili srednjih škola, odnosno studenti visokoškolskih ustanova, na teritoriji Republike Srbije;

2. da imaju državljanstvo, kao i prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije;

3. da imaju manje od 26 godina života;

4. da imaju prosek ocena tokom školovanja najmanje 4,50 ili tokom studiranja najmanje 8,00,

5. da su pokazali naročit uspeh u oblasti koja je predmet interesovanja (diplome ili svedočanstva sa takmičenja, izložbe radova, objavljeni radovi u časopisima ili izražen talenat u oblasti umetnosti, sporta i sl.)

POTREBNI DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA I KRITERIJUMA KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU

1. uverenje o prebivalištu/boravištu izdato u MUP Republike Srbije ili fotokopija lične karte učenika/studenta (izvod iz čitača) ukoliko je punoletan, dok se za maloletnog učenika dostavlja fotokopija lične karte jednog roditelja/staratelja (izvod iz čitača);

2. potvrda o redovnom školovanju, odnosno potvrda da je lice student;

3. fotokopija đačke knjižice ili svedočanstava prethodno završenih razreda ili potvrda o proseku ocena za studenta, fotokopija diplome/svedočanstva/medalja sa takmičenja, potvrda o učešću na izložbi, objavljenim radovima i sl;

4. fotokopija rešenja nadležnog organa o smeštaju podnosioca prijave u hraniteljsku porodicu i fotokopija ugovora o smeštaju zaključenog između nadležnog organa i hraniteljske porodice;

5. fotokopija rešenja nadležnog organa o smeštaju podnosioca prijave u ustanovu socijalne zaštite;

6. fotokopija rešenja nadležnog organa o utvrđivanja prava na ostvarivanje novčane socijalne pomoći porodice, odnosno podnosioca prijave.

OSTALE INFORMACIJE

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom pošiljkom na adresu: Nemanjina 22-26, Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu sa naznakom „Prijava za dodelu stipendija talentovanim učenicima i studentima koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenicima i studentima koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenicima i studentima iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Rok za podnošenje prijava je 20.04.2015. godine.

 


Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

1. Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi ovo ministarstvo.

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, kao i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 335.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 71 64 ili putem elektronske pošte na adresu:

omladina@mos.gov.rs

Detaljnije

 


Javni konkurs -Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Prioritetne oblasti: Bezbednost u saobraćaju; Usklađivanje saobraćajne regulative RS sa direktivama EU; Promocija alternativne vrste mobilnosti; Stavljanje u funkciju nekorišćenih objekata železničke infrastrukture; Socijalno stanovanje; Energetska efikasnost u zgradarstvu, Prostorno planiranje i projektovanje u cilju smanjenja rizika od elementarnih nepogoda; Prostorni i urbanistički planovi u lokalnim samoupravama; Unapređenje vodog saobraćaja; Značaj republičke inspekcije

Period implementacije projekta: do 6 meseci

Maksimalna vrednost projekta: 900.000,00 rsd, max 80% od vrednosti projekta

Ko može da aplicira: Udruženja,zadužbine i druge organizacije civilnog društva

Rok za dostavljanje predloga projekta: 08.04.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-gradjevinarstva-saobracaja-i-infrastukture


K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. Godini-MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Prioritetne oblasti:

Finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu. Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta. Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Period implementacije projekta: n/a

Maksimalna vrednost projekta: n/a

Ko može da aplicira: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije

Rok za dostavljanje predloga projekta: 31.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2015--godini


UNESCO – Međunarodni fond za kulturnu različitost

Svrha Fonda je promocija održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju (potpisnicama Konvencije 2005).

Fond podržava projekte koji doprinose dinamičnosti sektora kulture, primarno kroz sledeće teme:

- Uvođenje i/ili razvoj politika i strategija koje direktno utiču na stvaranje, distribuciju i pristup različitim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;

- Osnaživanje odgovarajućih institucionalnih infrastruktura, uključujući profesionalne kapacitete i organizacione strukture, neophodne za podršku održivim lokalnim i regionalnim kulturnim industrijama i tržištima u zemljama u razvoju.

Napomena: Fond ne finansira projekte koji su usmereni na materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe, kao ni projekte koji se bave isključivo izradom kulturnih i umetničkih dela i događaja.

Period implementacije projekta: 12-24 meseca

Maksimalna vrednost projekta: 100.000 američkih dolara

Ko može da aplicira: javne institucije, NVO, međunarodne NVO

Rok za podnošenje predloga projekata: 15.04.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply>


Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu.

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o utvrđivanju Programa za podršku unapređenja privrednog ambijenta u cilju privlačenja investicija za 2015. godinu. Program sprovodi Ministarstvo privrede i za realizaciju ovog programa opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 166.430.000,00 dinara. Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju dve komponente, i to:

1. Mera opremanja poslovnih zona u cilju privlačenja investicija;

2. Mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju privlačenja investicija.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju realizacije projekata u iznosu do 50% od ukupne vrednosti projekta, dok se preostala sredstva obezbeđuju iz budžeta Podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Uredbu, Program i aplikacioni formular možete pronaći OVDE


REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini


Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, br.27/14) Republika Srbija Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Javni poziv 

Uredba 

Obrasci za Meru sufinansiranja ucesca ARRA u realizaciji regionalnih projekata 

Obrasci za sufinansiranje infrastruktrunih troskova 

Obrasci za sufinansiranje troskova razvoja novog proizvo 


REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA


Cilj mere je obezbeđenje sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata i to na sledeći način:

- u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

- u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

- u iznosu od 75% godišnje članarine u devastiranim područjima. Sredstva jedinice lokalne samouprave za finansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA utvrđuju se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata.

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti i devastirana područja na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Zahtevi za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA podnose se Nacionalnoj agenciji najkasnije do 1. oktobra 2014. godine.


Neophodna dokumentacija

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinice lokalne samouprave dužne su da dostave sledeće:

- dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač akreditovane regionalne razvojne agencije;

- ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;

- dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA;

- odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Po prikupljenim i sumiranim zahtevima, Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu zahtev za prenos sredstava, a Ministarstvo nakon izvršene kontrole i obračunatog iznosa za sufinansiranje, prenosi sredstva Nacionalnoj agenciji. Nacionalna agencija zaključuje ugovore sa jedinicama lokalne samouprave i prenosi sredstva jedinicama lokalne samouprave, a prema izvršenom obračunu iznosa za sufinansiranje.

Prenos sredstava po zahtevima koje su jedinice lokalne samouprave u predviđenom roku u 2013. godini, a nisu realizovani do kraja 2013. godine, izvršiće se iz sredstava za ove namene predviđene za 2014. godinu, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS” broj 62/13).

Uredba o razvijenosti JLS i regiona u 2013. godini 

Uredba o utvrdjivanju programa podrske pealizaciji mera od pegionalnog i lokalnog znacaja u 2014. godini 


REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini


Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) i Uredbe o utvrđivanju Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14) Republika Srbija Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini za meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Meru sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).


1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata u 2014. godini:


1.1. Korisnici bespovratnih sredstava.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave.


1.2.Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora. Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);

Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori.

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) regeneracija braunfild lokacija;

4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.


1.3.Uslovi za dobijanje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave;

3) da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

4) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora pre podnošenja prijave Ministarstvu.


1.4.Finansijski okvir

Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

Ministarstvo će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, a koji ne može preći iznos od 2.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti na sledeći način:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 35% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz treće i četvrte grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

3) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz prve i druge grupe bez poreza na dodatu vrednost.

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanja stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. god („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Sve aktivnosti koje budu odobrene za sufinansiranje moraju biti završene do 30. juna 2015. godine.

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane Ministarstva u 2012, 2013. i 2014. godini.

1.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje


Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva:

1) pravilno popunjen prijavni formular - Obrazac broj 1;

2) potvrda Narodne banke Srbije da račun podnosioca prijave nije u blokadi;

3)overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca prijave za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) - Obrazac broj 2;

5) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta - Obrazac broj 3;

6) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta - Obrazac broj 4;

7) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1.januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

8) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.


2.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv - mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledece brojeve telefona: 011/333-4165 Milica Adamovic, 011/333-4175 Jovanka Jovanovic, ili imejlom na elektronsku adresu: milica.adamovic@mrrls.gov.rs i jovanka.jovanovic@mrrls.gov.rs

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Javni poziv 

Konkursna dokumentacija 


VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Obnova privrede na poplavljenim područjima


Vlada Republike Srbije opredelila je milijardu dinara za obnovu privrede na poplavljenim područjima. Sredstva će, preko Programa Fonda za razvoj, po povoljnim uslovima, moći da koriste privredni subjekti za kupovinu nove i remont oštećene opreme, sanaciju objekata i finansiranje trajnih obrtnih sredstava. Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Program 

Preduzetnici 

Privredna društva 


UN WOMEN – Fond UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – Poziv za podnošenje predloga projekata

Fond UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena pokrenut je 2009. godine da bi se ubrzalo sprovođenje odluka u oblasti rodne ravnopravnosti u čitavom svetu. U pitanju je glavni globalni mehanizam za dodelu bespovratnih sredstava organizacije i višedonatorski fond posvećen programiranju zasnovanom na pravima u dve mešovite oblasti ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Od 2009. godine, Fond je isplatio preko 56 miliona dolara za finansiranje 96 programa u 72 zemlje. Ove godine, Fond očekuje predloge organizacija civilnog društva koje vode žene, sa inovativnim programima u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti sa velikim uticajem i većim brojem zainteresovanih strana, koji doprinose pokretanju napretka u smeru Agende za razvoj nakon 2015. godine.

Prioritetne oblasti:

• Ekonomsko osnaživanje žena: može da uključuje napore za širenje jednakih mogućnosti za žene u pristupu i kontroli ekonomskih resursa, promovisanje održivog ženskog preduzetništva, pristup pristojnom zaposlenju i jednakoj naknadi, kao i podelu odgovornosti u okviru domaćinstva.

• Političko osnaživanje žena: može da uključuje napore za promovisanje punog i delotvornog liderstva među ženama i političko učešće ne svim nivoima odlučivanja i u svim oblastima života, ili inicijative koje doprinose osmišljavanju, primeni i sprovođenju novih i postojećih zakona i politika u oblasti rodne ravnopravnosti, ili promeni društvenih normi i praksi u smeru većeg poštovanja i uživanja jednakih prava za žene.

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva koje vode žene

Period implementacije projekta: 2 do 3 godine

Maksimalna vrednost projekta: 200.000-500.000 američkih dolara

Rok za podnošenje predloga projekata: 05.04.2015. godine.

Napomena: predlozi projekata se dostavljaju putem Interneta

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.unwomen.org/en/trust-funds/fund-for-gender-equality/grant-making/application-guidelines


Ministarstvo omladine i sporta – Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Cilj konkursa: Podsticanje aktivnosti mladih u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou kroz podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za mlade i programa i projekata kancelarija za mlade

Period implementacije projekta: od 4 do 8 meseci

Ko može da aplicira: lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade

Rok za podnošenje predloga projekata: 16.03.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/konkursi-kategorija/omladina-konkursi-kategorija/javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora/


EACEA – Erazmus +: Ključne aktivnosti 2. – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada s mladima

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti, bazirani na multilateralnim partnerstvima između organizacija i institucija aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao i iz drugih socio-ekonomskih sektora – u programskim i partnerskim zemljama, a sa ciljem:

* podsticanja saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, između programskih i partnerskih zemalja iz različitih delova sveta;

* unapređenja kvaliteta i prepoznavanja omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma u partnerskim zemljama, te podsticanja sinergije između njihovih i obrazovnih sistema, tržišta rada i društva iz drugih zemalja;

* podsticanja razvoja, testiranja i plasiranja aktivnosti i programa mobilnosti zarad neformalnog učenja na regionalnom nivou (t.j. unutar i između različitih regiona širom sveta);

* promovisanja transnacionalnih projekata mobilnosti zarad neformalnog učenja, između programskih i partnerskih zemalja, posebno onih koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa, sa naglaskom na unapređenju kompetenci učesnika i podsticanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Sledeće aktivnosti se mogu realizovati pod okriljem projekata za izgradnju kapaciteta:

* aktivnosti koje ohrabruju politički dijalog, saradnju, umrežavanje i razmenu praksi u oblasti rada sa mladima (npr. konferencije, radionice, sastanci...);

* omladinski događaji velikih razmera (u maksimalnom trajanju od 2 dana);

* informativne i kampanje podizanja svesti;

* razvoj informativnih, komunikacionih i medijskih alata

* razvoj metoda, alata i materijala u oblasti omladinskog rada, kao i kurikuluma, trening-modula i instrumenata poput Youthpass-a;

* kreiranje novih formi omladinskog rada, treninga i podrške, posebno kroz otvorene i fleksibilne materijale za učenje, virtuelnu saradnju i otvorene edukativne resurse.

Aktivnosti za podsticanje mobilnosti:

* omladinske razmene između programskih i određenih partnerskih zemalja;

* EVS iz/u određenim partnerskim zemljama;

* projekti koji podstiču mobilnost omladinskih radnika, između programskih i određenih partnerskih zemalja

Potencijalni aplikanti:

* neprofitna organizacija, asocijacija, NVO (uključujući i evropske omladinske NVO);

* nacionalni omladinski savet;

* javno telo sa lokalnog, regionalnog ili nacionalnog nivoa.

Napomena:U projektima ove vrste moraju učestvovati najmanje 3 organizacije/institucije iz 3 različite zemlje, od kojih barem po jedna mora biti neka od programskih ili određenih partnerskih zemalja. Sve organizacije i institucije iz Srbije, koje žele da apliciraju za program Erazmus+, prvo moraju da se registruju kako bi dobile PIC broj (Participant Identification Code).

Trajanje projekta:Projekti mogu trajati između 9 meseci i 2 godine – u zavisnosti od vrste projekta, čime je uslovljen i broj učesnika, njihov uzrast i dr.

Rok za apliciranje: 3. april 2015. do podneva.

Dodatne informacije: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-1_en, http://www.mladiuakciji.rs/vest.php


Norveška Ambasada – Jačanje civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori Faza 3

Svrha Konkursa je pružiti finansijsku podršku neophodnu za održavanje i razvoj organizacija civilnog društva i njihovih kapaciteta (npr. razvoj projekata, troškovi prikupljanja finansijskih sredstava, razvoj menadžmenta, plate menadžment tima, strateško planiranje, unapređenje sistema upravljanja finansijama, obuke za zaposlene, najam kancelarija, itd). Ambasada će pružiti finansijsku podršku neophodnu za funkcionisanje i razvoj odabranih organizacija, s ciljem da podrži geografsku i tematskurazličitost civilnog društva, njihovu mogućnost da mobilizuje građane, razvije volonterizam i uspostaviosnove za buduću održivost.

Prioritetne oblasti:

* Vladavina prava, dobro upravljanje, anti-korupcija

* Reforma sistema odbrane i bezbednosti

* Mir, pomirenje, prava manjina i ljudska prava, ranjive grupe i pitana rodne ravnopravnosti

* Ekonomski razvoj i preduzetništvo

* Energija, pitanja životne sredine i klime

Period implementacije projekta: 12 meseci, s mogućnošću produženja do 3 godine

Maksimalna vrednost projekta: n/a

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva

Rok za podnošenje predloga projekata: 29.03.2015. godine.

Napomena: Info dan će se održati 27.02.2015. u terminu 13.00-15.00 časova u Sava centru, Novi Beograd

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.norveska.org.rs/News_and_events/Development-support/Strengthening-civil-society-in-Serbia-and-Montenegro-Phase-three---Open-for-applications/#.VO7OTrdxJdh


OPEC Fond za međunarodni razvoj i Razvoji program UN – Konkurs za prekogranične grantove

Svrha Konkursa je podsticanje zajedničkog razvoja, testiranja ili deljenja inovativnih rešenja za razvojne izazove 2 regiona: Bliski Istok i Severna Afrika, i Evropa i Centralna Azija.

Istaknuta su 2 tematska prioriteta:

1. Finansijski prihvatljiva rešenja u oblasti energije i vode, usmereno na tehnološka rešenja za smanjenu dostupnost vode ili energije

2. Ekonomsko upravljanje i zapošljavanje, fokusirano je na potrebu inkluzivnijeg tržišta rada i unapređenje kapaciteta ljudi da mu pristupe.

Period implementacije projekta: 12 meseci

Maksimalna vrednost projekta:20.000 – 55.000 američkih dolara

Ko može da aplicira: NVO iz programskih zemalja 2 regiona

Rok za podnošenje predloga projekata: 30.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.undp.org/content/rbec/en/home/about_us/partners/cross_regional-grants-competition/


Švajcarska kancelarija za saradnju

Ko može da aplicira: NVO

Projekti koje SDC podržava u periodu 2014.-2017. odnose se na sledeće teme:

- Ekonomski razvoj

- Dobro upravljanje

- Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

- Kultura

- Policija

- Naučni i istraživački rad

Okvirna vrednost projekta: N/A

Rok za podnošenje predloga projekata: N/A

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.eda.admin.ch/countries/serbia/en/home/international-cooperation/themes.html


Otvoreni konkursi Ministarstva kulture i informisanja

K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2015. godini

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici. Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr). Posebna pažnja biće posvećena prevodima na kineski jezik i ruski jezik, s obzirom da će Republika Srbija učestvovati na sajmovima knjiga u Pekingu i Moskvi.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima. Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkurs je otvoren od 02.02.2015. do 31.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu-u-2015--godini


K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima. Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkurs je otvoren od 02.02.2015. do 31.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2015--godini


Ministarstvo omladine i sporta – Javni konkurs za finansiranje programa I projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Cilj konkursa: Podsticanje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti na ostvarivanju ciljeva Strategije.

Period implementacije projekta: od 2 do 10 meseci, zavisno od dela konkursa

Ko može da aplicira: udruženja mladih, udruženja za mlade I njihovi savezi

Rok za podnošenje predloga projekata: 16.03.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.mos.gov.rs/konkursi-kategorija/omladina-konkursi-kategorija/javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora/


Filip Moris – Program Pokreni se za budućnost

Program „Pokreni se za budućnost“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris više od deset godina, ima za cilj da podrži, osnaži i motiviše mlade, preduzimljive pojedince da unaprede svoja znanja i veštine, učestvuju u realizaciji društveno-korisnih projekata, i time doprinesu razvoju svog grada i društva u celini.

Oblasti podrške: Kao i prošle godine, u 2015. godini realizovaće se projekti iz oblasti javnog zagovaranja (zastupanja). Prioritetne teme u okviru kojih treba poslati predloge projekata su sledeće:

* Ilegalna trgovina (opšti uticaj na stanje u društvu; borba protiv šverca; smanjenje sive ekonomije; širenje svesti o štetnosti ilegalne trgovine i sl.)

* Preduzetništvo mladih (ekonomsko osnaživanje mladih preduzetnika i preduzetnica; zapošljavanje i samozapošljavanje; pozitivan uticaj na mlade da ostvare svoj preduzetnički kapacitet i sl.)

* Nauka (promocija nauke, naučnika i naučnica i naučnih dostignuća; nauka u službi savremenog društva; podrška naučnim institucijama; veća zastupljenost u javnom sektoru i sl.)

Maksimalna vrednost projekta: Program „Pokreni se za budućnost“ u akademskoj 2014/2015. finansira projekte u iznosu do 500.000 dinara.

Ko može da aplicira:

* neformalne omladinske grupe (sa teritorije Republike Srbije); nevladine organizacije (sa teritorije Republike Srbije);

* fakulteti Univerziteta u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu (samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama, institucijama i državnim fakultetima sa teritorije Republike Srbije); studentske organizacije;

* druga pravna lica.

Rok za podnošenje predloga projekata: 09.03.2015.

Dodatne informacije i dokumenta: http://pokrenisezabuducnost.rs/sr/#konkursi


Otvoreni konkursi Ministarstva kulture i informisanja

K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2015. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

2. scenskog stvaralaštva i intepretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);

3. vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;

4. književnosti - manifestacije i nagrade;

5. izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;

6. izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti

7. kinematografije i audio - vizuelnog stvaralaštva (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije);

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:

* kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji

* kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom

* kulturne delatnosti dece i za decu i mlade

* izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva

* naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2015. godini.

Cilj konkursa je: stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 2. februara do 3. marta 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-i--sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2015--godini


K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2015. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

1. zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;

2. zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;

3. zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;

4. zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;

5. zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;

6. zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;

7. bibliotečko-informaciona delatnost.

Predmet konkursa je je finansiranje i sufinansiranje prikupljanja, istraživanja, zaštite, korišćenja, predstavljanja i tumačenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti (šifre delatnosti: 91.01, 91.02 i 91.03), koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, čija se delatnost finansira shodno članu 74. Zakona o kulturi. Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 02. 02. 2015. godine do 03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji-u-2015--godini


K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Republike Srbije, pripadnika nacionalnih manjina; očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije i podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina

Na Konkursu može učestvovati:

izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre; pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“: od 02. 02. 2015. godine do 03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-javnog-informisanja-na-jezicima-nacionalnih-manjina-u-2015--godini


K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 (stav 3., tačka 1.) od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 121.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Republike Srbije; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Na Konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 7.500.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“: od 02. 02. 2015. godine do 03. 03. 2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-u-2015--godini


K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 8.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u cilju zaštite interesa osoba sa invaliditetom, obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja na slobodu mišljenja i izražavanja; omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije.

Na Konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.000.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“: od 02.02.2015. godine do 03.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-javnog-informisanja-osoba-sa-invaliditetom-u-2015--godini


K O N K U R S za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 24.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Namena konkursa je sufinansiranje projekata koji kroz stručne skupove, tematske konferencije, istraživanja u oblasti medija, medijske manifestacije i ostale događaje, doprinose unapređenju medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije, jačanju stručnih kapaciteta novinarskog i menadžerskog kadra u strateškim oblastima države, podizanju nivoa medijske pismenosti učesnika u medijskom sektoru, kao i svih građana Republike Srbije.

Na Konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda. Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 2.000.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“: od 02.02.2015. godine do 03.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-organizovanja-i-ucesca-na-strucnim-naucnim-i-prigodnim-skupovima-kao-i-unapredjivanja-profesionalnih-i-etickih-standarda-u-oblasti-javnog-informisanja-u-2015--godini


 K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara, namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji; očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

Na Konkursu može učestvovati:

1. izdavač medija čiji medij je registrovan u navedenim zemljama;

2. pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom. Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“: od 02.02.2015. godine do 03.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-javnog-informisanja-pripadnika-srpskog-naroda-u-zemljama-regiona-u-2015--godini


Evropska Unija – Program - Evropa za građane i građanke

Program ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama.

Opšti ciljevi programa Evropa za građane i građanke doprinose:

Poglavlje 1: Evropsko sećanje (da građani razumeju Uniju, njenu istoriju i različitosti)

Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće (Promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou EU).

* Mera 2.1 Bratimljenje gradova

* Mera 2.2 Mreže gradova

* Mera 2.3 Projekti organizacija civilnog društva

Prema ovom programu, prioritet je dat određenim temama koje su od posebnog značaja za razvoj aktivnog evropskog građanstva. Program ima 5 glavnih prioritetnih tema koje su važne za razvoj aktivnog građanstva na evropskom nivou i koje određuju glavne karakteristike koje Program promoviše.

Prioritetne teme su:

* Podizanje svesti u pogledu sećanja, zajedničke istorije i vrednosti odnosno ciljeva Unije kojima se promovišu mir, njene vrednosti i dobrobit njenih naroda podsticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža;

* Podsticanje demokratskog u građanskog učestvovanja na nivou Unije razvojem građanskog razumevanja postupaka donošenja politika Unije i promovisanje mogućnosti društvenog i međukulturnog angažovanja i volontiranja na nivou Unije.

Ko može da aplicira: NVO i organizacije civilnog društva, mreže udruženja, obrazovne i istraživačke institucije, jedinice lokalne samouprave, itd.

Okvirna vrednost projekta: N/A

Rok za podnošenje predloga projekata: 02.03.2015. godine.

Dodatne informacije i dokumenta: http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/


JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini


Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

2) da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);

3) da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;

4) da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

5) da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6) da im za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2014. godinu;

7) da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

8) da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;

9) da preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, nisu u teškoćama


Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja mogu biti:

1) aktivnosti povezivanja članica (razvoj zajedničke vizije i ciljeva - strateških i operativnih, uspostavljanje unutrašnje strukture, analiza potreba za obukama, razmena informacija, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje partnera, podrška povezivanju u lance dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama, marketing klastera i regiona, razvoj strateških dokumenata);

2) zajedničke aktivnosti kojima se unapređuje rad klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup na tržištu, koordinirana nabavka, izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte);

3) izrada i/ili realizacija zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;

4) izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;

5) zaštita intelektualne svojine, otkup prava na patent i patentnu dokumentaciju


Klasteri mogu, u okviru jednog zahteva, konkurisati samo sa jednim projektom koji je u skladu sa vizijom i strategijom rada klastera koju su usvojile sve članice, kao i sa operativnim planom za tekuću godinu. U realizaciji projekta mora da učestvuje minimum šest članova klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2014. godine, a koje nisu završene do trenutka objavljivanja ovog poziva.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10.10.2014. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava/obrasci (od kojih je jedan komplet na kompakt disku ili fleš memoriji) i prateća dokumentacija, predaju se lično ili preporučenom poštom Regionalnoj razvojnoj agenciji Braničevo – Podunavlje, Požarevac

Za detaljnije informacije možete se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji Braničevo – Podunavlje, Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: +38112510824, fax: +38112511823, e-mail: office@rra-bp.rs.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Javni poziv 

Program 

Uputstvo 

Prilozi 

Obrasci 


Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini


NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ


Javni poziv u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSP i zadruga u 2014. godini

Program podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeca, preduzetnika i zadruga u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Osnovni cilj programa je jacanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeca, preduzetnika i zadruga, kroz uskladivanje njihovog poslovanja sa zahtevima medunarodnih standarda poslovanja, unapredivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jacanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva ce se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

• uredenje poslovanja u skladu sa zahtevima medunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom

• novi dizajn proizvoda i ambalaže

• elektronska prezentacija

II grupa aktivnosti:

• poboljšanje postojecih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• poboljšanje postojecih i razvoj novih proizvoda/usluga;

• testiranje novih proizvoda i

• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeca, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledece uslove: • da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga; • da su u vecinskom domacem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije; • da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine; • da uspešno posluju prethodne dve godine; • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine; • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa; • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara za II grupu aktivnosti. Nacionalna agencija ce na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 21.500.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzecima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa cl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoci („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13), kao državna pomoc male vrednosti (de minimis državna pomoc).

Rok za podnošenje prijava je 18. jul 2014. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateci obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-810; 011/2060-807; 019/445-364; 011/2060-856 i 011/2060-829. 


Konkursna dokumentacija:  

Obrazac 1 - Prijava 

Obrazac 2 - Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava 

Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti 

Obrazac 4 - Zahtev za isplatu sredstava 

Obrazac 5 - Finansijski identifikacioni list 

Obrazac 6 - Obrazac za pracenje efekata realizovanih aktivnosti 

Pravila za ocenjivanje 

Program podrske razvoju konkurentnosti MSPP i zadruga u 2014. godini 

Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoci 


 NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ 


 Javni poziv za dodelu sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoci u 2014. godini 

 Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoci u 2014. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. 

 Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz uskladivanje poslovanja sa zahtevima medunarodnih standarda poslovanja, unapredivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jacanje ljudskih resursa. 

 Bespovratna sredstva ce se odobravati za:

 • uredenje poslovanja u skladu sa zahtevima medunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

 • poboljšanje postojecih i razvoj novih tehnoloških procesa;

 • poboljšanje postojecih i razvoj novih proizvoda/usluga;

 • testiranje novih proizvoda;

 • izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;

 • novi dizajn proizvoda i ambalaže;

 • elektronsku prezentaciju preduzeca i

 • edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

 Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeca u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici ciji je osnivac žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledece uslove:

 • da je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga;

 • da su u vecinskom domacem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

 • da ucešce žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivac preduzetnicke radnje;

 • da su osnovani najkasnije 31. maja 2012. godine;

 • da uspešno posluju prethodne dve godine;

 • da su u decembru 2013. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodredeno vreme;

 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija. 

 Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za jednu od navedenih aktivnosti. 

 Nacionalna agencija za regionalni razvoj ce na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. 

 Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 7.000.000,00 dinara. 

 Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzecima i preduzetnicima u skladu sa cl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoci („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013), kao državna pomoc male vrednosti (de minimis državna pomoc). 

 Rok za podnošenje prijava je 11. jul 2014. godine. 

 Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateci obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 011/2060-843 i 011/2060-870.

Konkursna dokumentacija:  

Obrazac 1 - Prijava 

Obrazac 2 - Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava 

Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti 

Obrazac 4 - Zahtev za isplatu odobrenih sredstava 

Obrazac 5 - Finansijski identifikacioni list 

Obrazac 6 - Obrazac za pracenje efekata realizovanih aktivnosti.docx 

Pravila za ocenjivanje 

Program podrske zenskom preduzetnistvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoci u 2014. godini