Program podrške početnicima za započinjanje posla – START UP (u daljem tekstu: Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

 

Cilj programa: Opšti cilj Programa je da kroz podršku otvaranju novih mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta, omogući unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške njihovom poslovanju i razvoju.

 

Ko može da aplicira: Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine, u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije.

Program se realizuje u dve faze i to:

 •    I faza Programa – Obuke i
 •    II faza Programa – Bespovratna sredstva i mentoring.

 

Namena sredstava:

Prihvatljive projektne aktivnosti

 • nabavka osnovnih sredstava;
 • adaptacija i/ili rekonstrukcija poslovnog prostora;
 • nabavka materijala i sirovina u visini do 20% neto vrednosti projekta.

Projektne aktivnosti koje se neće finansirati. Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
 • bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
 • aktivnosti povezane sa političkim partijama.

 

Finansiranje Programa: Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 120.000.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju u iznosu do 1.000.000 dinara bez PDV,  što predstavlja do 70% ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno do 50% za uslužne delatnosti. Odabrani korisnik je u obavezi da obezbedi sopstveno učešće od minimum 30% od ukupne neto vrednosti opravdanih troškova projekta za proizvodne delatnosti i delatnosti prerade, odnosno minimum 50% za uslužne delatnosti.

 

Rok za podnošenje prijava: do 19.05.2017.

Prijave za I fazu Programa sa potrebnom dokumentacijom u dva primerka (original i fotokopija) dostaviti poštom ili lično na adresu najbliže RRA.

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

 

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE