Cilj programa: Cilj Programa podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Programa) je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

Ko može da aplicira: Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (koji vode prosto ili dvojno knjigovodstvo) koji kumulativno ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 • da je pretežna delatnost Podnosioca prijave proizvodnja ili prerada;
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su registrovani u APR  Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
 • da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći.

 

Namena sredstava: Kroz Program će se podržati sledeće aktivnosti:

 • poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda;
 • unapređenje postojećeg procesa proizvodnje;
 • otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.

 

Finansiranje Programa: Programom se mogu finansirati i projektne aktivnosti koje su započete (ugovor sa Isporučiocem zaključen u tekućoj godini), a nisu realizovane i plaćene do trenutka objavljivanja Javnog poziva (06.03.2017). Raspoloživa sredstva se odobravaju kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projektne aktivnosti bez PDV, a u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 30.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: do 19.05.2017.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške inovativnim MMSPP u 2017. godini

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac

Telefon: 012/510-824

E-mail: office@rra-bp.rs

www.rra-bp.rs

 

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE