Ciljevi javnog poziva:

  1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. A to su: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, sanacija i adaptacija komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave, objekata škola, objekata predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, objekata kulture, sportskih objekata, radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca).
  2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.
  3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama
  4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Finansiranje:

- Ukupan iznos opredeljenih sredstava za ostvarivanje cilja 1: 342.555.500,00 RSD; cilja 2:   48.936.500,00 rsd; cilja 3: 48.936.500,00rsd i cilja 4: 48.936.500,00 rsd

-  Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom zahtevu, u okviru cilja 1, 2, 3 i 4, ne može biti veći od 10% ukupno opredeljenih sredstava za cilj u okviru koga je podnet zahtev

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Rok za podnošenje zahteva: 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napomena:  Za svaki od ciljeva  neophodno je ispuniti kriterijume za utvrđivanje predloga i pripemiti neophodnu prateću dokumentaciju