Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2021. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, i to:

– prostornog plana jedinice lokalne samouprave,

– plana generalne regulacije za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave,

– plana detaljne regulacije za linijske infrastrukturne objekte

u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima integralnog održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, demokratizacije procesa odlučivanja i podizanja nivoa transparentnosti donošenja odluka u procesu planiranja i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Minimalno su-finansiranje: 50 %

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 2.000.000,00 dinara

Napomena: Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja  infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicam lokalne samouprave za izradu planskih dokumenata“, ili neposredno na pisarnici republičkih organa (u zatvorenoj koverti sa punom aqdresom pošiljaoca na poleđini koverte).

Informacije neophodne za učešće na javnom konkursu mogu se dobiti na telefon 011/3640331 (kontakt osoba za prijave je Dragana Žurić, e-mail: dragana.zuric@mgsi.gov.rs).