Ciljevi konkursa:

1) Unapređenje međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladine i osnaživanje mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici sufinansiranjem projekata odobrenih od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program Evropske unije i programe prekogranične saradnje (INTERREG programi);

2) obuke/treninzi/info sesije za udruženja mladih, udruženja za mlade i njihove saveze, kancelarije za mlade i organizacije u oblasti sporta radi pripreme projekata za apliciranje kod međunarodnih i evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Napomena:  Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 9. marta 2021. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 9. marta 2021. godine).

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona +381 11 311-1966 ili putem elektronske pošte medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs