Predmet javnog poziva je obezbeđivanje podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa  u 2017. godini. 

Podsticaji obuhvataju podršku sledećim programima i investicijama:

1) Program za investicije u poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mleka:
-    nabavku novih specijalizovanih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom; uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
-    nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina,uključujuči i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; opreme za dezinfekciju radnika
-    nabavku nove laboratorijske opreme za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

2) Program za investicije u poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru mesa:
-    nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova; nabavku uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima
-    nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina,uključujuči i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; opreme za dezinfekciju radnika
-    nabavku nove opreme za sakuplјanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu lјudi
-    nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa; nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa
-    nabavku nove laboratorijske opreme za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

3) Program za investicije u poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru voća, povrća i grožđa:
-    nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda; opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda; blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
-    nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina,uključujuči i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; opreme za dezinfekciju radnika
-    nabavku opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda
-    nabavku nove opreme za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića
-    nabavku nove laboratorijske opreme za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

Vrednost bespovratnih sredstava: max. 50% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime PDV-a, odnosno 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši ukupan iznos podsticaja u jednoj kalendarskoj godini je 5.000.000 RSD.

Ko može da aplicira: 
Za Programe 2) i 3): lica koja su u upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar privrednih subjekata i nalaze se u aktivnom statusu: 
1. preduzetnik
2. privredno društvo
3. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje 5 članova upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava 

Privredno društvo i zemlјoradnička zadruga pored ovih uslova može da ostvari pravo na podsticaje i ako:
-    je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, 
-    u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala,
-    nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Za Program 1): pored gorenavedenih, pravo na podsticaje ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu i koje ispunjava uslove za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Rok za dostavljanje zahteva: 07. jun 2017. godine

Napomena: podnosilac prijave na konkurs može podneti samo 1 zahtev – za odobravanje prava na podsticaje ili isplatu podsticaja za realizovane investicije, u zavisnosti da li je u pitanju nova, još nezapočeta investicija ili u potpunosti realizovana investicija. Zahtev može obuhvatiti 1 ili više podsticaja, odnosno prihvatljivih investicija.