Predmet konkursa je obezbeđivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017. godini, u skladu sa članom 9. Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. 

Podsticaji obuhvataju podršku sledećim programima i investicijama:

1) Program za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne  proizvodnje i pripreme poljoprivrednih proizvoda za tržište na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:
-    nabavka nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje; zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura; obradu zemljišta, setvu, sadnju, prihranjivanje/đubrenje, rezidbu, berbu/žetvu i transport
-    nabavka novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru
-    nabavka mašina za pripremu proizvoda za tržište

2) Program za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:
-    nabavka nove mehanizacije i opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane
-    nabavku nove opreme i mehanizacije za manipulaciju, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka
-    nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja; opreme za ribnjake; opreme za pčelarstvo; opreme za proizvodnju konzumnih jaja
-    nabavku kvalitetnih priplodnih grla

3) Program za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade mleka na  poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:
-    nabavku novih specijalizovanih vozila za transport sirovog mleka sa odgovarajućom opremom; uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka
-    nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina,uključujuči i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; opreme za dezinfekciju radnika
-    nabavku nove laboratorijske opreme za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

4) Programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje prerade povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika:
-    nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda; zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda; blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda
-    nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina,uključujuči i opremu za garderobe i sanitarne prostorije; opreme za dezinfekciju radnika
-    nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda
-    nabavku nove laboratorijske opreme za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona

Vrednost bespovratnih sredstava: max. 1.200.000 RSD ili 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime PDV-a.

Ko može da aplicira: 

1.    Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ako:
-    je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu 
-    na dan podnošenja prijave na Konkurs ima navršenih 18, a najviše 40 godina života.

2.    Preduzetnik, pod uslovom da: 
-    je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu 
-    je upisan u Registar privrednih subjekata i nalazi se u aktivnom statusu 
-    u Agenciji za privredne registre nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti; nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa; nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom; na dan podnošenja prijave na Konkurs ima navršenih 18, a najviše 40 godina života.

Rok za dostavljanje prijava: 08. jun 2017. godine

Napomena: podnosilac prijave na konkurs može podneti samo 1 prijavu za korišćenje podsticaja u kalendarskoj godini. Prijava na konkurs može obuhvatiti 1 ili više podsticaja, odnosno investicija.