Program raspodele investicionih sredstava obuhvata kako projekte izgradnji, dogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, parternog uređenja kompleksa tako i projekte investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata kao i projekte opremanja ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda, sa osnovnim ciljem održavanja dostignutog nivoa obezbeđenih prostornih uslova i opremljenosti objekata i ustanova kao i unapređivanja istog u skladu sa novim standardima.

Zahtev se podnosi u pisanoj formi i to:

1. Na Obrascu 1 – za investicione projekte koji se odnose na finansiranje projekata izgradnji, nadogradnji, adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, parternog uređenja kompleksa i projekata investicionog i tekućeg održavanja zgrada i objekata (građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi). U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 1, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću imovinsko-pravnu, projektno-tehničku dokumentaciju i dr. kojom se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju;

2. Na Obrascu 2 – za Investicione projekte koji se odnose na finansiranje projekata opremanja novoizgrađenih sadržaja kao i projekata zamene dotrajale opreme i nabavke nove opreme i dobara, koja obezbeđuje unapređenje uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata kako u objektima za odvijanje nastave tako i u objektima za smeštaj i ishranu učenika i studenata. U prilogu popunjenog, zavedenog i overenog zahteva – Obrazac 2, neophodno je dostaviti odgovarajuću prateću projektno-tehničku dokumentaciju (samo ukoliko je to neophodno) sa detaljnom specifikacijom dobara i opreme i kopijom kataloškog materijala kojom se dokazuju odgovarajuće tehničke karakteristike, kapacitet, kvalitet i ostale neophodne karakteristike dobara i opreme, kao i realno procenjena tržišna vrednost dobara-opreme, čime se dokazuje minimum tehničke spremnosti predloženog projekta za realizaciju.

Ko može da aplicira: ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Napomena: Podnosilac zahteva uz prijavu projekta (Obrazac 1) dostavlja kopije dokumentacije kojom dokazuje tehničku spremnost predloženog projekta za realizaciju, koja podrazumeva dostavljanje dokumentacije propisane Zakona o planiranju i izgradnji što u zavisnosti od vrste projekta podrazumeva dostavljanje kopija sledeće dokumentacije:

A. Za projekte tekućeg održavanja objekata:

  •  kopiju Predmera i predračuna radova overenog od strane licenciranog projektanta za odgovarajuću vrstu radova.

B. Za projekte investicionog održavanja objekata:

  • kopiju Idejnog projekta koji sadrži tehnički opis radova i predmer i predračun radova za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta,
  • kopiju Rešenja o odobrenju izvođenja radova na investicionom održavanju objekta,

V. Za projekte koji podležu obavezi pribavljanja Građevinske dozvole:

  • kopiju Građevinske dozvole,
  • kopiju Predmera i predračuna radova iz Projekta za izvođenje radova,
  • kopiju opštih tekstualnih, numeričkih i grafičkih sadržaja iz Projekta za izvođenje radova (kopiju projektnog zadatka, tehničkog opisa, karakterističnih osnova, preseka i fasada).