Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

1) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe;

2) izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Ministarstvo za finansiranje Programa po JLS iznosi do 100% planiranih budžetskih sredstava JLS za ovu namenu, a ne može biti veći od 5.000.000 dinara po JLS.

Udeo u finansiranju pojedinačnih projekata energetske sanacije porodičnih kuća, koji čine Program, od strane građana je minimalno 50%, a subvencionisani deo sredstava podsticaja do 50% pokrivaju JLS i Ministarstvo.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi) i gradske opštine

Napomena: Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća, JP 3/21– NE OTVARATI“. na adresu:

Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22 – 26, 11000 Beograd – Savski Venac, Pak Broj 3306

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu:

E-mail: fondpaneli@mre.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

Rok za dostavu prijava je do 15:00h.