Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte:

  • promocija turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude
  • unapređenja i realizacije statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa
  • edukacija i treninga u turizmu

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 50% ukupne vrednosti projekta

 

Period implementacije projekata: maksimalno 12 meseci

 

Ko može aplicirati: neprofitne institucije

 

Kriterijumi za korišćenje sredstava:

1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;

2) ispunjenost ciljeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;

3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;

4) održivost projekta;

5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;

6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

 

Napomena:

- Podnosilac zahteva za odobrenje sredstava za navedene projekte može da ostvari pravo na korišćenje dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Podnosilac zahteva dostavlja i sledeću dokumentaciju:

  • tabelarni prikaz budžeta projekta,
  • izjavu da sredstva za realizaciju projekta nisu već obezbeđena na drugi način (obrazac izjave 1),
  • izjavu o nepostojanju sukoba interesa (obrazac izjave 2),
  • interni akt o antikorupcijskoj politici,
  • statut podnosioca zahteva overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno na oblast razvoja turizma i ugostiteljstva),
  • OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

- Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.