Svrha konkursa: Podsticanje javne rasprave i debate o temama u vezi EU i procesom pristupanja Republike Srbije EU. Krovna tema Konkursa je Mladi i Evropska unija; Šta nam donosi članstvo?

Teme/oblasti:

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji),  Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke i dr.

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su - upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.  

Prihvatljive aktivnosti:

-          debate

-          vršnjačka edukacija

-          radionice

-          seminari

-          kvizovi

-          audiovizuelni sadržaji

-          internet/kampanje

-          portali

-          predstave i drugo.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000 RSD

Period implementacije projekata: sve projektne aktivnosti moraju da budu završene najkasnije do 01. decembra 2018.

Ko može aplicirati: OCD registrovane kod Apr-a, a da nisu u stečaju i da su izmirile poreske obaveze.