Svrha poziva: dodela sredstava Zelenog fonda Republike Srbije u 2019. godini za podršku realizaciji projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija – smetlišta. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Konkursu iznose 100.000.000,00 dinara.

Minimalno su-finansiranje: 20%

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave ukoliko:

  • su dobile saglasnost nadležnog organa na projekat sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta,
  • joj nisu dodeljena redstva za iste namene iz Budžeta Republike Srbije,
  • je izmirila sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Napomene:

  • Jedinica lokalne samouprave može da podnese samo 1 zahtev na Konkurs.
  • Info-dan biće organizovan 01.10.2019. sa početkom u 14.00 časova, u Sali 320 (treći sprat), SIV 3, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.