Moje mesto pod suncem

Vrednost:
73.625,00 €
Donator:
(DEU)
Trajanje:
JUN 2013. - SEP 2014.

Ključni rezultati projekta

  • Osigurano stambeno rešenje i unapređeni uslovi stanovanja za ranjive izbegle i IR porodice

                    - montirane i stavljene u funkciju 3 montažne kuće za tri porodice u Petrovcu na Mlavi
                    - Pet IR i izbeglih porodica dobilo je pakete građevinskog materijala

  •  Ranjive izbegle i IR porodice započele nove ili proširile postojeće dohodovne aktivnosti
  •  Unaprediti integraciju izbeglih i IR porodica u lokalnu zajednicu
             

 

Opšti cilj projekta

  • Unaprediti integraciju izbeglih i ir porodica u lokalnu zajednicu

 

Specifični cilj 1
  • Unaprediti uslove stanovanja i životni standard izbeglih i IR porodica u opštini Petrovac na Mlavi