Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini, a koji se sastoji iz dva projekta (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: NARR) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

 

1. Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

 

Osnovni cilj Projekta je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

 

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

 

I grupa aktivnosti:

• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

• novi dizajn proizvoda i ambalaže;

• elektronska prezentacija.

 

II grupa aktivnosti:

• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

• testiranje novih proizvoda i

• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);

2. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

3. da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;

4. da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;

5. da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;

6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7. da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

 

Sredstva se dodeljuju u iznosu:

• I grupa aktivnosti od 50.000,00 do 200.000,00 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara

• II grupa aktivnosti od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

 

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

 

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 30.000.000,00 dinara.

 

2. Projekat podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava

 

Osnovni cilj Projekta je razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena - preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

 

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

1. uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda/sertifikacija/resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;

2. poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;

3. poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;

4. testiranje novih proizvoda;

5. izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;

6. novi dizajn proizvoda i ambalaže;

7. elektronsku prezentaciju preduzeća i

8. edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

 

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je pretežna delatnost proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);

2. da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;

3. da učešće žene/a u vlasništvu privrednog društva iznosi najmanje 25% i da istovremeno žena/e upravlja/ju poslovanjem (žena/e je/su upisana/e u Agenciji za privredne registre kao direktor ili zamenik direktora), odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;

4. da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;

5. da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;

6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

7. da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

 

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara za sve aktivnosti, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara.

 

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 65% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

 

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 10.000.000,00 dinara.

 

Privredni subjekti mogu podneti prijave po osnovu oba projekta, ali bespovratna sredstva ne mogu biti odobrena za istu aktivnost.

 

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. - 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

 

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 19.08.2015. godine.

 

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci Projekta podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga dostupni su na LINKU

 

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci Projekta podrške ženskom preduzetništvu dostupni su na LINKU

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti Regionalnoj razvojnoj agenciji „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail: office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;