Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim lice konkuriše.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

  • 22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
  • 26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru.

Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa posebnim propisom Vlade o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Uslovi za nezaposlena lica

Nezaposleno lice se može uključiti u Program ako:

  • se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • ima najmanje srednje obrazovanje,
  • ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu,
  • nema radnog iskustva, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 meseci na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
  • nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“,
  • u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Podnošenje zahteva poslodavca

Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021. godine.

Način prijave kandidata

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 01.10.2021. godine do 31.10.2021. godine. Kandidat popunjava obrazac radne biografije kroz prijavu na veb portal i prilaže skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

Trajanje programa: 9 meseci

Napomena: Informacije o Programu dostupne su na veb sajtovima: www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.gov.rs .