Prihvatljive Aktivnosti: Izvođački projekti za projekte lokalne ekonomske infrastrukture:

  • Izgradanja i rekonstrukcija javne infrastrktre u poslovnim zonama
  • Izgradanja javne infrastrukture za greenfield
  • Izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija javne infrastrukture za Braunfild
  • Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture koja vodi do industrijskih zona - voda, kanalizacija, struja, pristupni putevi
  • Izgradnja i rekonstrukcija objekata za podršku poslovanju
  • Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena:  JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner

Vrednost granta:  max 30.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 90%

Trajanje projekta: max 18 meseci