Specifični cilj: Poboljšanje uslova za ekonomski razvoj kroz izradu planova detaljne regulacije u područjima koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost

Preduslovi:

 • Inicijativa i / ili odluka Opštinskog veća o izradi plana detaljne regulacije
 • Javno dostupni prostorni / generalni  plan regulacije opštine

Prihvatljivi projekti:

 • Izrada planova detaljne regulacije u vezi sa prioritetnim oblastima
 • Izmena postojećih planova detaljne regulacije

Obavezne aktivnosti: Samo projekti koji uključuju sve obavezne aktivnosti, predstavljene ispod, smatraće se prihvatljivim:

 • Odluka o izradi plana, uz Odluku o obaveznoj izradi  Strateške procene uticaja na životnu sredinu
 • Pribavljanje i kompetiranje katastarskih podloga
 • Materijal za rani javni uvid
 • Oglašavanje medija (internet oglašavanje - veb stranica posvećena objavljivanju i prezentaciji Materijala za javni uvid i Nacrta plana i / ili novina itd.)
 • Rana javna rasprava
 • Nacrt plana
 • Javna rasprava
 • Predlog plana
 • Odluka o usvajanju plana

Neprihvatljive aktivnosti:

 • Izrada  prostornog plana opštine
 • Izrada generalnog urbanističkog plana
 • Izrada plana generalne regulacije
 • Izrada urbanističkog plana
 • Aktivnosti koje direktno impliciraju direktnu korist za pojedinačna preduzeća

 

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave  samostalno ili u partnerstvu

Napomena:  JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira  da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner

Vrednost granta:  max 15.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 90%

Trajanje projekta: max 18 meseci