Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 dinara

Minimalno su-finansiranje: 5%

Ko može aplicirati: svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

  • da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
  • da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće;
  • da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

Napomena: Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, u štampanom i elektronskom obliku (na USB), na adresu: Beograd, Kneza Miloša 12/III, kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje.

Za sve detaljnije informacije o Programu možete se obratiti RAS na elektronsku adresu:  regionalnirazvoj@ras.gov.rs .

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine.