Cilj programa: razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP. 

Ko može da aplicira: Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju mikro, mala, srednja preduzeća I preduzetnici, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: 

 • da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR-u;
 • da su u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
 • da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva; 
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa; 
 • da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti; 
 • da za iste opravdane troškove za koje konkurišu, u poslednje dve godine nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
 • da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine. 

Namena sredstava: Program se raalizuje kroz sledeće aktivnosti:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
 • Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga
 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže; 
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

 

Finansiranje Programa: Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je 2.000.000,00 dinara.

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018.

Prateća dokumentacija: OVDE