Cilj programa: Razvojna agencija Srbije se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza selektovanih sektora, povećanja stepena iskorišćenosti njihovih postojećih proizvodnih kapaciteta, unapređenja njihove konkurentnosti, uravnoteženja platnog bilansa Republike Srbije i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

 

Ko može aplicirati: Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

• da je Podnosilac prijave registrovan u APR, zaključno sa 1. januarom 2018. godine;

• da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;

• da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

•  da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći.

Posebni uslovi:

Tehnički kapaciteti:

• da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001;

• da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta HACCP, ukoliko posluje u sektoru prehrambene industrije.

Poslovni kapaciteti:

• da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u sektoru prehrambene industrije ili sektoru drvne industrije (proizvodnja nameštaja);

• da  se Podnosilac prijave pretežno bavi proizvodnjom finalnih proizvoda iz gore navedenih sektora, koji su namenjeni za maloprodaju

Kadrovski kapaciteti:

• da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 25. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.

Finansijski kapaciteti:

•  da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje  36.000.000,00 dinara;

• da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 36.000.000,00 dinara;

• da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije;

•  da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario izvoz od najmanje 12.000.000 RSD.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:

1. do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 RSD - za konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

2. do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1.500.000,00 RSD – za izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

3. do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 RSD – za ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

4. do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 RSD – za konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti

5. do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 4.000.000,00 RSD – za unapređenje proizvodnih sposobnosti

 

Minimalno su-finansiranje: u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV

 

Napomena: Svaki podnosilac prijave prijave može podneti jednu prijavu, s tim što u okviru jedne prijave mora da aplicira za više od jedne aktivnosti.

Korisniku može biti odobren maksimalan iznos od 10.000.000,00 RSD za sve aktivnosti koje su definisane kao prihvatljive.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/Izvoz  i verifikacijom internet adrese.