Unapređenje nautičkog turizma na Dunavu

azbuka evrope

Vrednost:
25.000,00 €
Donator:
(TAF-DRP/EUSDR)
Trajanje:
OKT 2015. - APR.2016.

Ključni rezultati projekta

  • Izrađena prethodna studija izvodljivosti kao osnovni dokument za sistematsku pripremu raznih infrastrukturnih I turističkih projekata koji će povećati plovnost i korišćenje dunavskog plovnog puta 
  • Poboljšati dostupnost turističkih Lokaliteta i prirodnih atrakcija, poboljšati ukupnu turističku ponudu i promociju održivog upravljanja dunavom
  • Unapređena komunikacija i saradnje sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim Institucijama i organizacijama, sa ciljem većeg povezivanja u oblasti nautičkog turizma

 

 

Opšti cilj projekta

  • Doprinos održivom razvoju turizma i povezivanja u donjem podunavlju

SPECIFIČNI CILJ 1.

Podrška razvoju održivog nautičkog turizma u BP regionu kroz adekvatno planiranje

SPECIFIČNI CILJ 2.

Promocija održivog nautičkog turizma kao deo međunarodnog turističkog proizvoda na Dunavu i umrežavanje sa Dunavskim zemljama

SPECIFIČNI CILJ 3.

Promocija održivog korišćenja i upravljanja Dunavom u sektoru turizma