Oblast: Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke (u daljem tekstu: kvalitetna priplodna grla), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Ko može da aplicira:  Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je da, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima najmanje:

  1. tri kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava; a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje dve, a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava
  2. tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
  3. 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanimuslovima rada u poljoprivredi najmanje deset kvalitetnih priplodnihovaca ili ovnova;
  4. deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje pet kvalitetnihpriplodnih koza ili jarčeva;
  5. deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova.

Rok za podnošenje zahteva: Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja i to:
od 21. marta do 31. jula tekuće godine;
od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Napomena:  Na broj kvalitetnih priplodnih grla u okviru svake vrste ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje se bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.