Uspostavljanje modela saradnje i integracije opština

Uspostavljanje modela saradnje i integracije opština za izradu zajedničkog projekta gradske infrastrukture sa posebnim osvrtom na upravljanje otpadom

Vrednost:
27.636,00 €
Donator:
REPUBLIKA SLOVENIJA
Trajanje:
SEP 2011. - SEP 2012.

Ključni rezultati projekta

  • Održane dve studijske posete delegacije Srbije regiji Koroška
  • Održane dve edukacije u Braničevu i Podunavlju -Konsultativne posete Braničevsko-Podunavskom regionu i edukativni program za stručnjake koji su u našim opštinama angažovani na poslovima upravljanja otpadom na lokalnom i regionalnom nivou

 

Opšti cilj projekta

  • Prenos znanja i iskustava slovenačkih partnera u pripremi i implementaciji projekta KOCEROD– Regionalni centar za upravljanje otpadom
Specifični cilj 1
  • Informisanje odgovornih lica u opštinama BP sa konkretnim rešenjima za ekološke projekte u oblasti komunalne infrastrukture, sa posebnim osvrtom na mogućnost prenosa dobrih praksi u oblasti sveobuhvatnih rešenja u oblasti upravljanja otpadom u regionu
Specifični cilj 2
  • Jačanje svesti i važnost učešća opština u pogledu izrade zajedničkih integrisanih rešenja, kao uslov za uspešno apliciranje za sredstva iz pretpristupnih fondova EU
Specifični cilj 3
  • Prenos znanja o standardima EU i normama u ovoj oblasti; kroz edukaciju i praktičnu razmenu mišljenja prehrambenih proizvoda
Specifični cilj 4
  • Upoznavanje individualnih operatera sa pripremom konkretne osnove i dokumenata koji će biti osnova za izradu odgovarajućih predloga projekata u ovoj oblasti