Projekat „EU za kulturno nasleđe i turizam“ podržava razvoj turizma i promociju kulturnog nasleđa, sa ciljem podsticaja ekonomskog razvoja regiona i stvaranju novih poslovnih perspektiva, posebno u ruralnim sredinama. Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačke organizaciju za međunarodnu saradnju GIZ.

Konkurs je namenjen svima koji nastoje da na kreativan i inovativan način unaprede prezentaciju kulturno-istorijskog nasleđa, učine atraktivnijom promociju svojih opština ili oplemene turističku ponudu i proizvode. Stoga je konkurs usmeren na organizacije civilnog društva, institucije kulture, tela za upravljanje kulturnim nasleđem, kao i mala i srednja preduzeća u kreativnoj industriji.

Svrha konkursa je da se poveća atraktivnost destinacija, a posetiocima omogući da na zanimljiviji način dožive mesta koja obilaze.

Cilj programa: podsticanje kreativnih i inovativnih ideja u turizmu i promociji kulturnog nasleđa.

Projekti podržani kroz šemu grantova treba da budu orijentisani na jedan ili više ciljeva grant šema:

 • Bolja vidljivost i atraktivnost turističke ponude u regionu
 • Kreiranje novih i inoviranje postojećih oblika kulturno-turističkih proizvoda
 • Poboljšanje iskustva posetilaca
 • Bolja prezentacija i interpretacija kulturnog nasleđa.

Šema grantova će podržati kreativne i inovativne inicijative koje su orijentisane na:

 • Prezentaciju i interpretaciju kulturnog i prirodnog nasleđa savremenoj turističkoj publici korišćenjem umetničke i tehnološke metode. Kulturno nasleđe uključuje materijalnu kulturu (npr. zgrade, spomenici, knjige, umetnička dela i artefakti), nematerijalno kulturno nasleđe (kao npr. folklor, tradicija, jezik i znanje). Prirodno nasleđe obuhvata značajne predele, i biodiverzitet;
 • Razvoj turističkih proizvoda, uključujući poklone i suvenire zasnovane na lokalnoj tradiciji i veštine ručnih radova;
 • Podršku kulturnim događajima kao što su pozorište, ples, muzički festivali i drugi oblici kulture i umetnički događaji koji povećavaju atraktivnost regiona za turiste;
 • Davanje veće vidljivosti celom regionu zapošljavanjem kreativnih industrija (uključujući, ali ne ograničeno na muziku i film, dizajn i modu, kao i stare zanate);
 • Stvaranje novih i inovativnih oblika turističkih iskustava i novih turističkih ponuda uz korišćenje inovativnih umetničkih i tehnoloških sredstava i alata;
 • Razvoj/kreiranje pripovedanja inspirisanih istorijom, običajima, mitologijom i legendama.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Istraživanje i predstavljanje kulturnog nasleđa programskog područja;
 • Sprovođenje kulturnih aktivnosti i manifestacija (pozorišni, plesni i muzički događaji, festivali) koji mogu privući nove turiste u region;
 • Aktivnosti koje imaju za cilj da diverzifikuju ono što region ima da ponudi pretvaranjem jedinstvenih elemenata lokalne kulture u tržišne proizvode (kao što su vino, hrana ili rukotvorine) ili privlačne turističke atrakcije;
 • Razvoj funkcionalnih kulturno-turističkih proizvoda, uključujući poklone i suvenire;
 • Primena tehnologija koje nude kulturne i kreativne industrije kako bi se poboljšala atraktivnost sajtova korišćenjem novih audio-vizuelnih tehnologija (kao što su proširena stvarnost, napredno 3D modeliranje, itd.);
 • Aktiviranje sa ciljem da podstakne prelivanje između postojećih kulturnih i kreativnih resursa i turizma;
 • Razvoj kreativnih, prodajnih novih suvenira proizvedenih/na osnovu lokalnih izvora;
 • Razvijanje kreativnih strategija za promociju postojećih turističkih atrakcija;
 • Kreativne promotivne aktivnosti koje nude praktične informacije i korisne alate za potencijal turista.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000e

Minimalno su-finansiranje: 10%

Ko može aplicirati:

 • Organizacije civilnog društva, fondacije, krovna udruženja, mreže organizacija, koji aktivni su u oblasti kulture, lokalnog razvoja i turizma;
 • MSP koje posluju u kulturnim i kreativnim industrijama;
 • Ustanove kulture i organi upravljanja kulturnim nasleđem (muzeji, galerije, biblioteke, arhivi, kulturni centri);
 • Organizacije u javnom vlasništvu sa mandatom da upravljaju turističkim/kulturnim/prirodnim mestima;

koje su registrovane na teritoriji grada Smedereva, grada Požarevca, opštine Veliko Gradište i opštine Golubac.

Partnerstvo: nije neophodno, ali može biti sa:

 • turističkim organizacijama na lokalnom nivou;
 • organizacijama nacionalnih parkova prirode;
 • udruženjima proizvođača i pružalaca turističkih usluga;
 • organizacijama civilnog društva, fondacijama, think-tank, krovnim udruženjima, mrežama organizacije aktivnim u oblasti kulture;
 • MSP koja posluju u kulturnom i kreativnom sektoru;
 • institucijama kulture (muzeji, galerije, biblioteke, kulturni centri);
 • organizacijama u javnom vlasništvu zaduženim za brigu o turističkim/kulturnim/prirodnim lokalitetima;
 • organima upravljanja kulturnim nasleđem;

Partneri ne moraju biti registrovani na teritoriji jedne od kvalifikovanih opština. Za njih je dovoljno da su registrovani na teritoriji Republike Srbije.

Period implementacije projekata: do 31.10.2023. (trajanje pojedinačnog granta do 12 meseci)

Napomena: Pitanja u vezi sa pojašnjenjima Poziva slati e-poštom na tourismgrantserbia@giz.de najkasnije do 13.05.2022. u 17h. Svi odgovori će biti objavljeni do 16.05.2022. u 17h na https://www.eu-za-turizam.rs/website .

Prijave se dostavljaju isključivo putem e-pošte do 03.06.2022. do 17h.