Cilj programa: sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana.

Namena: Sredstva namenjena za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije koriste se za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i aplikacije u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova” u oblasti:

1) Bezbednosti – kroz uspostavljanje integrisanih sistema nadzora i kontrole, sistema upozorenja u situacijama ugrožene bezbednosti, sistema za reagovanje u vanrednim situacijama i dr;

2) Mobilnosti i transporta – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti unapređenju mobilnosti u širem smislu, podizanju efikasnosti upravljanja saobraćajem i saobraćajnom infrastrukturom, kao i jednostavnijem i jeftinijem transportu građana;

3) Javnih i komunalnih usluga – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti podizanju efikasnosti obavljanja javne i komunalne delatnosti;

4) Digitalizacije u javnom sektoru – kroz projektovanje „smart siti” programa i implementaciju inovacionih softverskih i hardverskih rešenja, koja doprinose efikasnijem radu lokalnih organa i većem zadovoljstvu građana pri korišćenju usluga javne uprave;

5) Razvoja inovacionog preduzetništva – kroz podršku razvoju inovacionih rešenja namenjenih podizanju inovacionih kapaciteta gradova i opština, kao i uspostavljanje inovacione infrastrukture koja treba da omogući tehnološko osposobljavanje i unapređenje preduzetničkih potencijala mladih za osnivanje sopstvenih startap kompanija i

6) Zaštite životne sredine – kroz implementaciju inovacionih rešenja usmerenih na povećanje energetske efikasnosti i poboljšanje kvaliteta života stanovnika u jedinici lokalne samouprave.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000.000,00 dinara

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave

Napomena:  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom, u koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte, na adresu:

Vlada Republike Srbije

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

Nemanjina 11

11000 Beograd

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na mejl adresu pametnigradovi@inovacije.gov.rs sa naznakom „Prijava na konkurs – podrška podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave”.

Rok za dostavljanje prijava: do utroška sredstava