Oblasti/Teme

a) promocija turističkih proizvoda i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

 

b) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

 

v) edukacija i treninzi u turizmu;

 

g) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu

 

d) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

 

đ) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

 

e) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);

 

ž) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

 

z) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

 

i) realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikuplјanje, sortiranje odvoženje i preradu čvrstog otpada itd.).;

 

Donacija: Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenih pod a), b) i v) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. a za projekte navedene pod g), d), đ), e),ž), z) i i) može biti do 100% ukupne vrednosti tog projekta.

 

Ko može da aplicira: destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlјa turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture

 

Rok za dostavljanje predloga projekta:

(a), b) i v) - 31.03.2017. godine.

g), d), đ), e),ž), z) i i) – 01.10.2017.godine

 

Kriterijumi, dodatne informacije i dokumenta: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotacija-2017/?lang=lat