Cilj programa: Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja realizuje Razvojna agencija Srbije. Program ima za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP kroz razvoj i unapređenje usluga koje Podnosioci prijava pružaju krajnjim korisnicima, a realizovaće se kroz sledeće aktivnosti:

 • Promociju preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;
 • Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;
 • Razvoju novih usluga namenjenih MMSPP;
 • Unapređenju postojećih usluga namenjenih MMSPP.

 

Ko može da aplicira: Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi Podnosioci prijava koji pripadaju sledećim grupama:

 • Udruženjima (klaster, poslovno udruženje, nevladina organizacija i sl.);
 • Regionalnim razvojnim agencijama (RRA);
 • Poslovnim inkubatorima (PI);
 • Naučno tehnološkim parkovima (NTP);
 • Privrednim komorama (PK) i
 • Naučno istraživačkim organizacijama (NIO).

 

Opravdani troškovi: Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
 • da su merljivi  i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
 • da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.
 • da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Opravdani troškovi projekta su:

 • Troškovi  pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.)
 • Troškovi izrade analiza
 • Troškovi razvoja i unapređenja usluga za MMSPP
 • Troškovi za povećanje vidljivosti projekta
 • Troškovi upravljanja projektom: (mogu biti u maksimalnoj visini do 20% ukupne vrednosti projekta)

 

Finansiranje Programa: Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 80.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV. Bespovratna sredstva po projektu se odobravaju u rasponu od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara. Svaki Podnosilac prijave može da kandiduje najviše dva projekta, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

 

Rok za podnošenje prijava: Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Dodatne informacije i dokumentacija OVDE